Loven om søndagshelligholdelse
Og Loven om registrering.
                                                   

Når vi ser på den tidsplanen der er for de begivenheder der ifølge Biblens profetier skal ske ”ved dagenes ende”, ”endetiden”, ”endetidespunktet”, ”en fjern fremtid” disse fire udtryk bruges i 1992 oversættelsen af den danske Bibel, om den samme tid.

Her vil jeg kalde det ”den sidste tid!”
Det er klart, at det kan diskuteres, hvornår denne tid begynder, men efter min bedste overbevisning kan der ikke være nogen som helst tvivl om, at det er når den undersøgende dom af de levende begynder. (Matt 24,42 og 25,13)

Når vi ser på Biblens profetier, viser antallet af profetier, at den sidste tid er en af de mest betydningsfulde tider i hele Biblen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at den bog der fortæller mest om den sidste tid, Åbenbaringens bog, er den eneste bog i hele Biblen, at Herren har udtalt en specielt velsignelse ved at læse, studere og høre. (Åb 1,3-4)

Når man studerer de ca. 50 profetier, som på en speciel måde har noget med den sidste tid at gøre, kan man placerer de forskellige begivenheder på en tidslinje. En tidslinje, som begynder i dag 2009 og som slutter ved Jesu synlige komme i himlens skyer og begyndelsen af de 1.000 år (Åb 1,7: Matt 24,30-31 og Åb 20,2-3)
Jeg vil gerne gøre det helt klart, at intet menneske, har nogen som helst mulighed for at kunne sætte et årstal på begyndelsen af den sidste tid, men vi kan med et utal af henvisninger til skrifter – Biblen, sige at det kan ske når som helst.

Alle de profetier der skal ske før den undersøgende dom kan begynde ER SKET. Det er kun Guds helt ufattelige kærlighed til os syndige mennesker, der er årsag til at Jesus ikke allerede er kommet igen. (Matt 24,32) De første to begivenheder der er på denne tidslinje er en vedtagelse af en søndagslov og vedtagelsen af en lov om at alle skal registreres med et mærke (mikrochip) således, at Det Ny Babylon bedre kan styre vort liv.

Hvad er, eller hvem er Det Ny Babylon?
Det Ny Babylon, er en fældes betegnelse for ALT, det der i denne verden, på en eller anden måde modarbejder Guds rige.

Politik, religion, økonomi, forurening og så videre. Regeringer, organisationer, firmaer, enkeltpersoner, alle mulige forskellige sammenslutninger, foreninger og grupper. Alt dette og meget, meget mere, som på en eller anden måde sørger at lede os bort fra Jesus Kristus, Guds søn og Biblen, Guds ord, der er det eneste vi endnu kan tro på.
Alt dette ledes af den gamle snedige slange, Satan – Djævlen. Det er det, der er Det Ny Babylon.
Djævlen led et sviende nederlag da Jesus døde på Golgatas kors og opstod på ugens første dag, derfor er det specielt ugens første dag Søndag at han, djævlen ønsker at overtage Herredømmet af.
Ved at få millioner, ja milliarder af mennesker til at helligholde søndagen, den hedenske, solens dag, i stedet for den dag, den syvende dag, som Jesus og Biblen foreskriver. Har han taget et meget stort skridt i retningen af at få jordens befolkning til at glemme skaberen og vor frelser Jesus Kristus, Guds søn!
Djævlen viste godt, at hvis han spillede med åbne kort, og fortalte at det var for at vise, hvor stor magt han har, ved at han kan få flere til at helligholde den dag at han – djævlen, har bestemt, søndagen, end den dag Herren, himlen, jordens og menneskets skaber har velsignet og tilsidesat til hvile, ugens syvende dag, så havde han så godt som vundet den sejer han ønskede. Derfor bedrog han jordens befolkning ved at sige, at de skulle helligholde hans – djævlens helligdag, solens dag, søndagen til ære for Jesu opstandelse, og på denne måde vise at han, djævlen har større magt end vor frelser Jesus Kristus, Guds søn!
At dette er lykkedes for ham i en langt større grad end det kunne forventes, kan tydelig ses i den kendsgerning at der er langt flere der helligholder søndagen end lørdagen.

I 1972 tog han, djævlen, den snedige gamle slange endnu et meget snedig og dristigt skridt, som hvis det var blevet afsløret, ville have ødelagt hele hans plan om total herredømme over hele jordens befolkning, ved at ændre kalenderen, således at søndagen nu blive til den syvende dag. Den dag Biblen foreskriver, er den rigtige helligdag, lørdag blev så til en almindelig arbejdsdag, den sjette dag.

At det var en meget, ja en helt ufattelig risikabelt plan, kan vi se i den kendsgerning at, han nu ændrede på sin egen, første plan, at de kristne skulle helligholde den første dag i ugen, for at fejre Jesu opstandelse (Matt 28,1) til at den første dag i ugen nu blev mandag. Men han – djævlen, havde allerede den kristne befolkning så meget i sin magt, at de accepterede dette bedrag angående deres dyrebare tro og frelser uden nævneværdige indsigelser.

Med ændringen af kalenderen, havde en stor del af den kristne verden, EU, nu et synligt bogstaveligt bevis, som mange ser og stadfæster, hver eneste dag. Søndagen er ifølge kalenderen ugens syvende dag.
Nu skal arbejdet så gøres færdig, og al tvivl om hvem der er jordens Herre, skal en gang for alle afgøres.

Slangen, djævlens plan er at alle hele jordens befolkning skal helligholde, den dag han – djævlen har bestemt, søndag og ikke den dag Herren har velsignet. Dette skal gøres ved, at der overalt, af de forskellige landes regeringer skal vedtages en lov, som påbyder søndags helligholdelse og for at han – djævlen – gennem Det Ny Babylon virkelig kan kontrollere at befolkningen nu også følger denne lov og viser at de ønsker ham som deres herre og gud, så skal der samtidig indførtes en registrering af alle, ved et mærke (en mikrochip) enten på hånden eller i panden. (Åb. 13,16-17)
I avisen  Christian Telegraph, som du kan læse på internettet, kunne man den 17 feb. i år 2009 læse, fem biskoppers forslag om at søndagen på en speciel måde gøres til en familiedag, en hviledag, der i langt højere grad end nu, skal være en dag, hvor familielivet, det sociale samvær og den personlige sundhed, har første prioritet.

Det er mange år siden, at Det Ny Babylon tog de første meget afgørende skridt for at en lov om søndagshelligholdelse kunne blive en realitet. I 1972 blev den danske kalender ændret, således at det nu var søndag der er ugens syvende dag. Vi har på htt://www.bibel-skolen.com skrevet flere meget udførlige artikler og studier om dette. Vi har også lavet nogle mp3 lyd studier og nogle korte film om dette, alt sammen noget du kan finde på bibel-skolens hjemmesider. Biblen er så klar på dette punkt, at ingen kan være i tvivl.

Jesus opstod på ugens første dag.
Luk 24,1 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt.
Luk 24,2 De fandt stenen væltet bort fra graven,
Luk 24,3 og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme.
Luk 24,4 Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder.
Luk 24,5 Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: "Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?
Luk 24,6 Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa,

Den syvende dag, har lige siden skabelsen været hviledagen.
1Mos 2,2 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.
1Mos 2,3 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Og det er den også i den sidste tid.
Matt 24,19 Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage.
Matt 24,20 Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.
Matt 24,21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
Matt 24,22 Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Det Ny Babylon, ønsker at overtage hærskares Herres plads og få jordens befolkning til at glemme alt om Jesus Kristus, Guds søn uendelig store kærligheds offer på Golgatas kors.

I nogle kristne menigheder, har de allerede sat Jesus uden for døren (Åb 3,20) og derved vist at de ikke ønsker ham, Jesus – Guds søn, som deres Herre.
Hele jordens befolkning, kristne, muslimer, hinduer ja alle uanset tro vil med undren følge Det Ny Babylon. Denne verdens mægtige herskers. (Åb 13,3) Det Ny Babylon, vil ved at sætte sig op imod himlen, jordens og menneskets skaber, få alle til at tilbede Det Ny Babylons ledelse. (Åb 13,5-6 og Dan 7,8.)

At der kommer en lov der påbyder helligholdelse af søndagen er derfor hævet over enhver tvivl. Men ingen kan sige, hvornår tiden er inde. Alt er rede til det, både i himlen (Biblens profetier) og på jorden (Eu og Det Ny Babylon)

Der har gennem tiden været mange krige og uroligheder på grund af forskellige opfattelser af, hvordan Guds ord skal forstås. Der er i Biblen mange vers, som taler om dette. Måske tænker du på Israels krige og uenigheden med de omkringliggende lande. Måske tænker du i den forbindelse krigene mellem muslimer og de kristne. Der er mange andre muligheder. De har alle været meget blodige og umenneskelige!
Men, kære ven! De har alle været mod andre, ikke mod deres egne, ikke mod de der tilhører den samme menighed eller det samme trossamfund.
Om kort tid, hvornår kan jeg ikke sige dig, men om kort tid vil vi komme til at opleve en af de frygteligste og uhyggeligste kampe der nogen sinde har været.

Matt 24,21-22 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Denne krig, disse interne uenigheder blev forudsagt allerede på Det Gamle Testamentes tid.

Sl 55,13-15 Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for.
 Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender,
 vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus. 

Du kan også finde disse blodige stridigheder omtalt i Det Ny Testamente.
Joh 16,2-3 De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud.
Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.

Jesus omtalte også dette.
Luk 12,51 Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.

De stridigheder der her er talt om er ikke de forskellige trossamfund i mellem, NEJ det er interne stridigheder i de enkelte trossamfund og de enkelte menigheder. Hvorfor?
Fordi der er 2 grupper i menigheden de omvendte og de der ikke ønsker at omvende sig.

1Kor 2,14 Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.

Joh 15,19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

I alle de menigheder, hvor man bruger Biblen og siger, at man tror på Jesus, er der uanset hvilket trossamfund eller gruppe der end er tale om, 2 grupper.
Disse to grupper er omtalt mange steder både i DET Gamle Testamente
Dan 12,10 de indsigtsfulde – de ugudelige.
Og i Det Ny Testamente
1Kor 2,14 de åndelige – de jordiske.
Joh 15,19 i verden – af verden.
Dette er kun nogle få, af de mange steder disse to grupper er omtalt.

Det er dig selv, ikke din præst, ikke den menighed du tilhører eller det trossamfund eller gruppe du tilhører, der bestemmer, hvilke af disse to grupper du tilhører, men dig selv og kun dig selv.
Mange har ikke selv valgt det land de bor i, eller det folkeslag de tilhører.
Der er mange, som ikke har et arbejde, eller penge nok til at købe den føde, det tøj eller bolig de ønsker.
Dette kan der være mange forskellige årsager til, som den enkelte ikke selv er direkte ansvarlig for.
Men når det gælder din tro, uanset om du er muslim, hindu, katolik, protestant eller noget andet, så er det dit eget valg.

5Mos 30,19 Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,

Det er dit valg!
Vælg i dag, i morgen kan det være forsendt.

I, den sidste tid, vil der blive fremsat og vedtaget mange forskellige love, som er til fordel for de uomvendte. Disse love vil være forskellige fra land til land.

En af de første love der vil blive vedtaget er en lov om søndagshelligholdelse.
Den verden vi i dag lever i er blevet meget stresset og familielivet, tid sammen med børnene og andre familiemedlemmer, naboer og arbejdes kammerater, er gennem mange år blevet mindre og mindre, det er speciel disse ting man fra myndighedernes Det Ny Babylon side ønsker at fremme, og med den begrundelse at det vil give et bedre liv, mindre stres, færre sygedage og andre lignende ting. Vil Det Ny Babylon, få loven om søndagshelligholdelse ved taget.

Det Ny Babylon vil også fremføre den påstand, at man ønsker at gennemfører en højere moralsk standart. I mange byer er lovløsheden og bandekrige med til at gøre livet i byerne usikker. Derfor vil søndagens hellighed også indebære en åndelig side. Søndagen vil blive ophøjet til at have den samme status, som sabbatten har i Biblen.
En hviledag, hvor alt det arbejde, som kunne være gjort før helligdagen eller som kan vente til efter helligdagen er slut, ikke må udføres.
Myndighederne, Det Ny Babylon vil ved hjælp af økonomiske fordele, opfordre befolkningen til at gå i kirke, ikke fordi man tror at befolkningen vil blive mere religiøs, men for, at Det Ny Babylon virkelige kan vise sin magt, specielt over de der kalder sig kristne, og siger at de tror på Jesus.
Nogle vil måske mene, at de ting jeg her har nævnt er helt utænkelige og umulige at gennemføre. Her vil jeg blot gøre opmærksom på, at det er Det Ny Babylon, der under ledelse af det gamle snedige slange, som står bag disse ting og de love som vil blive vedtaget og som med en list og snedighed der langt overgår selv de klogeste af denne verdens vise.
En anden ting, som har en endnu større betydning er, at denne lov om søndagshelligholdelse er en af Biblens profetier, som vil blive opfyldt i den sidste tid.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Mange har fortolket dette vers til at være en tidsperiode på 1260 år, (538 – 1798) som så trods Biblens meget klare ord om det modsatte, er fortsat mange hundrede år, ud over denne profetis tidslængde.
Da denne profeti har en stor betydning for mange af de ting der skal ske i den sidste tid, vil vi se nærmere på, hvad det er der står og, hvad det betyder.

”Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige.”
En af de første ting vi skal finde ud af er, hvem er HAN ”Han skal tale imod …”
Før vi har en hel klar forståelse af, hvem det er der her er tale om, kan vi ikke få den rigtige forståelse af denne profeti. Det eneste sted vi kan finde en pålidelig og troværdig forklaring på, hvem HAN er, er i Biblen!
Ved at læse nogle af de foran stående vers, (23 og 14) får vi at vide at der her er tale om det fjerde dyr – et fjerde kongerige, med ti horn. Efter disse ti horn, som er ti konger, fremstår der en anden (v 24) og det er denne anden, den her i teksten ukendte magt der vil tale imod den højeste.
Ved at sammenligne det der står skrevet i forskellige skriftsteder, forskellige steder i Biblen kan vi få flere oplysninger og derved også få en ret sikker viden om, hvilken magt det er der her er tale om. Det Ny Babylon!
Læs omhyggeligt Dan. 7,11 og Åb. 13,5-6. Læs også både de foranstående og efterfølgende vers.
Lad os nu se på hvad der mere står i vers 25 ”Han tragter efter at ændre tider og lov …” Han, er den samme magt som før, Det Ny Babylon.
Det Ny Babylons virkelige hensigt med alle disse ting er at få den hviledag, som himlen, jordens og menneskets, skaber helligede og velsignede ved denne jords skabelse (1Mos 2,1-3) ændret til en anden dag, den hedenske solguds helligdag, søndagen og det er netop det der er tale om i dette vers, ”… at ændre tider og lov …” at ændre himlen og jordens grundlov, De Ti Bud men selv om djævlen, gennem Det Ny Babylon har en hel ufattelig stor magt over jordens befolkning og alt hvad der sker, så har han alligevel ikke magt til at ændre Guds lov (v 25) ”… Han tragter efter …” Satan, ønsker gennem Det Ny Babylon, eller på anden måde at ændre Guds lov, men han kan ikke.
Herren har ligesom ved kampen om Job, sat en grænse, som selv den snedige slange, Djævlen ikke kan overskride. (Job 1,6-13 og 2,1-6)
Men Herren den almægtige, ønsker at vise, ikke blot denne jords befolkning, men også englene og de levende væsner på andre kloder, hvad resultatet vil blive, hvis Det Ny Babylon – Djævlen fik sit ønske om at ændre hviledagen gennemført. Derfor giver Herren, Det Ny Babylon denne tilladelse.
”… og de skal gives i hans magt, en tid og to tider og en halv tid. …”
Herren giver her Det Ny Babylon, tilladelse til at ændre Guds lov, de ti bud, men kun i en begrænset tidsperiode en tid, to tider og en halv tid!

Denne tidsperiode har gennem årene været udsat for rigtig mange falske og ubibelske fortolkninger, jeg vil kun nævne en af disse her.

# en tid, to tider og en halv tid! Det er det der står skrevet!
# et år, to år og et halvt år, er OK, da det er den samme tidslængde.
# 360 dage, 720 dage og 180 dage, er også OK, da det også er den samme tidslængde.
# 360 år, 720 år og 180 år er IKKE ok, da der ikke i Biblen gives et eneste eksempel på at man kan ændre en profetis tidslængde, på denne måde.
Den snedige slange, Djævlen, har hvisket mange af de hjælpere han har, i øret at man kan buge 4Mos 14,34 eller, og Ez 4,6, men her er ikke tale om profetier og den ændring af dage til år og år til dage gjaldt ifølge teksten omkring disse to vers KUN for de to tilfælde, hvori de blev givet og IKKE som en regel der kan bruges i andre sammenhæng.

Herren giver her i Dan 7,25 Satan, Den ukendte magt, Det Ny Babylon eller som nogle hævder det lille horn på det fjerde dyr lov til at indføre en ændring af hviledagen i 1 år, 2 år, og et halvt år, hvorefter denne magt uanset hvem eller hvad det er, bliver helt, totalt ødelagt og tilintetgjort (v26)
En af de ting vi skal bemærke i vers 25 er tidslængden en tid, to tider og en halv tid. Hvorfor en denne tidslængde givet på denne specielle måde? Hvorfor står der ikke blot tre og et halvt tid? Vi lader Biblen give svaret, når der er tale om en tidslængde, der er inddelt i afsnit, forskellige mindre tidslængder, se f.eks. Dan 9,24-27 er det fordi der i disse mindre tidsperioder sker noget specielt. Jeg har i andre sammenhæng gjort meget nøje rede for, hvad der sker i disse tre mindre tidsperioder, her vil jeg blot sige, at de tidsperioder, her har, med den undersøgende dom, at gøre.

Loven om Registrering.
Om det vil ske på samme tid som loven om helligholdelsen af søndagen vedtages eller om der vil gå nogle få uger før en ny lov om registrering bliver vedtaget er meget svær at sige noget om. Muligheden for at der også her vil være forskel fra land til land er meget sandsynlig.

Den registrering, der her er tale om, vil selv om den bliver vedtaget ved lov, i første omgang være frivillig, og da der vil være så mange timelige og verdslige fordele ved at have denne registrering, vil langt den overvejende del af jordens befolkning ønske at blive registeret.
Hvordan denne registrering vil foregå, er det umulig at sige noget om, men med de tekniske og elektronisk muligheder der er i dag, vil en mikrochip på størrelse med et ris korn, der af sikkerhedsmæssige grunde sprøjtes ind under huden, enten på håndens overflade eller i panden, være det mest sandsynlige.
Dette ris korn – mikrochip vil indeholde alle de oplysninger der blot har mindste smule med den person der får det, at gøre. Politiske og religiøse opfattelser, miljø og sociale opfattelser, alt, ja, simpelthen alt om den pågældendes økonomi, både nu og i fortiden. Indtægter, udgifter, lån og gæld. Besøg hos lægen, indlæggelser, sygdomme og så videre, og så videre.
Den overvågning og krænkelse af privatlivet som nogle i dag har så meget imod, vil helt blegne og være så ubetydelig i forhold til denne registrering, at det vi klager over i dag er helt latterlig. Men på grund af at der er økonomiske fordele ved at have denne registrering, så vil alle disse ulemper man taler om, blive trængt helt i baggrunden.
Indbygget i denne mikrochip vil der også være mulighed for at spore vedkommende, hvilket vil være af meget stor fordel ved opklaring af forbrydelser, DNA profilen som også er på dette mikrochip vil i en meget stor udstrækning være med til at finde gerningsmanden til voldtægt, mord og andre alvorlige forbrydelser.
F.eks. i forbindelse med en ulykke kan lægerne hurtig se hvem den forulykkede er, familie med mere, om vedkommende, har en sygdom, får medicin, blodtype, dette er alt sammen af stor betydning for en hurtig og rigtig behandling.
Jeg er helt klar over at du nu ler af de ting jeg her har skrevet om og at du mener, at dette kun er i fantasien at disse ting kan lade sig gøre, men deri tager du fejl. PENGE, gør disse ting muligt hvor længe vil du f.eks. vente med at lade dig registre når du gang på gang oplever, at de der er registeret, på et øjeblik kan komme gennem ved kasseapparatet i supermarkedet, hvorimod, de der ikke er registrerede må vente meget længe før de kan komme gennem, og når de der er registret betaler væsentlig mindre for varerne, end de der ikke er registeret.
Lad mig blot give dig to eksempler på dette. De der i dag har en brobisse, kan køre direkte gennem, de der ikke har en sådan, må vente til det bliver deres tur. I mange forretninger f.eks. Kvickly er det i dag en fordel at være medlem, den pris medlemmer betaler er ofte væsentlig lavere end den ikke medlemmer betaler.
En anden ting du også skal huske på er at det er Det Ny Babylon, der med bedragenes og løgnenes mester Djævlen i spidsen, som ønsker denne registrering!
Kan du huske stemningen da dankortet, blev indført. Da din løn, pension ikke blev udbetalt i kontanter, men indsat på din konto.
Den meget store skeptisk og modvilje mod dankort er i dag forsvundet og mange kan ikke nøjes med et kreditkort.

Har Gud åbenbaret det der skal ske i den sidste tid?
Dan 2,28 Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

En sten rammer statuen og knuser hele statuen helt.
Dan 2,34-35 Mens du så på den, blev en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd; den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem.
Derefter knustes på én gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet; det blev ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden.
 

Stenen knuser jernet, leret, bronzen, sølvet og guldet.
Dan 2,44-45 I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed.
Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd; den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast."

Nebudakaneser erkender, trods sin konge værdighed og store magt, at Gud er gudernes gud og kongernes konge.
Dan 2,47 Kongen sagde til Daniel: "Jeres Gud er i sandhed guders Gud, kongers Herre og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed."

Prøv at sammenligne dette med de fantasifulde fortolkninger mange trossamfund og teologer kommer med angående statuen i Daniel kap. 2. Og du vil se, at der virkelig er behov for at du undersøger din tro!

Apg 17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

Hvor er du i dit åndelige liv?
Kan du kravle?
Kan du begynde at gå rundt, når du får støtte?
Er du begyndt at kunne gå over et dørtrin?
Er du begyndt at kunne løbe uden at falde?

Hvad spiser du?
Får du stadig bryst – sutteflaske?
Er du begyndt at kunne spise lidt mosede frugt?
Er du begyndt at få tænder, så du kan tygge et æble?
Kan du nu spise en fast – almindelig føde?

Vi mennesker har to liv, et fysisk liv og et åndelig – psykisk liv.
Selv blandt kristne – troende mennesker er det meget sjældent, at man taler om det åndelige liv – når vi taler om livet – vort helbred, så er det næsten altid det fysiske liv. Det fysiske liv er langt det vigtigste for os, vi undersøger varedeklarationen på de ting vi spiser og drikker. Mange spise økologisk – vegetabilsk – biodynamisk eller andre former for en sund og nærende kost. Vi bruger hvert år mange penge på vitaminer og andre former for produkter og ting, som vi tror hjælper os til et bedre og sundere fysisk liv. Så vi bruger altså rigtig mange ting og mange penge på vort fysiske liv.
Hvis vi derimod ser på vort åndelige liv så bekymrer vi os næsten ikke om det. Måske bruger vi nogle få minutter om dagen på at læse et stykke i Biblen eller en god kristen bog og holde en kort bøn. En gang om ugen samles vi så i en kirke eller et andet mødelokale, hvor vi passivt, er med i et studie eller lytter til noget der kaldes et åndeligt møde, der som regel ikke efterlader et spor – indtryk som huskes mere end højst nogle få uger.
Når vi ser helt bogstavelig – helt konkret på det så bruger en kristen højest 2 – 3 timer om ugen på sit åndelige liv. Den samme kristen bruger 20 – 30 timer om ugen på sit fysiske liv. Spise, indkøb, motion mm.

Alle i menigheden burde have et emblem som viste hvor de er i deres åndelige liv.
En sutteflaske
En der spiser et æble
En der kravler
En der løber
En bibel
En der holder et møde
En der leder et studie
En der vinder sjæle for Guds rige

Ingen vil ønske at have sutteflasken i ret lang tid. Alle vil stræbe efter at komme højere op

Alle der har tilhørt menigheden i 3 år eller mere burde være trådt ind i de voksnes rækker

1Kor 3,1-2 Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker; jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus.
Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu;

De unge – børnene ville gøre alt det de kan, for at overgå de der i fysiske år, er ældre end dem

Nogle, ja, måske endog mange, har tilhørt menigheden i 10 – 20 – 30 år ja måske i endnu flere år, og er endnu ikke kommet ud over sutteflasken stadiet, de kan endnu ikke kravle.

Sådanne vil dø i en tidlig alder, hvis ikke de allerede er døde.
Måske er de stadig fysisk i live, men hvilken betydning har det når de er åndelig døde.

Der er ofte, stor forskel på de fysiske og den åndelige alder. En der fysisk er langt op i årene kan stadig være en baby i sit åndelige liv. Modsat kan en ung, ja endog en der i sit fysiske alder stadig kun er et barn, være trådt ind i de voksnes rækker.
Hvad er din åndelige alder?

Hvilken titel er det du stræber efter?
Den højeste titel et menneske kan få er ”sjælevinder, for Guds rige”!
Ingen jordisk – verdslig titel kan nogensinde overgå denne titel ”sjælevinder, for Guds rige”!
En professor
En ingeniør
En statsminister
En præsident
En konge eller en dronning
Nævn en hvilken som helst titel ingen kommer i nærheden af titel ”sjælevinder, for Guds rige”!
En baby, en der endnu ikke er trådt ind i de voksnes rækker, kan IKKE vinde rigtige sjæle for Guds rige.
Måske studser du over udtrykket rigtig sjæle – det kunne jo tyde på, at jeg mener at der også er nogle der er forkerte sjæle.
Det mener jeg bestemt også der er, Biblen omtaler både de rigtige og de forkerte sjæle. – Der bruges nogle andre ord – det siges på en lidt anden måde, men når man sammenligner skriftsted med skriftsted så fremgår det helt klart af teksten at der er disse to grupper.
Jeg har allerede omtalt disse to forskellige grupper i forbindelse med de stridigheder der vil opstå i de forskellige menigheder og indenfor i de forskellige trossamfund. Det er disse interne stridigheder mellem de rigtige kristne, de omvendte, de oprigtige og de forkerte kristne der endnu ikke har omvendt sig og som kun kommer i menigheden for at få magt, for at andre skal få den opfattelse at de er gode og pålidelige mennesker.

Den sidste tid!
For at kunne forstå de ting der skal – vil ske i den sidste tid (den sidste tid er tiden fra dommen over de levende begynder og frem til Jesu synlige komme i himlens skyer) er det nødvendig at være et åndeligt menneske hvad og hvem der er et åndeligt menneske det kan du læse om i 1Kor 2,14 Dan 12,10.

Hvis det kan lade sig gøre, vil tage lang tid for et jordisk – verdsligt menneske, at blive et åndeligt menneske, for mange vil det måske kunne lade sig gøre, hvis de virkelig har et oprigtigt og ærligt ønske om det, men tiden – den tid de er villig til at bruge på denne forvandling, viser på en meget klar og tydelig måde, om det kan lade sig gøre.
Husk på, at det er små hjælpeløse skabninger der her er tale om. Nogle af dem har endnu ikke lært at gå, ja, måske kan de endnu ikke engang kravle. De ligger stadig helt hjælpeløse med deres sutteflaske, da det er den eneste føde de kan spise. Før de kan blive voksne åndelige mennesker må der først være en tid med mos, senere med lidt mere fast føde, før den rigtige faste føde kan spises og fordøjes 1Kor 3,1-3 men før denne forvandling fra et lille hjælpeløst verdsligt barn kan begynde er det en betingelse, en alt afgørende betingelse, at der først sker en udrensning – en omvendelse, alle forudfattede meninger, alle egne meninger, alle fantasifulde ubibelske teorier, alle verdslige fortolkninger, alt dette skal væk, - helt væk. Det skal ske en helt ny fødsel Joh 3,3. En total omvendelse!
Grundlaget for alt dette er tre altafgørende grundprincipper, bemærk at der her er tale om principper, ikke om følelser eller tro, men om noget der er langt mere sikkert og urokkeligt – principper.

Hvis f.eks. et ægteskab var bygget på principper om at være hinanden tro og at hjælpe hinanden, og ikke på noget så ustabil som følelser og det der kaldes kærlighed, som meget sjældent har noget som helst med en ægte Bibelsk kærlighed, at gøre, men som regel er den tale om kærlighed til selvet og til penge og fordele. Hvis det derimod var et princip, at de to, kvinden og manden var tro, ærlige over for hinanden, så ville antal af skilsmisser blive mere end halveret. Selvfølgelig skulle dette princip ægteskab – par forhold begynde nogen tid før de to, flyttede sammen.

De tre alt afgørende principper for at blive et åndeligt menneske er.
# Biblen og Biblen alene!
Det vil sige, at der IKKE bruges nogen anden bog eller noget som helst andet, men at ALLE trospunkter og læresætninger er bygget på adskillige skriftsteder, altså et klart ”så siger Herren”! Og et lige så klart ”der står skrevet”.
# Det andet ufravigelige punkt er, at man ud fra Biblen ser meget nøje på de enkelte ords betydning.
Hvis man f.eks. ikke har undersøgt, hvad Jesus mener når han i Matt kap. 25 taler om himmeriget, så har man ingen mulighed for at forstå lignelsen om de ti brudepiger på den Bibelske måde.
Hvis man blot ud fra egen visdom eller andres visdom og kundskab antager at der er tale om Guds rige, himlen, ja så er en helt forkert forståelse af denne lignelse uundgåelig.
# Det tredje princip er altid at stille spørgsmålet ”Hvad nu hvis …, hvilke konsekvenser ville det så have.
Dette er en af mest oversete punkter, næsten ingen stille spørgsmålet om hvilke konsekvenser det vil have, hvis den opfattelse – fortolkning, man nu har er forkert.
Hvilke kendetegn er der, som viser om der er tale om et verdsligt eller et åndeligt menneske?
Ikke et bestemt, men der er mange tegn der tilsammen, ligesom brikkerne i et puslespil viser om det er et verdsligt eller et åndeligt menneske, man har med at gøre. Sagt på en anden måde, om det er en person der ikke blot er i verden, men også af verden, det vil sige følger de skikke som verden lever efter, som stræber efter at tjene penge, selv at være i centrum og af betydning, at bestemme, at få – have magt over andre.
Alene ud fra dette, kan man ofte få et ret godt og sikkert billede af, hvilken side vedkommende står på. Et verdsligt menneske, har som regl en ubibelsk opfattelse af
* Skabelsen
* Den himmelske helligdom og Jesu tjeneste der
* Det 4 dyr i Dan 7
* De 7 menigheder i Åb 2 og 3
* Statuen i Dan 2
* Dyrets mærke
Disse emner viser ofte om der er tale om et åndeligt eller et verdsligt menneske.

Djævlen går i dag rundt, som en brølende løve.

1Pet 5,8-11 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;
stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.
Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer.
Magten er hans i al evighed! Amen

Djævlen er på fortvivlelsens rand. Han har i flere tusinde år forsøgt at få de omvendte, de åndelige, de der virkelig kan kaldes Guds folk og som i Biblen bliver omtalt som de hellige der holder Guds bud og som har en klippefast tro på Jesus Kristus, Guds søn til at opgive deres tro og håb, men det er ikke lykkedes.

Åb 14,12 Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus."

Djævlen har gennem Det Ny Babylon, * (se forklaring i slutning af studiet) på mange forskellige måder forsøgt, at lede alle de der kalder sig kristne eller som bruger Biblen eller siger at de tror på Jesus, væk fra alt det der har med Guds rige at gøre.

Åb 12,9 Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden - styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

Åb 13,14-17 Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.
Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.
Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Det er lykkedes for djævlen, gennem Det Ny Babylon, at få mange millioner af dem der kalder sig kristne til at helligholde den hedenske solguds dag, søndag.

I 1972 fik han, inden for EU, ændret kalenderen således at den dag de kristne helligholdt, til ære for Jesu opstandelse, søndag, ugens første dag, blev til ugens syvende dag og mandag blev derved ugens første dag, den dag Jesus opstod.
Dette bedrag gik over al forventning. Mange millioner helligholder nu solgudens dag, søndag, i den tro at de helligholder Biblens første dag til ære for Jesu opstandelse, men kalenderen viser, at ugens første dag er mandag. Om meget kort tid, ingen kan sige hvornår, men alt er rede. Alle de preofetier i Biblen der peger frem mod denne begivenhed, er opfyldt. I de fleste kristne lande ligger loven klar til at blive fremsat når, Djævlen gennem Det Ny Babylon, ønsker det.
En lov der påbyder helligholdelse af den hedenske solguds dag, søndag, vil meget snart blive vedtaget, og jagten på de kristne der stadig holder fast ved Guds lov og Jesu vidnesbyrd vil begynde.

2 gange tidligere har Djævlen fået de lovgivende myndigheder til at vedtage en lov, der havde til hensigt at tvinge Guds folk til at gøre noget, som var imod Guds lov og mod Guds anvisninger.

Est 3,8-15
Dan 3,1-6

Djævlen er i dag klar over, at der ikke er lang tid igen, han går derfor rundt som en brølende løve

1Pet 5,8-9 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;
stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.

Han har ved list og bedrag fået langt den største del af alle de kristne til at, fornægte Guds søn, som døde på Golgatas kors for deres skyld.
Der er mange måder man kan fornægte Jesus på, men den måde der uden nogen form for tvivl viser det bedst er ved at undlade at studere Guds ord.

Matt 25,8-12 Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.
Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.
Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind!
Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Ingen undersøger i dag deres tro. Alle er de overbeviste om, at de uden bekymringen kan følge deres præst og deres trossamfunds lære, uden at undersøge om det der bliver sagt er i overensstemmelse med Guds ord.
Hvis de fulgte jøderne i Berøa, som grundigt undersøgte, hvad deres leder præsterne sagde, så ville mange opdage at de blev ledt på vildspor af deres egne!

Apg 17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

NT-HVER... 17,11 Nu var jøderne i Berøa mere åbne i deres indstilling end de i Tessalonika. De lyttede med større opmærksomhed, og i dagevis studerede og undersøgte de skriften for at se, om det virkelig var sandt, hvad Paulus og Silas sagde.

Hvis alle kristne, uanset hvilken menighed de tilhører og ud fra Biblen undersøgte, hvad der står skrevet, ville de opdage, at de var blevet ledt på vildspor og at de i stedet for at komme nærmere Kristus, Guds søn. Ligesom drivtømmer på det åbne hav, blot driver rundt på må og få, længere og længere væk fra Guds rige.
 Vi kan ved at sammenligne det der blev sagt med det der står i Biblen se, hvem der leder os på vildspor og hvem der leder os nærmere Jesus.

Ef 4,11-15 Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere
for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op,
indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.
Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje,
men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.

Men Gud skal her på jorden have et folk, som betragter Bibelen og Bibelen alene som målestok for alle læresætninger og som grundlaget for alle reformer. Hverken lærde mænds meninger, videnskabelige slutninger, trosbekendelse eller bestemmelser fra gejstlige rådsforsamlinger, der er lige så talrige og uenige som de trossamfund, de repræsenterer, eller flertallets røst bør betragtes som bevis for eller imod en religiøs læresætning. Før vi anerkender nogen læresætning eller forskrift, bør vi forlange et "Så siger Herren" til støtte derfor.

Satan søger til stadighed at henlede opmærksomheden fra Gud og at henlede den på mennesker. Han får folk til at betragte biskopper, præster og teologiske professorer som deres vejledere i stedet for selv at studere Bibelen og derved lære deres pligt at kende. Nu behøver han kun at udøve kontrol over disse lederes tanker for at kunne påvirke masserne efter forgodtbefindende.
Skønt Bibelen er fuld af advarsler mod falske lærere, er mange mennesker alligevel villige til på den måde at betro deres sjæle i gejstlighedens varetægt. Der findes i vore dage tusinder af bekendende kristne, som ikke kan give anden forklaring på, hvorfor de tror på visse læresætninger, end at det har de lært af deres religiøse ledere. De kender ikke Frelserens lære, men stoler trygt på præsternes ord. Men er præster ufejlbarlige? Hvorledes kan vi betro vore sjæle til deres ledelse, hvis vi ikke fra Guds ord ved, at de er lysbærere?
Mangel på moralsk mod til at forlade verden baner vej får mange til at gå i lærde mænds fodspor, og på grund af deres modvilje mod selv at foretage en undersøgelse kommer de til at sidde uhjælpeligt fast i vildfarelsens lænker. De ser, at sandheden for vor tid er tydeligt åbenbaret i Bibelen, og de føler, at Helligåndens kraft ledsager dens forkyndelse, men alligevel lader de gejstligheden drive dem bort fra lyset. Skønt de inderst inde føler sig overbevist, tør disse bedragede sjæle ikke tænke anderledes end deres præster, og deres personlige bedømmelse og deres evige interesser ofres af hensynet til andres vantro, hovmod og fordomme.

"Til læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde." Es 8,20. Guds folk har fået anvist den hellige skrift som deres værn mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Satan benytter ethvert tænkeligt middel til at forhindre menneskene i at få kendskab til Bibelen, for dens utvetydige udtalelser åbenbarer hans, bedragerier. Hver gang der sker en vækkelse inden for Guds værk, bliver Satan endnu mere foretagsom, og nu bruger han al sin kraft i den sidste kamp mod Kristus og hans tilhængere, Vi skal snart se hans sidste store bedrag. Antikrist skal åbenlyst gøre sine forunderlige gerninger. Efterligningen skal have så stor lighed med sandheden, at det kun vil være muligt at skelne mellem løgn og sandhed ved hjælp af den hellige skrift. Enhver udtalelse og alle mirakler skal prøves ud fra Bibelens vidnesbyrd.

Kun de, der har styrket deres sind med Bibelens sandheder, vil kunne bestå i den sidste store strid.

Før sin korsfæstelse forklarede Frelseren sine disciple, at han skulle dø og atter opstå fra graven, og engle var til stede for at indprente hans ord på deres sind og hjerter. Men disciplene forventede en verdslig befrielse fra det romerske åg. Jesu død tilintetgjorde deres forhåbninger så fuldstændigt, at man skulle tro, at de ikke var blevet advaret. I profetierne åbenbares fremtiden for os lige så tydeligt, som den blev åbenbaret for disciplene ved Kristi ord. Profetierne beskriver klart de begivenheder, som er knyttet til nådetidens ophør og beredelsen til trængselstiden. Men til trods herfor kender tusinder af mennesker lige så lidt til disse betydningsfulde sandheder, som hvis de aldrig var blevet åbenbaret.

Djævlen er nu desperat, han ved at han kun har en meget kort tid tilbage, hvori han kan bedrage, forfører og vildlede de af Guds folk, han endnu ikke har fået magten over. Han er klar over, at der skal noget helt særligt til, hvis det skal lykkes for ham også at vildlede dem.

Matt 24,23-25 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;
for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.
Nu har jeg sagt jer det forud.

2Thess 2,9-11 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere
og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.
Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,

Den gruppe Djævlen og Det Ny Babylon her står over for, er dem der med jævne mellemrum ud fra Biblen grundigt undersøger deres tro.

Fil 2,12 Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær.

Det er dem, at Paulus omtaler, som de der har Guds ånd i sig.

1Kor 2,12-13 Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.
Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.

De jordiske, verdslige, de som Paulus her kalder de sjælelige og dem der, selv efter mange år i en menighed, stadig kun er som små børn der kun lever af mælk, dem har djævlen allerede, de følger trofast, Det Ny Babylon i alt, uden at stille spørgsmål. De er, som en hund der trofast følger sin herre og lyder hans mindste vink.
To gange tidligere har Djævlen benyttet sig af verdslige myndigheders magt til at få vedtaget en lov imod Guds folk. Den første var på Esthers tid, den anden var på Daniels tid. Nu ønsker Djævlen, den gamle snedige slange igen at bruge denne jords magter til at ramme Guds folk.
En af de ting der, mere end noget andet, irriterer Djævlen og Det Ny Babylon, er at der stadig er en lille gruppe,  ganske vist kun en meget lille ubetydelig gruppe, som endnu ikke har villet bøje sig for de love og retningslinjer Djævlen gennem Det Ny Babylon har givet. De helligholder ikke søndagen, og derfor ønsker Djævlen nu gennem Det Ny Babylon, at få vedtaget en lov der påbyder søndagshelligholdelse på samme måde, som Biblen foreskriver helligholdelse af sabbatten.
Men da det er en lov der er i direkte modstrid med Guds lov, de ti bud, som Herren med sin finger skrev på to stentavler, har Satan ikke magt til at foretage denne ændring.

2Mos 31,18 Da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevet med Guds finger.

Djævlen kan ikke få en sådan lov vedtaget. Herren tillader det simpelthen ikke!
Selv om Djævlen, med Det Ny Babylon har det totale herredømme over alt på jorden. Både politisk, religiøst, økonomiske og på alle andre måder. Og selv om Det Ny Babylon er den øverste leder for alle jordens militære enhedeer, har hverken Djævlen eller Det Ny Babylon magt til at få en sådan lov vedtaget.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Djævlen har gennem Det Ny Babylon, bedraget jordens befolkning og især de kristne med at få dem til at helligholde søndagen i stedet for lørdagen.
Når man ser på de mange, mange millioner der hver uge tilbeder den gamle slange på solgudens dag, søndag. Ja, så forsvinder de få millioner helt, som tilbeder himlen, jorden og menneskets skaber, om lørdagen, Biblens syvende dag.

2Mos 20,11 For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Da Djævlen udfordrede Herren på Jobs tid, tillod Herren Djævlen at prøve Job på alle måder. Den eneste betingelse Herren stillede var at Djævlen ikke måtte tage Jobs liv.

Job 2,1-7 En dag kom gudssønnerne og trådte frem for Herren; blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren.
Herren spurgte Satan: "Hvor kommer du fra?" Satan svarede: "Jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs."
Herren spurgte ham: "Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed; uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham."
Satan svarede: "Hud for hud! En mand vil give alt, hvad han ejer, for sit liv.
Men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt!"
Da sagde Herren til Satan: "Nu får du magten over ham; men skån hans liv!"
Så forlod Satan Herren. Satan ramte Job med ondartede bylder fra isse til fod.

På samme måde tillader Herren nu Djævlen gennem Det Ny Babylon, at få de jordiske myndigheder til at vedtage en lov der er i direkte modstrid med, universet grundlov, Guds lov, de 10 bud,
Men ligesom med Job, stiller Herren en ufravigelig betingelse!
Loven om søndagshelligholdelse må kun gælde i en tid, to tider og en halv tid. Altså i tre og et halvt år!

I tilfældet med Job var der ingen konsekvenser for Djævlen. Men da det Herren nu tillader Djævlen at gennemføre, er der en konsekvens. Når tiden, 1 tid , 2 tider og en halv tid er udløbet, bliver magten helt frataget Det Ny Babylon, hvilket betyder at Djævlen ikke mere har en organisationer, hverken polisk, religiøs eller økonomisk, på jorden.

Dan 7,26 Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

Hvornår Det Ny Babylon, af Herren får tilladelse til at få vedtaget en lov om søndagshelligholdelse det er der ingen der kan sige noget som helst om.

Mark 13,32 Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen.

Men de omvendte, de åndelige, de der gennem bøn og grundig studie af Guds ord har deres lamper og olie kane fyldt op til randen. Ved at alle de profetier, som skal ske før Djævlen kan få sin tilladelse, er opfyldt.
Det Ny Babylons leder, Djævlen ved dette og derfor har han også givet alle de jordiske myndigheder, specielt i de kristne lande besked om at have loven om søndagshelligholdelse klar, således at den, meget hurtig kan blive vedtaget, når tilladelsen fra Herren foreligger.
Hvordan vil denne lov, så komme til at se ud og hvad vil den indebære?
Lad mig tage det sidste først.
Loven om Søndagshelligholdelse vil indebære, at søndagen skal helligholdes på nøjagtig samme måde, som Biblen foreskriver at sabbatten skal helligholdes, søndagen, skal jo indtage sabbattens plads!
Hvordan loven vil komme til at se ud, er det straks vanskeligere, at sige noget om, men vi må endelig ikke tro at det vil ske på en måde, således alle er klar over, hvad denne lov betyder.
Læs følgende vers nogle gange og tænk virkelig grundigt over, hvad det er der står i dem.

1Kor 2,14 Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.

NT-HVER... 2,14 Det menneske, der ikke har Ånden, kan hverken forstå eller tage imod de tanker fra Gud, som Helligånden lærer os. Det forekommer ham helt hen i vejret. Kun Guds Ånd kan hjælpe ham til at forstå det.

HVER… Dan 12,10 Mange skal renses og lutres og helliggøres i krisens tid, men de onde skal ufortrødent fremture i deres ondskab uden at forstå noget som helst. De vise derimod, Guds folk, skal fatte, hvad det drejer sig om.

Når jeg går grundig til værks og undersøger hvordan USA og EU der begge er meget langt fremme med en lov om søndagshelligholdelse, har tænkt sig at udforme dem, så kan man meget tydeligt se at det er den gamle snedige slange der står bag.

1Mos 3,1 Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?"

USA præsident Obama, er meget positivt indstillet over for lovgiverne om en lov om søndagshelligholdelse. Han mener at den vil have mange, meget store fordele, som f.eks.
* Forældrene får nu en dag, hvor de ikke skal på arbejde, men kan være sammen med deres børn.
* Der vil ikke være nogen steder, hvor børnene kan gå for at blive underholdt, som f.eks. forlystelsparker, sportsbegivenheder og lignende, de vil derfor også kunne tilbringe denne dag i familiens skød.
* Obama, mener at dette vil holde dem væk fra gaden og mindske muligheden for de unges kriminelle handlinger.
* Der vil derfor ikke være behov for så meget politi, til at holde øje med dem, da denne opgave nu overlades til forældrene.
* Mange kender ikke deres naboer, det vil det nu blive gode muligheder for.
* Som det er nu er de fleste bundet af forskellige faste tidsskemaer, enten for arbejde eller andre ting. Men med søndagen som en helligdag i lighed med den Bibelske sabbat vil der ikke være disse tidsskemaer mere.
Alt dette og flere andre lignende ting vil medføre mindre stres og dermed et langt bedre helbred.
I EU er man også meget langt fremme med stort set de samme planer. Her er et forslag fra fem biskopper om en strengere helligholdelse af søndagen, lagt frem i EU parlamentet og skal efter planen op til afstemning i maj 2009.
Det er derfor ikke et spørgsmål, om der kommer en lov om søndagshelligholdelse, men alene et spørgsmål om, hvornår.
Som vi har set er der meget stærke kræfter både i USA og i EU, som ønsker denne lov. Alle tror, at man med denne lov kan komme meget af den ungdomskriminalitet og vold til livs. Mange mener, at familielivet og forholdet til naboer og andre vil blive meget bedre. Mindre stress, og et langt bedre helbred er også blandt de fordele der nævnes.
Det ville være meget godt, hvis en sådan lov blot ville hjælpe på nogle af disse ting. Men i stedet for at give den positive effekt, som tilhængerne tror, så giver Biblen et helt andet billede af det.

Es 24,3-6 Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord.
Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen.
 Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.
Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

Hver… Es 24,3-6 Landet vil blive plyndret totalt og tømt. Det er Herrens ord.
Befolkningen lider under følgen af deres synder. Jorden vrider sig i smerte, afgrøderne visner, og himlen nægter at give regn. Landet ligger ødelagt af ondskab og forbrydelse. Folket har fordrejet Guds lov og brudt hans eviggyldige befalinger.
Derfor hænger Guds forbandelse over dem; de er overladt til sig selv, deres land svides af under tørken. Kun de færreste vil overleve.

Her siges det med meget klare ord, at der vil ske mange meget forfærdelig ting, ikke blot med jorden, men også med de der bor på den. Årsagen, får vi vide i vers 5.

Es 24,5 Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.

Guds lov er blevet overtrådt.
Guds bud er blevet tilsidesat.
Guds evige pagt med os syndige mennesker, er blevet brudt.
alt sammen sker når der bliver vedtaget en lov om helligholdelse af søndagen i stedet for den dag Biblen foreskriver, lørdagen, sabbatten.
Jeg håber, at du bemærkede, at der i vers 5 også bliver sagt, ”at himlen nægter at give regn”.
Det er ikke blot Esajas der forudsiger denne hungersnød. Joel giver også et klart billede af dette.

Joel 1,15-20 Ak, hvilken dag! Herrens dag er nær, den kommer som ødelæggelse fra den Almægtige.
Er føden ikke forsvundet for øjnene af os og glæden og jubelen fra vor Guds hus?
Forråd fordærves bag lås og slå, forrådskamre ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl.
Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne.
Til dig, Herre, råber jeg, for ilden fortærer steppens græsgange, flammen sætter markens træer i brand.
Selv de vilde dyr skriger efter dig, for vandløbene tørrer ud, og ilden fortærer steppens græsgange.

Ganske kort tid efter, at denne jords magter har vedtaget en lov om søndagshelligholdelse, kalder Herren på to af sine trofaste vidner, for at give dem en meget speciel opgave.

Åb 11,3 Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk.

Åb 11,5-6 Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender; hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes.
De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.

Det er disse to vidner der på Herrens bud lukker himlen, så der ikke falder regn, ligesom det skete på Elisas tid

1Kong 17,1 Tishbitten Elias fra Tishbe i Gilead sagde til Akab: "Så sandt Herren, Israels Gud, lever, som jeg er i tjeneste hos: Der skal i disse år hverken falde dug eller regn, før jeg befaler det."

Denne hungersnød vil på alle måder, langt overgå selv de værste der før har været.

Matt 24,21 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.

Prøv engang at læse hvad Herren siger, at der skal ske når det fjerde segl brydes.

Åb 6,7-8 Og da Lammet brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: "Kom!"
Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr.

Det er ikke så underligt, at der vil være mange, som ønsker at tage deres eget liv, for at gøre en ende på deres pinsler, men de kan ikke.

Åb 9,3-6 Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har.
Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande.
De fik givet, ikke at dræbe dem, men at pine dem i fem måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske.
de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den, de vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem.

De konsekvenser det har for jordens befolkning, at tilsidesætte Guds lov og vælge en anden helligdag end den Herren har givet er så omfattende og frygtelige, at det slet ikke kan beskrives.
Hvad så med Guds folk, dem der i tide har valgt Herren til deres  Gud.

Jos 24,14-15 Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed; fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten, og dyrk Herren.
Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoritternes guder, i hvis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren."

Herren har altid bevaret dem der i deres liv viste at de havde valgt ham til deres Gud. Der er i Biblen mange eksempler på dette jeg vil blot nævne et par stykker af dem her.

1Kong 17,3-6 Elias fik vand fra bækken Kridt og ravnene kom med mad til ham!

1Kong 17,12-14 Også enken i Zerepta fik det hun kunne spise!

1Kong 17,14 For dette siger Herren, Israels Gud: Krukken skal ikke blive tom for mel og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden."

Dan 3,17 Daniels tre venner havde en lidt anden oplevelse.

Dan 3,21-27 Så blev mændene bundet, og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj blev de kastet i ovnen med flammende ild.
Fordi kongens ordre var streng og ovnen så stærkt ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrak, Meshak og Abed-Nego op, dræbt af flammerne fra ilden;
og de tre mænd, Shadrak, Meshak og Abed-Nego, faldt bundne ned i ovnen med flammende ild. 
Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre: "Var det ikke tre mænd, vi kastede bundne ned i ilden?" De svarede kongen: "Jo, det var, konge."
Han sagde så: "Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn."
Så gik Nebukadnesar hen til døren ind til ovnen med flammende ild og råbte: "Shadrak, Meshak og Abed-Nego, Gud den Højestes tjenere, kom ud, og kom herhen!" Shadrak, Meshak og Abed-Nego kom ud fra ilden,  
og satrapperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene; deres legemer havde ilden ikke fået magt over, håret på deres hoved var ikke afsvedet, deres kapper var uskadt, og der hang ikke brandlugt ved dem.

Herren vil også i fremtiden bevare dem der i deres liv viser at de tror på ham og følger hans bud og anvisninger.

Sl 12,8-9 Du beskytter os, Herre, du bevarer os evigt mod denne slægt,
hvor ugudelige vandrer omkring og usselhed triumferer blandt mennesker.

Sl 121,1-8 Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?
 Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. 
Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn.
Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke.
Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side.
Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. 
Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. 

Dan 9,4 Jeg bad til Herren min Gud og bekendte: "Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger!

Herren både kan og vil bevare dem der tror på ham, men det er ikke en ubetinget bevarelse og hjælp Herren lover. De der ikke i deres liv viser at de ønsker at følge Guds bud og den tro der kan frelse, vil han ikke bevare.

Ordsp 1,24-33 Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,
fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning,
derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer,
når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer.
Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke,
fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren.
De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning.
Lad dem så nyde frugten af deres færd og mætte sig med det, de har planlagt!
De uerfarnes troløshed dræber dem selv, tåbernes sorgløshed tilintetgør dem selv.
Men den, der adlyder mig, bor trygt og lever uforstyrret uden frygt for ulykker.

Matt 10,31-32 Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.
Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene.

Åb 12,10-17 Og jeg hørte en høj røst i himlen sige: Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds og herredømmet hans salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud.
De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden.
Så fryd jer da, himle, og I, som har bolig i dem! Men ve over jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort.
Da dragen så sig styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinden, der havde født drengen.
Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen.
Men slangen spyede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden.
Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spyede ud af sin mund.
Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.

Her får vi et virkelig godt billede på, hvordan dette vil ske.
Du kan huske, at jeg tidligere i dette studie har fortalt, at Det Ny Babylon, kun får tilladelse til at ændre Guds lov i en tid, to tider og en halv tid. Her i disse vers kan du igen se denne meget specielle tidsperiode

Åb 12,14 Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen.

Det du blandt andet skal bemærke er, at Herren har et sted beredt til de der viser at de tror på ham og som derfor flygter når, den lov der påbyder, at søndagen nu er den dag der skal helligholdes i stedet for den bibelske sabbat, lørdag.
Bemærk også, at Herren i denne tid vil søge for at de ikke sulter, han giver dem føde, som der står i dette vers. Men også andre steder i Biblen giver Herren dette løfte.

Es 33,15-16 Den, som vandrer retfærdigt og taler sandt, den, som forkaster undertrykkelsens vinding og holder hænderne borte fra bestikkelse, den, som stopper ørerne til for ikke at høre om mord og lukker øjnene i for ikke at se ondskab,
han skal bo i det høje, han får en knejsende klippeborg. Han får sit brød, han er sikret sit vand. 

Selv om mange lande har meget store lager af fødevarer, så vil disse lager hurtig blive tømt, på grund af den omfattende hungersnød. Der vil derfor blive indført en registrering således, at det kun er de, som følger Det Ny Babylon anvisninger om at helligholde søndagen i stil med Biblens sabbat, der kan købe af disse fødevare.

Åb 13,16-17 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Hvordan denne registrering vil komme til at foregå er vanskelig at sige noget om, men med den teknologi der i dag er til rådighed, vil det efter al sandsynlighed være en registrering med indsprøjtning af et mikrochip, på oversiden af den ene hånd eller i panden. Begge dele er i dag udviklet og bliver i nogle lande brugt i forskellige andre sammenhæng.

Til slut er der to ting jeg ønsker at gøre dig opmærksom på.

*** Det første er, at den registrering jeg her, meget kort har om talt, er det der i Biblen kaldes for dyrets mærke. Jeg har i flere andre studier gået meget mere i dybden med dette og givet eksempler på denne registrering. En af de ting, som Det Ny Babylon har haft meget stor succes med er, at give befolkningen den opfattelse, at de ting de gør, som er umoralske, bedrageriske, og meget andet, kort sagt som er imod de principper, regler og lover der er gældende i Guds rige, ikke har noget konsekvenser for dem der begår disse ting. Programmet kontant på DR 1 og Basta og klamphuggerne på TV 2 giver utallige eksempler på dette.

Registreringen vil blive fremstillet, som noget virkelig godt og positivt, og helt uden konsekvenser – bivirkninger.
Det er rigtig, at der vil være rigtig mange gode og positive ting ved denne registrering. MEN, der er også nogle meget alvorlige konsekvenser.
For det første kan du ikke blive slettet eller på anden måde komme af med denne registrering – Dyrets mærke, når du først har fået den. Du kan muligvis, over for Det Ny Babylon, give det udsende af at du ikke er registeret mere, at du ikke har Dyrets mærke mere, MEN i himlens bøger vil du fortsat stå som en af dem der ved at blive registeret eller på anden måde har taget dyrets mærke, har valgt at tjene denne verdens gud og fornægtet, ham der døde på Golgatas kors for din skyld.

*** Det andet jeg vil gøre dig opmærksom på, er at der i dag er mange søndagslove.
Love som begrænser din og andres muligheder for at gøre bestemte ting om søndagen. Lukkeloven er en af disse.
Der er ingen af disse love, hverken i EU, USA eller andre steder, der i dag er den lov om søndagshelligholdelse, jeg her i dette studie har talt om. Jeg har her i dette studie gjort rede for, hvilke kendetegn denne lov vil have.
http://www.bibel-skolen.com kan du læse, se og høre meget mere om disse ting.

Matt 24,24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Hvad er, eller hvem er Det Ny Babylon?
Det Ny Babylon, er en fældes betegnelse for ALT, det der i denne verden, på en eller anden måde modarbejder Guds rige.

Politik, religion, økonomi, forurening og så videre. Regeringer, organisationer, firmaer, enkeltpersoner, alle mulige forskellige sammenslutninger, foreninger og grupper. Alt dette og meget, meget mere, som på en eller anden måde sørger at lede os bort fra Jesus Kristus, Guds søn og Biblen, Guds ord, der er det eneste vi endnu kan tro på.
Alt dette ledes af den gamle snedige slange, Satan – Djævlen. Det er det, der er Det Ny Babylon.