NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  151-175

 751

 Pptx

http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/ny13marts.pptx

 Åb 13,4 og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?«

Profeti! Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

2Mos 20,9-11 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han

5Mos 4,19

Og løft ikke dit blik mod himlen, så du ser solen, månen og stjernerne, hele himlens hær, og lader dig forlede til at tilbede og dyrke dem. Dem har Herren din Gud fordelt mellem alle folkeslag under himlen;

Ez 8,16

Da førte han mig ind i den indre forgård til Herrens tempel. Og dér, ved indgangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret, befandt sig hen ved femogtyve mænd med ryggen mod Herrens tempel og ansigtet mod øst. Vendt mod øst tilbad de solen.

 752

 Docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/Katolik.docx

I denne strid vil hele kristenheden blive opdelt i to store lejre de, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og de, der tilbeder dyret og dets billede og modtager dets mærke. Skønt kirke og stat med forenede kræfter vil forsøge at få "alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle" (Åb 13,16) til at modtage "dyrets mærke", vil Guds folk ikke modtage det. Profeten fra Patmos så "dem, som var gået sejrende ud af kampen med dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glarhavet med Guds harper i deres hænder" syngende Moses' og Lammets sang. Åb 15,2-3. Når de der havde modtaget den tredje engels budskab og de betydningsfulde sandheder der blev åbenbaret for dem, så tilbage på deres erfaring fra den første forkyndelse af det andet komme og at tiden i 1844 blev overskredet, så de tilbage på deres skuffelser, men håb og glæde fyldte atter deres hjerter. Lyset fra helligdommen belyste nu det der var sket, det der nu skete og det der ville ske og de vidste at Gud ledte dem. Med et nyt håb og en stærkere tro samledes de nu, for at give den tredje engels advarsels budskab.

 

 753

 Docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/dyrets-marke.docx

Den tid, da enhver sjæl vil blive prøvet, er ikke langt borte. Dyrets mærke vil blive påtvunget os. De, som lidt efter lidt har givet efter for verdens krav og føjet sig efter verdens skik og brug, vil ikke finde det vanskeligt at give efter for dem, der har magten på den tid, hellere end at blive genstand for spot, krænkelse og trussel om fængsling og død. Striden står mellem Guds bud og menneskers bud. På den tid vil slaggerne blive skilt fra guldet i menigheden. Virkelig gudsfrygt vil klart kunne skelnes fra det ydre skin og skær af gudsfrygt. Mangen en stjerne, som vi har beundret for dens glans, vil da gå ud i mørket. Avnerne vil som en sky blive bortvejret af vinden, selv fra steder, hvor vi kun ser gulve fulde af gylden hvede. Alle, som smykker sig med helligdommens prydelser, men ikke er iklædt Kristi retfærdighed, deres nøgenheds skam skal blive åbenbar.  

 754

 Docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/sondags-loven.docx

Som et folk har vi ikke fuldbyrdet den gerning, Gud har betroet os. Vi er ikke forberedte på det problem, som en håndhævelse af søndagsloven vil påføre os. Når vi ser tegnene på den tilstundende fare, er det vor pligt at gribe til handling. Lad ingen blive siddende i rolig forventning af det onde og trøste sig med den tanke, at dette værk vil gå sin gang, fordi profetien har forudsagt det, og at Herren vil beskytte sit folk. Vi gør ikke Guds vilje, hvis vi sidder stille og intet udretter for at bevare samvittighedsfrihed. Inderlig, virkningsfuld bøn bør opstige til Himmelen om, at denne ulykke må blive udsat, indtil vi kan fuldføre det arbejde, som så længe har været forsømt. Lad de alvorligste bønner blive opsendt, og lad os så arbejde i overensstemmelse med vore bønner.

 755

 Docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/sunday-lov.docx

Der kommer en tid, da Guds lov i en særlig forstand vil blive krænket i USA. Nationens ledere vil ved hjælp af lovbestemmelser gennemtvinge søndagsloven, hvorved Guds folk vil blive bragt i stor fare. Når vor nation i de lovgivende forsamlinger vedtager love for at binde menneskers samvittighed med hensyn til religiøse privilegier, gennemtvinge helligholdelse af søndagen og med magt undertrykke dem, der holder den syvende dag som sabbat, da vil Guds lov i alt væsentligt være krænket i vort land, og det nationale frafald vil blive efterfulgt af national undergang.

Foragt for den store Lovgiver. - Verdens synder vil nå til himmelen, når Guds lov gøres ugyldig, når herrens sabbat trædes i støvet, og mennesker tvinges til i dens sted at anerkende pavekirkens indstiftelse ved hjælp at lovens stærke arm. Ved at ophøje en menneskeskabt bestemmelse over Guds mindesmærke, viser de foragt for den store Lovgiver og nægter at modtage hans segl eller tegn.

Ligesom Kristus blev hadet uden grund, således vil hans folk blive hadet, fordi de er lydige mod Guds bud. Når han, som var ren, hellig og ubesmittet og som gjorde vel og kun vel i denne verden, blev behandlet som en gemen forbryder og dømt til døden, så kan hans disciple kun vente den samme behandling, hvor dadelfri deres liv og hvor pletfri deres karakter end kan være.

 

 756

 Htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/tidens.HTM

Denne bog forventes at blive en bestseller. Den er udgivet samtidig i ni lande. En film, bygget på bogen, er under forberedelse.
Disse skræmmende billeder er ikke alene bygget på science fiction forfatteres fantasi, men på historiske kendsgerninger fra Hiroshima og Nagasaki. Og på den moderne krigsteknologis kolde realiteter. Vil disse rædsler blive til virkelighed? Vi ville gerne kende svaret, men vi er bange for at komme til at kende det for tidligt.

Fremtiden fascinerer. Hvad ligger på den anden side af morgendagen? Eller, allerede omkring næste hjørne ...?
Mange venter spændt på 1999. Nostradamus sagde, i det år ville der udbryde en verdensomspændende krig.
Jean Dixon, der hævder at have forudsagt mordene på John F. Kennedy og Martin Luther King, sagde i sin første bog, at et barn, som blev født i 1962 i Mellemøsten, ville begynde at løse verdens problemer i firserne - og ville føre verden ind i en fuldkommen fred omkring 1999. Men i sin anden bog havde hun skiftet mening! Dette barn skulle ikke blive verdens befrier, men den antikrist, der er forudsagt i Bibelen. I sin tredje bog forudsagde hun en verdensomspændende atomkrig i 1999.

Kristus alene har ret til verdensherredømmet. Det har han, fordi han, da han var Gud, ofrede sig selv. Kun Lammet, der bar mærker efter at være slagtet, var værdig til at åbnebogrullen. Kun han havde ret til skødet på denne Jord. Dette viser, at bogrullen drejer sig om menneskets genløsning. Menneskets fald betød, at menneskene efter dette var undergivet døden. 1 Mos. 2,17. »Syndens løn er døden.« Rom. 6,23. Synderen kan kun blive frelst fra evig død, hvis en stedfortræder dør i menneskets sted. Kristus døde i synderens sted. Kristus var menneskets stedfortræder. Det er derfor, det himmelske testamente, som fortæller om de genløstes arv, kun kan åbnes af Guds Lam, der døde for verdens synder. Således fremhæver Åbenbaringsbogen korsets under, genløsningens store hemmelighed. Det er også nøglen til forståelse af Åbenbaringsbogen. Hele den guddommelige frelsesplan blev kun tilgængelig ved Jesu Kristi offer død. Dette syn af tronen og Lammet er grundlaget for hele Åbenbaringsbogen. Alt, hvad der herefter sker i Åbenbaringsbogen, kan kun forstås i relation til Kristi stedfortrædende offer død.

Lumsk og snigende arbejder Djævelen og hans onde hær blandt millioner af mennesker og forårsager både åndelig og fysisk skade. Men det er vigtigt at mærke sig, at disse dæmoniske kræfter ikke får lov at skade de mennesker, der har Guds segl på deres pander. De, der er mærket med Guds tegn eller Guds segl, er Guds ejendom. Helligånden, »Sandhedens Ånd«, hjælper Guds folk til at forblive trofaste mod Kristi ord og beskytter dem mod dæmoners bedrag.
Den moderne spiritisme eller spiritualisme udgør et særligt angreb fra den dybe afgrunds dæmonverden. Dette angreb begyndte i 1840'erne. Ifølge spiritismen er der ingen død, men de døde lever videre og kan kommunikere gennem medierne. Bibelen benægter spiritismens påstande. Mørkets engle er i stand til at give sig ud for at være de d ødes ånder. Deres ansigter kan ligne menneskers ansigter. De kan endog på deres hoved bære »noget ligesom kranse, der så ud som guld«. Men det hele er bedrag. Profetien giver os det sande billede af deres karakter: »Deres tænder var ligesom løvers.«

 757

 docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/rammer.docx

Når den sidste store strid mod Satan skal udkæmpes, vil de, som er tro mod Gud, se sig berøvet enhver jordisk bistand. Det vil blive dem forbudt at købe eller sælge, fordi de nægter at overtræde Guds lov for at adlyde menneskers myndighed. Til slut vil de blive dømt til at henrettes. Se Åb 13,11-17. Men for den lydige gælder dette løfte: "Højt skal en sådan bo, hans værn skal klippeborge være; han får sit brød, og vand er ham sikret." Es 33,16. Guds børn skal leve efter denne forjættelse. Når verden lægges øde af hungersnød, skal de mættes. "De beskæmmes ikke i onde tider, de mættes i hungerens dage." Sl 37,19. Profeten Habakkuk så frem til denne nødens tid, og hans ord giver udtryk for menighedens tro. "Thi figentræet blomstrer ikke, vinstokken giver intet, olietræets afgrøde svigter, markerne giver ej føde. Fårene svandt af folden, i staldene findes ej okser. Men jeg vil frydes i Herren, juble i min frelses Gud." Hab. 3,17-18.

 

 758

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/bede.htm

Frem for alt må bøn være kontakt med Gud. Hvis der ikke er kontakt med kraftkilden, sker der intet.
Det er hverken vore bønners længde eller skønhed, der er af betydning. Vi kan lige så lidt fortjene frelse ved at bede som ved at adlyde de ti bud. Men bøn er af afgørende betydning for at opnå kontakt med Gud.

Vi skal komme i Jesu navn, og når vi kommer i dette navn, lover Gud at høre os. "Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, der er jeg midt iblandt dem." Matt 18,20.
Giver Gud os her et tomt løfte om at gøre alt, hvad vi beder om, uanset om det er klogt eller ej? Bestemt nej
I Matt 18,19 har Gud givet et andet løfte angående bøn, som ikke alle har forstået: "Fremdeles siger jeg eder, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske Fader."
Selvfølgelig vil Himmelens Gud ikke forpligte sig til uden undtagelse at gøre alt, hvad to personer kan finde på. Derved ville han gøre sig afhængig af menneskers luner. Men Gud er i sandhed rede til at høre bønner fra en eller to personer. Men hvad betyder det at "blive enige om"?
Det oprindelige græske ord betyder "at harmonere". Forestil dig et symfoniorkester, hvis musikere stemmer instrumenterne lige før en koncert. Instrumenterne skal ikke alene stemme sammen, men alle skal stemmes efter kammertonen. Således må vi være i harmoni med hinanden og med Gud, før vi kan forvente bønhørelse.
Husk, at når vi er i fuldkommen harmoni med Gud, vil vi altid bede, som Jesus bad: "Ske din vilje!"
Vi glemmer ofte, at alle Guds løfter er givet på betingelser.
Vi må søge Gud og hans rige først, så får vi alt andet i tilgift. Det kan vi læse om i Matt 6,33: "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift."

 759

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/bedez.htm

Det bør siges, at bønnen ikke lader sig definere. Den er lige så udefinerlig som selve livet. Men denne kendsgerning burde imidlertid ikke afskrække os, fordi de højeste realiteter altid er hævet over den menneskelige tankes evne til at bedømme. Mennesker har unødvendigt hindret deres åndelige udsyn på grund af en forkert opfattelse af tankens muligheder.

Der er ikke givet mennesker nogen forrettighed af større betydning end bønnen. De, som er kommet ind i samfund med Gud, har opdaget, at den er en kilde til åndeligt liv og modstandskraft. Det er i bønnen, at menneskesjælen finder sit faste holdepunkt og tryghed. Hvis man ikke forstår at udnytte bønnens muligheder, vil det bevirke, at det åndelige liv sygner hen. Bønnens hjælp og velsignelse kan modtages, uden at man forstår alle dens hemmeligheder. Mange har svigtet i bønnen på grund af de forstandsmæssige problemer, der opstår i bønnens verden. De har ment, at alle spørgsmål, der har med bøn at gøre, burde besvares, før man kan begynde at bede. Sådanne mennesker når sjældent til en virkelig erfaring om bøn. Bøn er mere en hjertets oplevelse end en tankens oplevelse. Det ville være uklogt af os at afslå at tage imod elektricitetens velsignelser, blot fordi vi ikke har nogen klar forståelse af de videnskabelige principper, der ligger til grund for dens udnyttelse. Det er akkurat lige så uforstandigt af os, hvis vi nægter at tage imod bønnens velsignelse, fordi visse mysterier, der har med den at gøre, forbliver ubesvarede. Hjertets forståelse kan være langt mere overbevisende end forstandens bevisgrunde.

 760

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/dknab.htm

Bøn er mere en hjertets oplevelse end en tankens oplevelse. Det ville være uklogt af os at afslå at tage imod elektricitetens velsignelser, blot fordi vi ikke har nogen klar forståelse af de videnskabelige principper, der ligger til grund for dens udnyttelse.

Den sande bøn er: "Gud gør mig," og ikke: "Gud give mig."
Alt for mange af os ønsker, at Gud skal besvare bønnen ved ydre tegn og ikke i vort indre liv.
Når Gud ikke giver ydre tegn, betyder det, at han vil, at vi skal udvikles i modenhed til at tage kloge bestemmelser ved et fornuftigt skøn over kendsgerningerne snarere end ved hjælp af ydre tegn.
Vore bønner er ofte egoistiske. De drejer sig om vore egne ønsker og fornødenheder.
En hovedårsag til, at man ikke bliver bønhørt, gives af apostlen Jakob, som siger: Jak 4,3 "eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.
De bedste bønner er i reglen dem, hvor vort eget jeg er fuldstændig glemt.

 761

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/enudvej.html

Hvad kan vi så bede om, og kan vi bede om hvad som helst? En har sagt: Alt, hvad du har "ret" til at ønske, det har du også lov til at bede om. Jesus selv siger: Joh 15,7 Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Intet er for stort og intet for småt til, at han ikke skulle tage sig af det. Men bøn er ikke en erstatning for vor egen indsat.

Guds betingelse for bønhørelse er derfor et udtryk for hans kærlighed til os, idet han på ingen måde vil give os noget, som kan føre os i ulykke.
Hvis vi har en ven, vi har tillid til, vil vi spørge ham til råds. Når vi er usikre. Jesus er vor sande ven og vil råde os ved sit ord. Hos ham vil vi få vejledning til at bede ret og vælge ret. Hans kærlighed vil få os til at sige i bønnen som i vort liv: Jeg vil gå, hvor du ønsker, jeg skal gå. Jeg vil gøre, hvad du vil, jeg skal gøre. Jeg vil blive det, du ønsker, jeg skal være, og dersom vi kommer til Gud, hjælpeløse og afhængige, som vi virkelig er, og i ydmyg tillidsfuld tro fremfører vor trang for ham, hvis kundskab er ubegrænset, og som ved alle ting og styrer alle ting ved sin vilje og ved sit ord, så kan og vil han lytte til vort råd og lade lyset skinne ind i vore hjerter.
Bønnen er en udvej til at gøre vort liv rigt og trygt. Den vil øge vore glæder, mildne vore sorger og gøre vanskelighederne overkommelige.
Hvor er det underligt, at vi ikke beder mere. En kærlig Gud og Frelser venter på at få lov til at give det bedste svar på vor bøn. Måske siger han ja og måske nej, måske vent lidt, men altid det bedste svar, fordi han ved alt og vil vort bedste.

 762

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/trost-1.html

Vi forstår ikke den fulde betydning af døden, før vi selv mister en af vore kære. Hjemmet er tomt, sange bliver afløst af sukke, og tårestrømme flyder rigeligt, idet vi tænker på vort tab. Venner prøver på at trøste og vise deres deltagelse, men i en sådan tid falder ord ved vejkanten, og vi kan kun stille tænke:

Det træ, som står alene og bøjer sig mod nord og syd, mod øst og vest i ødelæggende storme, og som er hærdet af hede, regn og sne, udvikler sig til at blive det stærkeste træ med de mest holdbare fibre. Den modgang, som bliver taget på rette måde, styrker os til at møde andre genvordigheder, som måske senere vil komme på vor vej. "Vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud." Rom. 8,28. Tålmodighed er den kraft, som modigt udholder lidelse; den kendetegnes ved stille udholdenhed under stress og prøvende omstændigheder. Vil du derfor ikke tålmodigt bøje dig for din himmelske Fader i denne prøvende stund med rådvildhed og forvirring? Bibelen siger til os: "Herren give kraft til sit folk, Herren velsigne sit folk med sin fred! " Sl. 29,11.

 763

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/pray.htm

Da Jesus var på jorden, lærte han sine disciple, hvordan de skulle bede. Han opfordrede dem til at omtale deres trang for Gud hver dag og kaste al deres sorg på ham. Og den forsikring, han gav dem om bønhørelse, er også en forsikring til os.

Bøn i lønkammeret bør alene høres af Gud, som giver agt på bønner. Intet nysgerrigt øre br gøres bekendt med disse begæringer. Under lønlig bøn er sjælen fri for omgivende indflydelser og forstyrrelser. Rolig, men dog inderligt rækker den sine arme ud efter Gud. En himmelsk, varig indflydelse vil udgå fra ham, der ser i løndom, hvis øre er åbent for de bønner, der opstiger fra hjertet. Ved stille, enfoldig tro har sjælen samfund med Gud og samler stråler fra det guddommelige lys hvormed den kan styrkes og opholdes i kampen mod Satan. Gud er vor stærke borg.
Bed i dit lønkammer og opløft ofte dit hjerte i bøn til Gud, når du går i dit daglige arbejde. Det var således, Enok vandrede med Gud. Disse tavse bønner stiger op som dyrebar røgelse for, Guds trone. Satan kan ikke overvinde den, hvis hjerte således forlader sig på Gud.
Der er intet sted og ingen tid, hvor det er upassende at opsende en bøn til Gud. Der er intet, der kan hindre os fra at opløfte vore hjerter til Gud i inderlig bøn. I folkemængden på gaden og midt under vore sysler kan vi bede om guddommelig vejledning ligesom Nehemias, da han fremlagde sit andragende for kong Artaxerxes. Et lønkammer til samtale med Gud kan findes, hvor vi end er. Vi bør stadig holde hjertets dør åben og indbyde Jesus til at komme og bo i sjælen som en himmelsk gæst.
Selv om vi måske befinder os i besmittede og fordærvede omgivelser, behøver vi ikke at indånde deres giftige atmosfære. Vi kan leve i himmelens rene luft. Vi kan lukke enhver dør til for urene forestillinger og vanhellige tanker ved i inderlig bøn at løfte sjælen op til Gud. De, hvis hjerter er åbne for støtte og velsignelse fra ham, vil vandre i en helligere atmosfære end den jordiske; de vil bestandig have samfund med himmelen.
Vi trænger til at få et klarere syn på Jesus og en fuldere forståelse af, hvad de evige virkeligheder er værd. Hellighedens prydelse bør fylde Guds børns hjerter, og for at dette kan ske, må vi bede Gud om at åbenbare de himmelske ting for os.

 764

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/prayer-1.html

Fader vor! At bede til Gud er at komme som barnet til sin kærlige far, der ønsker sit barn det allerbedste og kun venter på den stund, han kan få lov at velsigne det. Og aldrig skal vi banke på en lukket dør. Ej heller komme som tiggere til en nærig og afvisende rigmand. Nej, vi kommer til en fader, der længes efter at give os sine store og rige gaver.

Domprovst Skovgaard Petersen sagde engang ved et bibelkursus over bøn: "Jeg har hjemme en rosenkrans, som jeg har fået af en buddhistmunk (i Kina), med hvem jeg var blevet meget gode venner. Da vi skiltes, skulle jeg have det bedste, han havde, og han gav mig da sin rosenkrans. Den bestod af 18 citrontræskugler, og jeg spurgte ham da: Hvor tit beder De denne krans igennem daglig? Og han svarede: 1001 (ét tusinde og én) gang. Altså over 18.000 bønner daglig. Tænk, hvilket væld af bønner og hvilket arbejde, selv om bønnerne var korte." Desværre må vi vist indrømme, at der er ingen, der har så lidt bøn som de kristne. Ja, selv hedningerne gør os ofte til skamme, når det gælder bønslivet, og de har dog kun døde afguder og onde ånder at bede til.

Hvor ville livet blive både lettere og rigere, om vi gennem et inderligere bønnens samliv med Gud fik mere af Guds hjælp og nåde over det.

 765

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/prayer-2.html
Og vor bibel er fuld af skildringer, der fortæller om mennesker, der var i nød for sig selv eller andre, og som i deres nød gik bønnens vej og blev hjulpet. Vi kan tænke på Jakob, der skulle møde sin broder Esau, der i sin vrede kom ham i møde med mange stridsmænd i følge. Og Jakob kæmpede sin "jakobskamp" med Gud ved Pnuel med de stærke ord: "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig!" Og Gud hørte Jakobs bøn, og mødet med Esau skildres så smukt i disse ord: "Men Esau løb ham i møde og omfavnede ham, faldt ham om halsen og kyssede ham, og de græd." Og så var det mangeårige fjendskab mellem de to brødre bragt ud af verden - gennem bøn.

I 2. Kg. 19,10 ff. fortælles det, hvordan kong Ezekias får et trusselsbrev fra kong Sankerib, hvori både Ezekias og Israels Gud hånes. Der henvises til alle de byer, der har måttet overgive sig. Kort sagt: Det lille rige vil da ikke være så tåbeligt at gøre modstand mod den mægtige, fremrykkende fjende?

"Da Ezekias havde modtaget brevet af sendebuddenes hånd og læst det, gik han op i Herrens hus og bredte det ud for Herrens åsyn. Derpå bad Ezekias for Herrens åsyn - - -." Samme nat gik en Herrens engel gennem Sankeribs lejr og ihjelslog l85.000 mand - og Sankerib måtte flygte hjem. til Ninive - og blev der myrdet af sine egne.

 766

 Pptx

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/prayer-3.html

Det var rige tider, der gik over et sogn, en by eller en egn, når Gud sendte et åndens vejr. Vi kan blot tænke på den vækkelse, der gik over København i slutningen af forrige og i begyndelsen af dette århundrede, og på hvad den førte med sig af trosliv og åndelig velsignelse i mange sogne. Også her var der forkyndere med noget af Helligåndens ild og der var megen modstand, had og forfølgelse.

Der er et andet kendetegn, der råber højt om det danske folks forfald, det er det frygtelige moralske skred, der har fundet sted og stadig finder sted ud over landet. Mon der nogen sinde er gået en umoral i svang, som der gør i dag i Danmark? Tyverier, mord og overfald er ved at høre til dagens orden, og ofte afsløres store bander af unge og børn som forbrydere. Og hor og utugt skal helst ikke betegnes som synd mere, men går i svang i en uhyggelig grad. Ja, vort folk er virkelig ved at rådne op. Her har radio og fjernsyn og den store udbredelse af smudslitteratur og smudsfilm sin store andel, og man spørger sig selv: Kender de herrer og damer, som spreder al den umoralitet ud over landet, ikke Jesu ord: " Ve verden for forargelserne. Men den, der forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb."

Der kunne desværre skrives meget mere om den gudløshed og umoralitet, der i dag plager Danmark, men det, der er nævnt, kan måske sige os, at Danmark er i nød.

Det er sikkert også nok til, at Guds folk må bøje hovedet og sige til sig selv: Er alt dette dybest set også vor skyld? Er det saltet, der har mistet sin kraft? Har vi i liv og tale været dårlige vidner for den Gud, vi tror på? Og har vi svigtet i vore lønkamre, så fjenden, djævelen selv, har haft alt for let ved at drage mennesker ud på syndens veje, på det ulykkebringende skråplan?

Vil man gå ind i denne selvprøvelse og samtidig tænke på vort lands åndelige fremtid, på vore unges evige vel, da vil man før eller senere ende i en bøn om vækkelse over vort land og vor kirke. Intet kan som en åndelig vækkelse, sendt af Glid, ændre de fortvivlede forhold, vi i øjeblikket er inde under.

 767

 Pptx

 http://jordens-allersidstetid.com/denallersidstetid/jordens-sidstetid.mp4

Denne film er en film, hvor jeg fortæller om, hvad Jesus og biblen siger om den sidste tid. Dette er den første af tre film om den

 768

 docx

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/fremskridt.docx

Er vi i dag nærmere Gud, end vi var for et år siden? Hvilken forandring vilde det ikke gøre i vor religiøse stilling, hvilken omdannelse i vor karakter, dersom vi dag for dag levede i harmoni med det princip, at vi ikke er vore egne, men at vor tid og vore evner tilhører Gud, og at vi skal bruge dem til at udføre hans vilje, til at forfremme hans sag på jorden! Dersom vi benyttede alle vore ledige øjeblikke til at virke for vor forløser i, studere bibelen og til at bønfalde Gud om at blive fyldt med hans ånd, hvilke herlige sejre skulde vi ikke da kunde vinde for Jesus!

 

 769

 Pptx

http://jordens-allersidstetid.com/denallersidstetid/jordens-allersidstetid.mp4 

Denne film er nr 3 af 3 om den sidste tid, denne film her er specielt om den allersidste tid

 770

 Pptx

http://bibel-skolen.com/7051-sunlaw/djast-33.pptx

I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet nogen gud, efter mig vil der ingen være; jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser, det er mig, der har forkyndt det, ikke en fremmed gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud.
Esajas 43,10-12

Vi holdes ikke alene ansvarlige for det, vi har gjort, men også for det, vi har undladt at gøre. Vi holdes ansvarlige for vor uudviklede karakter og vore ubenyttede anledninger.

Vers 10 i 2 Korinterne er et af de centrale vers i dette studie 
 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

 771

 docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/unders-dom.docx

Der er ikke noget Satan frygter så meget som at Guds folk skulle kunne rydde alle hindringer af vejen. Da vil Herren kunne udøse sin Ånd over en menighed som nu er sløv, og en forsamling som nu er ubodfærdig. Hvis Satan fik det som han ville, kom der aldrig mere nogen vækkelse, hverken stor eller lille, så længe verden står. Men vi er ikke uvidende om hans angreb. Det er muligt at stå ham imod. Når vejen bliver jævnet for Guds Ånd, vil velsignelsen komme. Satan vil ikke kunne forhindre at Guds velsignelser strømmer ned over hans folk, mere end han kan forhindre at regn falder på jorden. Onde mennesker og onde engle kan ikke forhindre Guds værk eller låse Gud ude fra de troendes sammenkomster, hvis de med ydmyge og anger fyldte hjerter bekender og afstår fra synd og i tro påberåber sig hans løfter. Enhver fristelse og modstand, åben eller skjult, kan vi stå imod, "ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6).

 

 772

 Pptx

http://klimaet.com/1002-sundayzLaw/har-1.pptx

Ikea i Frankrig dømt for overtrædelse af Sunday Rest lov (juli 2014)

"En domstol har dømt Ikeas franske afdeling for overtrædelser af søndagens hvile. Det er blevet idømt en bøde på 120.000 € i erstatning, som den skal betale 8 medarbejdere

Alt stopper om søndagen i en indiske stat (november 2013)

"Sunday er for Gud i Mizoram. Alt andet kan vente, for disse mennesker, er der intet vigtigere end en overholdelse af søndag rutine for at gå i kirke.

Søndag Rest Bill får Indledende Godkendelse i Santa Fe, i Argentina (oktober 2013)

”Underhuset i Santa Fe gav foreløbig godkendelse på sit møde i dag til et lovforslag, der sætter den obligatoriske lukning om søndage for detail- og servicevirksomheder i provinsen."

Søndag Assembly Movement Lancering Atheist Kirker (november 2013)

"En hurtigt voksende, verdensomspændende menighed for ateister kaldet Søndag Assembly forsøge at starte en ny gruppe i  Nashville.   Evans og Jones, der lancerede den første søndag forsamling i London mindre end et år siden. De er nu oppe 30 menigheder rundt omkring i verden, med store amerikanske steder i New York, Boston og Washington, DC "

Så selv ateister er begyndt at gøre søndag en »særlig dag" for indsamling sammen nu. 

"Det anslås 3 millioner mennesker deltog i en national Tilbage til Church søndag begivenhed denne sidste weekend, som arrangørerne mener, er det højeste antal bevægelsen nogensinde har registreret.”

National Tilbage til Kirken søndag får Record af 3 millioner mennesker (September 2013)

"Det anslås 3 millioner mennesker deltog i en national Tilbage til Church søndag begivenhed denne sidste weekend, som arrangørerne mener, er det højeste antal bevægelsen nogensinde har registreret."

23 Juli 2008 …
Kroatien har bøje sig for den katolske kirke, og det kroatiske parlament har indført en lovgivning , der tvinger virksomhederne til at lukke om søndagen.
Den kroatiske parlament har vedtaget en lov tvinger butikker til at lukke om søndagen i en indrømmelse til den romersk-katolske kirke.

 773

 Html

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/trost-2.html

Vejen gennem "dødsskyggens dal" er ensom. Men Jesus følte den samme forfærdelige forladthed, da dødens kolde hånd rakte ud efter hans dyrebare liv. Han råbte: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Matt. 27,46.

"I alle vore prøvelser har vi en aldrig svigtende hjælper. Han overlader os ikke til ene at kæmpe mod fristelserne, til at stride mod det onde for så til sidst at knuses under byrder og sorger. Skønt han nu er skjult for os dødelige, kan vi med troens øre høre hans stemme sige: Frygt ikke, jeg er med dig. … Jeg har tålt dine sorger, oplevet dine kampe, mødt dine fristelser. jeg kender dine tårer, jeg har selv grædt. jeg kender de sorger, der er for dybe til at kunne hviskes i noget menneskes øre. Tro ikke, at du er forladt og svigtet. Selv om din smerte ikke møder genklang hos nogen sjæl på jorden, så se hen til mig, og du skal leve. 'Om også bjergene viger, om også højene rokkes, min kærlighed viger ej fra dig, min fredspagt rokkes ikke, så siger Herren, din forbarmer.' Es. 54,10." 

 774

 Pptx

http://klimaet.com/1002-sundayzLaw/rede-22.pptx

Ingen af os kender dagen i morgen, der kan ske mange ting vi slet ikke forventede, derfor skal vi altid være rede for det uventede.

Både de kristne og de ikke kristne er enige om at Jorden ikke vil bestå til evig tid. Men der er en beget stor uenighed om, hvad det er der ødelægger Jorden. Nogle mener at det er krige der til sidst vil udslette hele Jordens befolkning, og de finder støtte til dette i Biblen. Jer 4,23-28 er et af de mange lignende steder.
Andre mener at det er forureningen af Luften, Havet og Jorden der vil udrydde alt levende. Dem der har denne opfattelse bruger stort set de samme skriftsteder, som den foregående gruppe.

Der er også dem der har den opfattelse at der er Gud – Herren Den Almægtige, som til sidst udrydder alle de der ikke har valgt Ham, som deres Gud. Mark kap 13 er et af de kapitler denne gruppe bruger.
Det jeg her vil sige lidt om er ikke en eller flere af de muligheder jeg her har nævnt, men en hel anden, og dog så er det måske en kombination af dem alle. I Daniels bog kap 7 er der tale om fire dyr, flertallet af de fortolkere der har beskæftiget sig med Dan kap 7 har koncentreret sig mest om det fjerde dyr. Det er det dyr der vil forsøge at ændre Guds lov. Dan 7,25 OG Herren, Himlen og Jordens skaber vil tillade at denne magt, Det Ny Babylon, får lov til at ændre det fjerde af de ti bud i Guds lov. MEN  KUN  for en bestemt tidsperiode, - en tid, to tider og en halv tid – helt nøjagtig i tre og et halvt år! Hvorefter denne magt bliver helt og fuldstændig tilintetgjort. Dan 7,26

Jeg tror at du bemærkede, at det var det fjerde bud, buddet om helligholdelse af Biblens syvende dag, 1 Mos 2,1-4. I rigtig mange år har jordens forskellige magter ønsket, at få dette ændret således, at det i stedet blev den hedenske solgudens dag, den første dag i ugen, der skulle helligholdes. Da Jesus opstod den første dag i ugen, var Djævlen lynhurtig til igennem verdensmagten Det Ny Babylon, til at få specielt de kristne til at helligholde solens dag, den første dag i ugen,  i stedet for Skaberens dag, den syvende dag i ugen. Men fra Januar 1973 ændrede Det Ny Babylon dette, således at kalenderen i EF og senere i EU landene, således at solens dag – søndag nu ifølge kalenderen var den syvende dag og Herrens hviledag, til ære for Himlen og Jordens Skaber, blev den første dag i ugen. Dette skete her i Danmark ved en Dansk standart DS 2098 – april 1972 – UDC  529,2: 003.35 stykke 3.2

 775

 html

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/tvunget.html

Men UANSET, hvor mange pinsler, trusler, uanset hvor meget eller hvor frygtelig Satan mishandler Guds folk kan han ikke tvinge dem til at forbande Gud og tilbede denne afgud. Denne form for tvang, er IKKE en virkelig tvang, men en frygt for KONSEKVENSERNE, (pinsler, økonomisk ruin, død, lemlæstelse eller andre lignende ting) der får folk til at give efter. Denne form for tvang er langt den mest almindelige og bliver ofte brugt, som undskyldning for ikke at have gjort det man burde. Derfor vil jeg i det efterfølgende kalde denne form for tvang DEN UNDSKYLDENDE FORM FOR TVANG.

Satan KAN IKKE, Satan FÅR IKKE LOV TIL at give et eneste af Guds folk dyrets mærke. Om så Satan samlede hele universets hær af onde ånder og alle jordens magter af alle slags, så kan Satan IKKE give en eneste af Guds folk dyrets mærke, fordi han ikke er herre over DEN VIRKELIGE FORM FOR TVANG.
Alle dem og det er millioner ja endog milliarder af såkaldte kristne der vil tage dyrets mærke. Gør det IKKE fordi de er tvunget til det, MEN af bekvemmeligshensyn.
De der i dag undskylder deres handlinger med at de var tvunget til det, vil ikke have svært ved også at finde en undskyldning af samme art, for at forkaste Himlens og Jordens Skaber og tage dyrets mærke. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at langt de fleste vil bruge timelige, økonomiske årsager, som undskyldning for at de var "tvunget" til at tage dyrets mærke.

Daniels tre venner fik at vide, at hvis de ikke knæle ned og tilbad Nebukadanesers billedstøtte så ville de blive kastet i den gloende ovn.  Som det fremgår af teksten i Daniels bog, så tilbad de tre IKKE billedstøtten og blev derfor kastet i den gloende ovn.
Det er helt klart at der er tale om FORSØG PÅ AT TVINGE de tre, men det lykkedes ikke.

Var her tale om tvang?
Svaret er ja, men af den UNDSKYLDENDE slags.
Kongen tvang ikke de unge hebræere til at afsværge deres tro og gå over til afgudsdyrkelsen, men han håbede, at dette ville blive resultatet lidt efter lidt. Han gav dem navne, som havde tilknytning til afgudsdyrkelsen, bragte dem daglig i nær kontakt med hedenske skikke og sørgede for, at de blev påvirket af afgudsdyrkelsens forførende ritualer. Herved håbede han at kunne få dem til at opgive deres eget lands religion og dyrke babyloniernes guder.

775-a

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/uria-geller.htm

Alternative behandlere er vrede over DR-dokumentar-serien 'Fornemmelse for Snyd'. Samtlige medvirkende i programrækken 'Fornemmelse for Snyd', har klaget til tv-direktør Jørgen Ramskov, fordi de mener, at de har været udsat for en krænkende og uetisk behandling. De appellerer nu til DR om at droppe programmerne. 

 

775-b

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/svindlerne.docx

Det fremgår af en foreløbig opgørelse fra Skattestyrelsen, som B.T. har fået indsigt i via retsdokumenter fra High Court i London, hvor styrelsen har stævnet Shah og 70 andre for deres medvirken i svindlen med udbytteskat.
Selv om Skattestyrelsen er lykkedes med at få dele af Sanjay Shahs værdier indefrosset i London og Dubai, har han stadig råd til at bo i sin store villa på den kunstige, palmeformede ø Palm Jumeirah.
Og på trods af at Shah er sigtet af Bagmandspolitiet i Danmark, er han ikke bange for at vise sin rigdom.
Han udtalte i oktober 2017, at han ejer 50 ejendomme i London, Dubai, Hongkong og Japan, og at han fortryder sit køb af en yacht til 8,5 mio. kr., fordi han ikke får den brugt.

775-c

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/spionage.htm

775-d

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/Robotarm.docx

Robotarm kan styres ved tankens kraft

 

 

 

Den såkaldte LUKE arm bevæger sig, når man tænker på det, og kan endda bringe fingerfølelsen tilbage ved hjælp af elektroder, som sender signaler fra hjernen til armen og tilbage igen. Armen er inspireret af Star Wars-helten Luke Skywalker, som mister sin hånd og får en virkelighedstro protese.

 

775-e

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/planeten.docx

Hvis vi skal beskytte planeten, er det afgørende at være opmærksom på meteorer på vej mod Jorden, mener Nasa.
Meteorer udgør en stor trussel mod Jorden, og risikoen for deres nedslag bliver slet ikke taget alvorligt nok.
Det siger Jim Bridenstine, der er chef for den amerikanske rumfartsorganisation Nasa, tirsdag på en konference om emnet ifølge NBC News.
- Det her handler ikke om Hollywood, det handler ikke om film, det handler ultimativt om at beskytte den eneste planet, vi lige nu ved, at der bor liv, siger han.
En meteorit eksploderede i 2013 over den russiske by Chelyabinsk. Den indeholdt ifølge Bridenstine "30 gange så meget energi som atombomben ved Hiroshima". Omkring 1500 mennesker kom til skade ved episoden.

775-f

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/NASA.docx

I løbet af de næste 100 år kan en asteroide på størrelse med en 10 etagers bygning kollidere med Jorden.
Sådan lyder advarslen fra det amerikanske rumfartsagentur, NASA.
Skærtorsdag passerer den såkaldte nærjords asteroide, der har fået navnet 2019 GC6 også Jorden, men da den er mere end 200.000 kilometer væk, er der ingen grund til bekymring her og nu.
I stedet vil asteroiden fortsætte sin rejse rundt om de indre ringe i solsystemet.

775-g

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/koste.docx

Hvad skal det koste, hvis man med udpræget hensynsløs kørsel forårsager tre menneskers død og dermed rykker to familier i stykker?
Det kom der svar på torsdag, da Retten i Herning idømte en 24-årig mand fra Letland tre års fængsel for i stærkt spirituspåvirket tilstand og med enorm hastighed - ikke under 137 kilometer i timen - i en stor Ford Mondeo at hamre ind i en lille Citroën C1, hvor de tre nu omkomne sad.

775-h

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/Kina.docx

»Desværre er der ikke særlig mange i udlandet, der har hørt om China International Transplantation Network Assistance Center. De er således tvunget til at vente i årevis på en donor og risikerer i mellemtiden at forpasse chancen for en vellykket operation«. 

Med disse ord lokker et hospital i Shanghai desperate udenlandske patienter, som er blevet trætte af ventelister i hjemlandet, til at komme forrest i de millionlange kinesiske transplantationskøer