NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  1301-1325

 51

 pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap25.pdf

Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen!" 1Mos 3,15. Den dom, som Gud udtalte til Satan efter syndefaldet, var også en profeti, der gjaldt for alle tidsaldre lige til tidernes ende, og som forudsagde den store strid, som alle jordens slægter skulle deltage i.

 52

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap26.pdf

Sammenhængen mellem den synlige og den usynlige verden, den gerning Guds engle udfører, og det arbejde de onde engle udfører, hænger sammen med den menneskelige historie Vi kan læse om engle der faldt fra deres renhed, om Lucifer deres leder, om oprørets begyndelse, om disse engles forskellige stillinger og deres store kundskab, og om deres ondskabsfulde planer mod menneskeslægtens lykke. Men vi kan også læse om en der er stærkere end de faldne, en der kontrollere og begrænser Satans magt, og vi får også kendskab til den straf der venter det ondes ophav.

 53

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap27.pdf

Jeg vil, siger Satan, påvirkede populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra Guds bud. Det der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

 54

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap28.pdf

Hvis Satan havde vist sig i sin sande skikkelse, ville han straks være blevet afvist, for Adam og Eva var blevet advaret mod denne farlige fjende; men han arbejdede i det stille og skjulte sine hensigter for bedre at opnå, hvad han ville.

 55

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap29.pdf

Læren om menneskets udødelighed har beredt vejen for den moderne spiritisme. Hvis de døde får tilstedt adgang til Guds og de hellige engles nærværelse og bliver beriget med en viden, der langt overgår den, de før var i besiddelse af, hvorfor skulle de så ikke vende tilbage til jorden for at oplyse og belære de levende?

 56

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap3.pdf

Konstantins såkaldte omvendelse i begyndelsen af det fjerde århundrede vakte megen glæde, og nu trådte verden ind i kirken iført en foregiven retfærdigheds kappe. Fra nu af bredte fordærvelsen sig hurtigt. Hedenskabet sejrede, da den så ud til at være besejret. Hedenskabets ånd beherskede kirken, dens lære, ceremonier og overtro blev gjort til en del af Kristi bekendende efterfølgeres tro og gudstjeneste

 57

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap30.pdf

Katolicismens forsvarere erklærer, at der er blevet talt ondt om den katolske kirke, og den protestantiske verden er tilbøjelig til at give dem ret i dette. Mange hævder, at det er uretfærdigt at bedømme kirken i dag ud fra de afskyeligheder og meningsløsheder, som kendetegnede dens herredømme i uvidenhedens og mørkets århundreder

 58

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap31.pdf

Den sidste store kamp mellem sandhed og vildfarelse er blot det afgørende sammenstød i den langvarige strid med hensyn til Guds lov. Nu er vi ved at begynde på dette slag, et slag mellem menneskers love og Jehovas bud, mellem Bibelens religion og de opdigtede historiers og traditioners religion. De kræfter, som vil forene sig mod sandhed og retfærdighed i denne kamp, er nu travlt beskæftigede.

 59

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap32.pdf

"Til læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde." Es 8,20. Guds folk har fået anvist den hellige skrift som deres værn mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Satan benytter ethvert tænkeligt middel til at forhindre menneskene i at få kendskab til Bibelen, for dens utvetydige udtalelser åbenbarer hans, bedragerier. Hver gang der sker en vækkelse inden for Guds værk, bliver Satan endnu mere foretagsom, og nu bruger han al sin kraft i den sidste kamp mod Kristus og hans tilhængere, Vi skal snart se hans sidste store bedrag.

 60

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap33.pdf

De vil lade hånt om de advarsler, som Gud har givet dem, og vil fortsætte med at træde på et af de ti bud, indtil de til sidst begynder at følge dem, der helligholder det. Kristus tilsidesættes ved den foragt, som vises hans ord og hans folk. Når spiritismens lære anerkendes af kirkerne, fjernes de hæmmende bånd, som har været lagt på det kødelige hjerte, og mennesker vil benytte religionen som en kappe til at dække over de hæsligste synder. Troen af spiritistiske manifestationer åbner døren for forførende ånder og djævles lærdomme, og onde engles indflydelse vil da gøre sig gældende i de forskellige trossamfund over hele landet.

 61

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap34.pdf

"Det er sket" og alle englene tager deres kroner af, medens han giver denne højtidelige meddelelse: "Lad den, som gør ret, blive ved at gøre ret, og lad den urene blive ved at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved at leve i uretfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt." Åb 22,11. Alles sag er blevet afgjort til liv eller død. Kristus har sonet sit folks synder og udslettet dem. Hans undersåtters antal er opgjort. Nu skal "riget og herredømmet og storheden, som tilhører alle rigerne under himmelen," snart gives til frelsens arvinger, og Jesus skal herske som Kongernes Konge og Herrernes Herre.

 62

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap35.pdf

Guds folk hører en klar og melodisk stemme, som siger: "Se op!" Og da de løfter blikket mod himmelen, ser de pagtens regnbue. De sorte, truende skyer, som skjulte himmelen, har delt sig, og ligesom Stefanus stirrer de op imod Himmelen og ser Guds herlighed og Menneskesønnen, der sidder på sin trone. Han har guddomsskikkelse, men de ser alligevel hans ydmygelses mærker og fra hans læber hører de den begæring som han fremsætter for Faderen og de hellige engle:

 63

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap36.pdf

Og jordens købmænd græder og sørger over hende, fordi ingen mere køber deres varer. Åb 18,11. Disse straffedomme vil ramme Babylon på Guds vredes hjemsøgelses dag. Hun har fyldt sin uretfærdigheds bæger, hendes time er kommet, og hun er moden til tilintetgørelse.

 64

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap37.pdf

Ved slutningen af de tusind år vender Kristus atter tilbage til jorden. Han ledsages af alle de frelste og en skare af engle. Han stiger ned til jorden i frygtindgydende majestæt og befaler de gudløse at opstå, så de kan få deres dom. De træder frem en vældig skare, talløse som havets sand. Hvor er de dog forskellige fra dem, som opstod ved den første opstandelse! De retfærdige var iklædt udødelig ungdom og skønhed. De gudløse bærer mærker af sygdom og død.

 65

 pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap4.pdf

Efterslægten vil aldrig få at vide, hvor meget verden skylder disse mennesker. De blev brændemærket som kættere, deres bevæggrunde blev draget i tvivl, deres karakter blev sværtet til, deres skrifter bekæmpet, fortolket forkert eller ødelagt. Men de var urokkelige og bevarede århundrede efter århundrede troens renhed som en hellig arv til kommende slægter.

 66

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap5.pdf

De var besluttede på at følge lyset, hvad det end skulle koste. Skønt de ikke havde et klart begreb om alt, lykkedes det dem at finde mange sandheder, som længe havde været skjult. Disse mænd drog nu ud som Himmelens sendebud, sønderrev vildfarelsens og overtroens lænker og opfordrede mennesker, der havde levet i et langvarigt slaveri, til at stå op og forsvare deres frihed.

 67

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap6.pdf

Ligesom evangeliets første forkyndere stammede Luther fra fattige forhold. Sine barneår tilbragte han i et beskedent tysk bondehjem. Ved dagligt slid som minearbejder tjente hans fader de nødvendige penge til hans uddannelse. Han havde tænkt sig, at sønnen skulle være jurist, men det var Guds hensigt at gøre ham til medarbejder på det store tempel, som langsomt hævede sig i århundredernes løb. Genvordigheder, savn og streng opdragelse var den skole, hvorigennem den alvidende Gud forberedte Luther til hans livs betydningsfulde opgave.

 68

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap7.pdf

Alle parters opmærksomhed rettedes nu mod den forsamling fra de tyske stater, som var trådt sammen i Worms kort efter Karls kroning som kejser. Der var vigtige politiske spørgsmål og interesser, der skulle tages hensyn til i dette råd. Og dog var det emne, som i denne store forsamling vakte den største interesse, retssagen mod den sachsiske reformator.

 69

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap8.pdf

Katolikkerne så med skræk, til hvilken højde følelserne imod dem var steget. Skønt de til at begynde med jublede over Luthers formodede død, ønskede de snart at kunne skjule sig for folkets harme. Hans fjender havde ikke været nær så bekymrede over hans dristigste handlinger, mens han var iblandt dem, som de nu var over hans forsvinden.

 70

 pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/pdf-filerOK/kampen-kap9.pdf

Katolikkerne frydede sig. De optrådte i stort antal i Speyer og åbenbarede tydeligt deres fjendskab mod reformatorerne og alle, som støttede dem. Melanchthon sagde: "Vi er verdens udskud og fejeskarn, men Kristus vil se til sit folk og bevare det."

 71

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/kmkos-medkompdf/kmkos1-medkom.pdf

Thi dage skal komme over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig og indeslutte dig og trænge dig fra alle sider; og de skal jævne dig med jorden og dine børn i dig og ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke agtede på din besøgelsestid." Luk 19,42-44.

 72

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/kmkos-medkompdf/kmkos2-medkom.pdf

Joh 15,18-19 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

 73

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/kmkos-medkompdf/kmkos3-medkom.pdf

I sit andet brev til tessalonikerne forudsagde apostlen Paulus det store frafald, som ville føre til pavedømmets oprettelse. Han sagde, at før Herrens dag oprinder, "må jo frafaldet komme, og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han tager sæde i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud".

 74

 Pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/kmkos-medkompdf/kmkos4-medkom.pdf

Sl 19,9-12 Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet. Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består til evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end honning, end flydende honning. Din tjener lader sig advare af dem, der er stor løn ved at holde dem.

 75

 pdf

  http://bibel-skolen.org/2007-KMKOS/kmkos-medkompdf/kmkos5-medkom.pdf

1Pet 1,24-25 for alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer.