NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  1401-1425

 976

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-et.htm

Både naturen og den hellige skrift vidner om Guds kærlighed. Vor Fader i himmelen er livets, visdommens og glædens kilde. Betragt de underfulde, skønne ting i naturen og se, hvor vidunderligt de er afpassede efter både menneskenes og alle andre levende skabningers behov og lykke. Solskinnet og regnen, der vederkvæger joden, og bjerge, hav og sletter, vidner om Skaberens kærlighed. Det er Gud, som skaffer alle sine skabninger, hvad de behøver hver dag. Salmisten siger så smukt (Sl 145,15-16):

 977

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-to.htm

Oprindelig var mennesket udrustet med værdifulde evner og et velafbalanceret sind. Det var fuldkomment i sit væsen og i harmoni med Gud. Dets tanker var rene og dets hensigter hellige. Men dets evner blev fordærvede ved ulydighed, og egenkærlighed trådte i stedet for kærlighed. Dets natur blev så svækket ved overtrædelse, at det var umuligt for det i sin egen styrke at modstå det ondes magt. Det blev taget til fange af Satan og ville være forblevet i denne stilling for altid, dersom ikke Gud i nåde havde grebet ind.

 978

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-tre.htm

Hvorledes kan et menneske blive retfærdigt for Gud? Hvorledes kan en synder blive retfærdiggjort? Alene ved Kristus kan vi komme i samfund med Gud og blive hans hellige. Men hvorledes skal vi komme til Kristus? Mange stiller det samme spørgsmål som mængden på pinsefestens dag, da de var overbeviste om synd og råbte: "Hvad skal vi gøre?" De første ord i Peters svar var: "Omvend eder." Og ved en anden lejlighed kort efter sagde han: "Derfor fat et andet sind og vend om, for at eders synder må blive udslettede." Apg 2,37-38; 3,19.

 979

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-fire.htm

Betingelserne for at erholde Guds nåde er retfærdige, enkle og rimelige. Herren fordrer ikke, at vi skal gøre noget besværligt for at kunne få syndsforladelse. Vi behøver ikke at foretage lange og besværlige pilgrimsrejser eller udføre smertefulde bodsøvelser for at anbefale vore sjæle til Himmelens Gud eller for at udsone vor overtrædelse; den, der bekender sin synd og afstår fra den, skal møde barmhjertighed.

 980

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-fem.htm

Hele hjertet må overgives til Gud, ellers vil den forandring, hvorved vi fornyes efter hans billede, aldrig kunne ske i os. Vi er af naturen fremmede for Gud. Helligånden beskriver vor tilstand med udtryk som disse: "Døde ved eders overtrædelser og synder" Kun sår er hovedet, sygt hele hjertet" der er "intet helt". Vi er fangne i Djævelens snare "til at gøre hans vilje". Ef 2,1; Es 1,5-6; 2Tim 2,26. Gud ønsker at helbrede os, at gøre os fri. Men eftersom dette fordrer en fuldstændig forvandling, en fornyelse af hele vor natur, må vi overgive os helt til ham.

 981

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-seks.htm

Efterhånden som din samvittighed er blevet vakt af Helligånden, vil du i nogen grad have indset syndens syndighed, dens magt, dens ondskab, dens smerte, og du ser på den med afsky. Du føler, at synden har skilt dig fra Gud, og at du er i trældom under det ondes magt. Jo mere du kæmper for at frigøre dig, jo mere indser du din hjælpeløshed. Dine bevæggrunde er urene, dit hjerte er ondt. Du ser, at dit liv har været lutter egenkærlighed, og du længes efter tilgivelse, længes efter at blive renset og frigjort. Hvordan kan du opnå at komme i overensstemmelse med Gud og blive ham lig?

 982

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-syv.htm

Derfor om nogen er i Kristus, da er han en ny skabning; det gamle er forbigangent, se det er blevet nyt." 2Kor 5,17. Alle mennesker kan måske ikke angive den bestemte tid eller stedet for deres omvendelse eller påpege alle omstændigheder i forbindelse dermed; men dette beviser ikke, at de er uomvendte. Kristus sagde til Nikodemus: "Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens susen; men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; således er det med hver den, som er født af Ånden." Joh 3,8. 

 983

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-otte.htm

Den sindsforandring, hvorved vi bliver Guds børn, omtales i Bibelen som en fødsel. Den sammenlignes også med den gode sæd, som spirer på ageren. Således må de nyomvendte ligesom nyfødte børn" "opvokse" til modenhed som mænd og kvinder i Kristus Jesus. 1Pet 2,2; Ef 4,15. Ligesom den gode sæd, der sås i ageren, skal de vokse op og bære frugt. Esajas siger, at de skal kaldes "retfærds ege, Herrens plantning til hans ære." Es 61,3. Således benyttes der billeder fra det naturlige liv for at hjælpe os til bedre at forstå de hemmelighedsfulde sandheder, som angår det åndelige liv.

 984

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-ni.htm

Alt liv og al glæde i verdensaltet har sit udspring hos Gud. Som lysstråler fra solen, som vandstrømme fra en levende kilde, flyder velsignelser fra ham til alle hans skabninger. Og hvor som helst Guds liv findes i menneskers hjerter, vil det flyde ud til andre med kærlighed og velsignelse.

 985

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-ti.htm

Gud søger på mange måder at åbenbare sig for os og at bringe os i samfund med sig selv. Naturen taler uophørligt til vore sanser. Et opladt hjerte vil føle sig grebet af Guds kærlighed og af den storhed, som hans hænders gerning vidner om. Det lyttende øre kan høre og forstå Guds tale gennem naturen. De grønne marker, de høje træer, knopperne og blomsterne, den svævende sky, den faldende regn, den rislende bæk og himlens herlighed taler til os og indbyder os til at lære ham at kende, som skabte det hele.

 986

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-elleve.htm

Gud taler til os gennem naturen og sit åbenbarede ord, gennem sit forsyns styrelse og ved sin ånds indflydelse. Men dette er ikke nok. Vi må også udøse vore hjerter for ham. For at få Åndens liv og kraft må vi stå i en levende forbindelse med vor himmelske Fader. Vort sind kan føle sig draget til ham, vi kan grunde på hans gerninger, hans nåde og hans velsignelse, men dette er ikke i egentligste forstand at samtale med ham. For at samtale med Gud må vi have noget at sige ham om vort virkelige liv.

 987

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-tolv.htm

Særlig blandt dem, der er nye i kristenlivet, er der mange, der til tider besværes af tvivlstanker. Der er mange ting i Bibelen, som de ikke kan forklare og ikke engang forstå, og Satan benytter sig af dette til at rokke deres tro på Skriften som en åbenbaring fra Gud. De spørger; "Hvorledes kan jeg vide den rette vej? Dersom Bibelen virkelig er Guds ord, hvorledes kan jeg da blive fri for denne tvivl og uklarhed?"

 988

 htm

 http://bibel-skolen.org/1018-vtk/vtk-tretten.htm

De kristne er sat til at være lysbærere på vejen til himmelen. De skal lade det lys, som falder på dem fra Kristus, kaste sit genskin ud over verden. Deres liv og karakter må være sådan, at andre gennem dem kan få en rigtig opfattelse af Kristus og hans tjeneste.

 989

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/DITLIV/xxsp1.html

1Joh 2,3-4 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en …, og sandheden er ikke i ham;
Hvis du siger at du kender Jesus, men ikke holder hans bud, hvad er du så?

 990

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/AFGJORT/ccsp1.html

Præd 11,9 Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til …for det alt sammen.

 991

 Pptx

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-20.pptx

Jer 20,7-8

Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig.

Hver gang jeg taler, må jeg skrige, råbe om vold og ødelæggelse, for Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spe.

 992

 Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/doden/dod-sp1.htm

Hvordan blev Adam et levende menneske?
# Gud skabte Adam, som et levende menneske.
# Adam blev et levende menneske, som et resultat af en udvikling gennem millioner af år.
# Gud, Herren blæste livsånde ind i Adams næsebor.

 993

 pptx

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-21.pptx

Es 1,19-20

Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets goder;

men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværdet. Herren selv har talt

 994

 htm

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-22.pptx

Jer 22,6

Dette siger Herren om Judas kongehus: Du var mig et Gilead, Libanons tinde. Nu gør jeg dig til ørken, til byer uden beboere.

 995

 Pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-16.pptx

 1Kong 9,8-9
Dette hus skal lægges i ruiner, og alle, der kommer forbi, skal gyse og pifte hånligt. Og spørger de: Hvorfor har Herren handlet sådan mod dette land og dette hus?

lyder svaret: Fordi de svigtede Herren deres Gud, som førte deres fædre ud af Egypten; de holdt sig til andre guder, tilbad dem og dyrkede dem. Derfor har Herren bragt hele denne ulykke over dem."

 996

 Pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-17.pptx

 Jer 17,5-6
Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren.

Han bliver som en busk i ørkenen, han ser ikke lykken komme, han skal bo i stenørkenen, i saltlandet, hvor ingen kan bo.

 997

 Pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-18.pptx

 Jer 18,11-12
Sig nu til judæerne og Jerusalems indbyggere: Dette siger Herren: Nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej, og gør jeres færd og jeres gerninger gode!

Men de vil sige: Vi holder ikke op! Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokkethed.

 998

 Pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-19.pptx

 Jer 19,3

Du skal sige: Hør Herrens ord, Judas konger og Jerusalems indbyggere! Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Nu bringer jeg over dette sted en ulykke, som får det til at runge i ørerne på alle, der hører om den;

 999

 Pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-2.pptx

 Jer 2,5
Dette siger Herren: Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed?

 1000

 pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-15.pptx

 Jer 15,16
Jeg fandt dine ord og slugte dem; dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, Hærskarers Gud.