Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1001

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/paaske/psk-sp1.htm

På en bestemt dag spørger disciplene Jesus, hvor de skal tilberede Påske måltidet.
Hvilken dag var det?

 1002

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/personer/Per-sp1.htm

Hvem havde en melkrukke, som ikke blev tom?

 1003

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp1.htm

 Vi har allerede henvist til, at Læren om naturlig Udødelighed uundgåeligt måtte sætte dårlige Frugter, og en Del af disse er behandlede i det foregående; men næppe har Udødelighedslæren sat en mere farlig Frugt end Spiritismen, især som den ytrer sig i vore Dage - farlig, fordi den fremtræder med Tegn og underlige Gerninger, der vildleder dem, der ikke kender «Satans Dybheder»; farlig, fordi den i mangt og meget taler den menneskelige Natur til Behag, farlig, fordi den meld sit skønne Ydre er giftig mere end nogen Belladonna, og endelig fordi Satan gennem denne Bevægelse bruger al sin Kraft og List for at fuldføre sit Forførelsesværk. Det er derfor ikke alene hjemmehørende i et Skrift som dette, men også højst påkrævet, at denne Kristendommens farligste Fjende afsløres så grundigt som vel muligt, og at det kommer til at stå klart for enhver ærlig Læser, at Spiritismen er Djævelens Mesterværk. 

 1004

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp10.htm

Kristendomsfjendtlig Filosofi.
Som et religiøst Læresystem er Teosofien en bitter og listig Fjende af Kristendommens store Grundsandhed: Frelse alene ved Troen på den Korsfæstede. Dette vi! de Citater, vi senere skal anføre, klart bevise. Og efter som Apostelen bestemt erklærer, at de, som agter «Korsets Offer» for en «Dårlighed» «bliver fortabte», er det på sin Plads at afsløre Teosofien som den kristendomsfjendtlige Filosofi, den virkelig er.

 1005

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp11.htm

Bibelen lærer os, at der findes en personlig Gud, i hvis Billede Mennesket blev skabt. Profeterne skildrer ofte den almægtige Gud på sin Trane, og hans Herligheds Udseende blev også åbenbaret far Seeren på Pat. mos. En sådan Gud trar ikke Teosoferne på. I et af deres Hovedværker, læser vi fø1genrde: 
«Spørgsmål: Tror I på Gud? - Svar: Det beror på, hvad De mener med dette Udtryk.  

 1006

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp12.htm

Mrs. Blavatsiky, som er Moder til den moderne teosofiske Bevægelse, synes at have været meget Omskiftelig Og usikker i sin Fremtræden. I Amerika åbenbarede hun sig først som en ivrig Spiritist. Hendes Breve fra den Tid beviser dette. Hun skrev blandt andet: «Jeg er en Spiritist Og en Korsdrager i den mægtige spiritistiske Arme.» «Jeg har ofret mig selv til Spiritismen; Og til Forsvar for min Tro er jeg rede til at lægge mit Hoved på Blokken.» «Jeg er Spiritist og Spiritualist i begge disse Ords fulde Betydning.» 

 1007

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp13.htm

Meget af det du kommer til at læse om i denne, bog er så fantastisk og uvirkelig at du ikke eller kan tro på det. Mange har nogle helt forkerte opfattelser af det Okkulte, Spiritisme, helbredelser, forudsigelser og mange andre lignende ting. Jeg har i min tid som evangelist mødt mange der mener, at de ikke kan blive forført eller falde for en af Spiritismens eller det Okkultes mange virkemåder.

 1008

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp14.htm

Astrologi!
En kvinde kom ind på en politistation og erklærede, at hun lige havde skudt sin søn. En astrolog havde stillet hendes horoskop og fortalt, at sønnen aldrig ville genvinde sin mentale sundhed helt. For at spare ham for denne frygtelige fremtid havde hun dræbt ham. Hun blev arresteret og dømt efter en lang retssag. Astrologen blev frikendt.

 1009

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp15.htm

Astrologerne selv har udtrykt det endnu tydeligere. En ledende astrolog ved navn Wehrle betegner astrologien som mantik, dvs. spådomskunst. Således stilles vi i det mindste delvis over for en okkult tendens og dermed alle de bivirkninger, som okkulte sysler fører med sig.

 1010

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp16.htm

Kiromanti!
For at undgå misforståelser må det præciseres, hvad der menes med de forskellige udtryk. Ved kiromanti forstår man evnen til at læse menneskers skæbne i håndens linier. Vi vil hverken beskæftige os med kirologi, den videnskabelige fortolkning af håndens form og linier, eller grafologi, fortolkningen af håndskrift.

 1011

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp17.htm

Under en sygdom søgte en kvinde hjælp hos en mand, som var kendt for at praktisere pendulering. Hun var ikke klar over, at der kunne være noget forkert ved det, og havde indtil da ikke hørt noget ufordelagtigt om den måde at stille diagnoser på. I venteværelset blev hun grebet af en indre uro, som voksede yderligere under selve behandlingen. Hun tog de medikamenter, som manden havde fundet frem til ved hjælp af sit pendul, men samtidig blev hendes psykiske vanskeligheder mere og mere alvorlige. Hun kunne ikke længer bede og begyndte at føle aversion mod Guds Ord og alt, hvad der havde med ham at gøre.

 1012

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp18.htm

Der findes okkulte lærebøger i spejlmagi og spejlskuen. Spejlmagikeren kan ved hjælp af et trolddomsspejl praktisere fjernhelbredelser, forfølgelsesmagi, afværge-magi, elskovsmagi osv. Spejlskueren kan ved hjælp af spejlet finde skjulte effekter, opklare forbrydelser, bestemme vanskelige sygdomme, se begivenheder, der foregår langt borte, osv. Det er ikke blot det magiske spejl, som kan anvendes, men også krystalkugler, bjerg-krystaller og andre reflekterende genstande. 

 1013

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp19.htm

En ung pige fra et pietistisk hjem arbejdede på en stor fabrik. I hendes afdeling var der en kvinde, som spåede alle virksomhedens piger i kort. Den kristne pige tøvede længe med at lade sig spå, fordi hun fra barn af var blevet advaret mod det af sin mor. Til sidst sejrede dog nysgerrigheden, og hun henvendte sig til spåkvinden. Kortene blev blandet og lagt ud på bordet, men pludselig sagde kvinden ganske umotiveret: "Dem kan jeg ikke lægge kort for! "

 1014

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp2.htm

Troen på Sjælens Udødelighed.
«Hvorledes end det Begreb er, man danner sig om Ånderne, så må denne Tro nødvendigvis grunde sig på et Princip udenfor Materien. Vi tager altså vort Udgangs: punkt fra Sjælens Eksistens, at den lever og har Individualitet efter Døden i den anden Verden.»

 1015

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp20.htm

Efter at tusinder af mennesker i min tid som præst har søgt råd og kristen vejledning hos mig, kan jeg kun erklære mig forbløffet over, hvordan det moderne menneske stadig klamrer sig til fortidens magiske skikke og trolddom på trods af videnskabens nuværende standard. Hvis magien kun var uskadelig overtro, ville en advarsel som denne ikke være så påtrængende nødvendig. Men i virkeligheden bliver mange mennesker i dag psykisk ødelagt af magi.

 1016

htm 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp21.htm

I mit arbejde som præst har jeg mødt fire måder, hvorpå mennesker kan komme i besiddelse af magiske kræfter, nemlig ved arv, ved personlig forskrivelse til Djævelen, gennem okkulte eksperimenter og ved okkult overførsel fra andre.

 1017

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp22.htm

En pige fortalte, at en læge, som hun havde konsulteret, havde hypnotiseret hende. Mens hun var under hypnose, havde han forbrudt sig mod hende. Han havde gjort det samme mod hendes veninde og, viste det sig senere, mod andre piger. Da disse forhold sivede ud, forlod lægen byen og nedsatte sig et andet sted. Pigen fortalte videre, at hun i lang tid efter hændelsen havde været ude af stand til at læse i Bibelen. Hun havde følt en stærk aversion mod kristendommen og var blevet hjemsøgt af onde tanker, når hun bad.

 1018

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp23.htm

Under en møderække i Toggenburg fortalte en landmand mig om de ulykkelige resultater af en sort magikers behandling. Hans søn havde fået polio. Lægen blev tilkaldt for sent, og lammelsen vedvarede. Da manden ønskede sin søn rask for enhver pris, forsøgte han alt. Til sidst henvendte han sig til den berømte magiker Hugentobler i Peterzell. Han kurerede drengen ved hjælp af sort magi, og hans lammelse forsvandt fuldstændig. I flere år gik alt godt, men da sønnen var 16 år, fandt faderen ham en dag i stalden døende af et snit i halspulsåren. 

 1019

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp24.htm

Når man forsøger at påvise farerne ved spiritismen ved hjælp af de mere krasse eksempler, bliver man ofte mødt med den indvending: "Jamen det er skam ikke sådan en primitiv form for spiritisme, vi beskæftiger os med. Vi interesserer os for spiritualismen, og den er ganske anderledes ædel og åndelig." En mand, som i mange år havde været spiritualist, sagde engang til mig, at han anså spiritismen for spiritualismens modstander og for en regulær forbrydelse.

 1020

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp25.htm

Selv om man ofte hører det modsatte hævdet, viser erfaringen helt klart, at en kristen, som bliver engageret i nogen som helst form for spiritistisk aktivitet, lider alvorlig skade på sit åndelige liv. Dette er derimod ikke tilfældet for en buddhist, en muhamedaner eller en tilhænger af andre ikke-kristne trosretninger. Disse religioner lider nemlig ingen skade ved spiritismen. Det er Helligånden, den gør mennesker uimodtagelige for.

 1021

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp26.htm

Den eneste vej til virkelig befrielse fra spiritismens og spiritualismens magt og virkninger er vejen til Jesus Kristus. Lægevidenskaben og psykologien tager ikke tilbørligt hensyn til problemets åndelige side. Fordi Kristus døde på korset og opstod igen fra de døde, behøver vi ikke frygte, når vi forsøger at hjælpe mennesker, som er belastet af okkultismen. Satan og alle ondskabens åndehære er besejret, og det er Jesus, som har slået de fjendtlige magter. 

 1022

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp27.htm

Det ville være så godt som umuligt at opregne alle de magiske bøger, der eksisterer. De cirkulerer blandt mennesker som en pestsmitte, der ødelægger sind og sjæl. En mængde spiritistisk og spiritualistisk litteratur kan henregnes til samme kategori.

 1023

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp28.htm

En protestantisk præst fortalte mig, at en mand fra hans kirke, der var syg, en dag havde spurgt, om han og nogle af menighedens ældste ville komme og lægge hænderne på ham og bede for ham. Men de ældste afslog alle sammen at gøre det. Ingen af dem havde nogen sinde været med til sådan noget, og de anså sig selv for ukvalificerede; hele tanken var dem komplet fremmed.

 1024

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp29.htm

Christian Science er på en vis måde en anden helbredelsesbevægelse. Det vil ikke være muligt at beskrive den i enkeltheder her, men der skal nævnes et par ting, som er værd at bemærke. Mary Baker Eddy, som grundlagde sekten, lærte, at sygdom og død kun er illusioner og ikke virkelighed. Mennesket er i stand til at overvinde den vildfarelse, som sygdommen er, ved den skabende, guddommelige ånd, der bor i det. 

 1025

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/planter/Pl-sp1.htm

HVILKE FØDEVARE SOLGTE JOSEF I EGYPTEN?