Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1076

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad12.htm

Foruden de tidligere nævnte tre, Enok, Moses og Elias, har Gud oprejst og bortrykket til Himmelen en Skare Mænd, som omtales i Åbenbaringens Bog. Johannes ser nemlig omkring Guds Trone fire og tyve andre Troner, og på disse ser han fire og tyve Ældste sidde. Åb. 4,4. Af 5te Kapitel i Åbenbaringens Bog fremgår, at disse fire og tyve er Mennesker fra vor Jord, forvandlede og herliggjorte. 

 1077

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad13.htm

Af det sidst citerede Skriftsted i forrige Kapitel frem går, at de dødes Tilstand kan sammenlignes med en Søvn; de, som «sover i Støvets Jord, skal opvågne» osv. Når Herren vil illustrere far os, af hvilken Beskaffenhed Tilstanden efter Døden er, kan han ikke bruge et bedre Billede end Søvnen. Som Søvnen udtrykker den bevidstløse og uvirksomme Tilstand, således er Døden i endnu højere Grad en ubevidst og uvirksom Tilstand, hvad der klart skal fremgå af efterfølgende Skriftsteder.

 1078

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad14.htm

Luther betragtede også Døden som en Søvn. «Menneskets Sjæl sover således, at alle Sanser er ligesom begravede, og vor Seng er ligesom en Grav, som dog intet fælt eller ondt har ved sig. Således er der heller ikke nogen Pine på dette Sted, hvorhen de døde kommer; men som man plejer at sige: De hviler i Fred; ligesom man heller ikke ser noget Spor til Smerter eller Møje hos dem, som vågner op af Søvne, hvorved de ikke ved, hvad deri Mellemtiden er foregået medens de sov. ... Således skal det også være ved vor Død og Opstandelse. 

 1079

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad15.htm

Den ubibelske Lære om naturlig, medfødt Udødelighed støder i den Grad an mod Bibelens tydelige Lære om Opstandelsen, at mange, for at holde fast ved Udødelighedslæren har måttet ganske og aldeles bryde med Troen på en Opstandelse fra de døde. Det er imidlertid et farligt Standpunkt at indtage; thi man nødes da let til at forkaste det inspirerede Ord, også er man ude på den gyngende, usikre Grund, har intet fast under Fødderne, og snart vil man synke ned i Vantroens bundløse Morads. 

 1080

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad16.htm

Under Betragtningen af Emnerne om Sjælen og de dødes Tilstand møder man hyppigt disse Spørgsmål: Hvorledes skal man da forstå Samtalen mellem Jesus og Røveren, da de hang på Korset; Lignelsen om den rige Mand og Lazarus o. a. lign. Steder? Disse Spørgsmål er berettigede; thi de synes ved en overfladisk Betragtning at stride imod det foran anførte angående Menneskets bevidstløse Tilstand i Døden.

 1081

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad17.htm

Luk. 16,19-31 findes gengivet Lignelsen om den rige Mand, som mange fremdrager som Bevis på Sjælens Udødelighed og Bevidsthed i Døden, idet man læser den med den forudfattede Mening, at Mennesket har en udødelig Sjæl; men det er umuligt at anvende den på en sådan Måde. 

 1082

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad18.htm

På flere Steder i Bibelen bruges, hvad man kalder Personifikation - en Fremstilling af livløse Ting som levende Og handlende Personer. Ligesom i Lignelsen Om den lige Mand Og Lazarus bruges også denne Fremstillings. måde i Åbenbaringens Bog, hvor vi i Kap. 6,9-11 læser følgende: «Og der det oplad det femte Segl, så jeg under Alteret deres Sjæle, som var myrdede for Guds Ords Skyld og for det Vidnesbyrds Skyld, som de bar. 

 1083

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad19.htm

Kristus havde en mægtig Repræsentant på Jorden den Gang, nemlig Noah, hvem Peter også kalder «den Retfæl1dighedens Prædiker», 2 Pet. 2,5. Og den Ånd, som virkede igennem ham såvel Som de andre gamle Profeter og Guds Tjenere, var netop «Kristi Ånd, som var i dem». 1 Pet. 1,11. 

 1084

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad1.htm

Blandt de mange og store Spørgsmål, som har fanget tænkende Menneskers Opmærksomhed, findes næppe noget, der i den Grad har skabt Interesse hos alle, som dette: Besidder Mennesket af Naturen Udødelighed? Spørgsmålet afføder mange andre, såsom: Ejer Mennesket en udødelig Sjæl - en stedselevende Ånd? Hvad er Døden? 

 1085

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad20.htm

I nøje Forblindelse med det i forrige Kapitel behandlede Emne står dette: Gives der Lejlighed til Omvendelse i den anden Verden for de Mennesker, som ikke her i Livet synes at have haft så god Anledning? Dette Emne er vigtigt; thi mange slår sig til Ro med den Tanke, at der gives en anden Anledning til Omvendelse og, Frelse end den, der tilbydes her i Livet.

 1086

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad21.htm

Ligeså lidt som der i «Mellemtilstanden» er Anledning til Omvendelse, ligeså lidt er der noget Håb efter Opstandelsen; thi Jesus siger, at når hans Røst høres på den store Dag, skal «de, som har gjort ondt», gå frem «til Dommens Opstandelse». Joh. 5,29. De opstår ikke til en ny Prøvetid, men til Dom. Deres Sag er afgjort i Hen hold til deres Liv her på Jorden. 2 Kor. 5,10. Lignelsen om Klinten iblandt Hveden viser ligeledes, at der ingen Omvendelse er mulig, når den store Høstdagen kommer. Se Matt. 13,38-43. 

 1087

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad22.htm

Af enkelte Udtryk i Pauli Breve kunne man ved et flygtigt Blik få den Tanke, at Paulus mente, at han ved Døden skulle komme hjem til Herren. Således siger han i Fil. l,23: «Men jeg står tvivlrådig imellem de to Ting, idet Jeg har Lysten til at bryde op Og være med Kristus; thi dette var såre meget bedre.» Men Paulus nævner intet Om, at han ventede netop i Dødsøjeblikket at skulle komme Op til sin Herre Og Mester; derimod udtrykker han i andre Vers i samme Kapitel sin Forståelse af Spørgsmålet, så vi behøver ikke være i Tvivl Om, at han er i Harmoni med den øvrige Skrift. 

 1088

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad23.htm

Lære om Sjælens Udødelighed fører ganske naturligt med sig en Række Lærdomme, der er i lige høj Grad uhyggelige som ubibelske. Blandt disse står i første Række Læren om det evige Helvede, de ugudeliges ende løse Pinsel i Ild og Svovl osv. En Lære så frygtelig kan ikke andet end drive tænkende Mennesker bort fra Kristendommen, når man fremholder, at det er Kristendom. 

 1089

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad24.htm

«Syndens Sold er Døden, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus vor Herre.» Rom. 6,23. Døden bliver deres Lod, der ikke vil have Livet, det evige Liv, som Jesus Kristus tilbyder enhver gennem Evangeliet. Synden fører Døden med sig. Lønnen for et fortsat Liv i Synd er uhjælpeligt Døden. Det kan ikke misforståes. Hvad er det da at dø? 

 1090

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad25.htm

Man kunne fristes til at sige: Hvad Vidnesbyrd har vi ydermere behov? Men Menneskene viger ikke let bort fra engang fattede Meninger, og vi vil derfor fortsætte med Vidnesbyrd efter Vidnesbyrd, indtil den overvældende Mængde tvinger til Erkendelse af Sandheden. Vi vil nu citere en Del Skriftsted er, der viser os, at de ugudelige skal omkomme.

 1091

htm 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad26.htm

I Pauli Breve forekommer ofte Udtryk, der meget klart viser os, at de ugudeliges Straf er fuldstændig Tilintetgørelse, f. Eks. i 2 Thess. 2,8: «Og da skal den uretfærdige åbenbars, hvilken Herren skal fortære med sin Munds Ånde og tilintetgøre ved sin Tilkommelses herlige Åbenbarelse.» «Fortære» og «tilintetgøre» er dog Udtryk, som ikke let kan misforståes

 1092

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad27.htm

Hvad menes der egentlig i Skriften med Helvede? At de ugudelige ikke ved Døden kommer i et Pinested, en Ildsø eller lignende, har vi allerede bevist i de fore_ gående Kapitler; men Ordet «Helvede» finder vi dog ofte både idet gamle og det nye Testamente; og det er derfor vel værd at betragte, hvad Betydning dette Ord egentlig har; man har «oversat Bibelen med Hensyn tagen til Dogmatikken i Stedet for at justere Dogmatikken efter de bibelske Udtryks sproglige Betydning».

 1093

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad28.htm

Denne berygtede Dal, Ben Hinnoms Dal, har også på anden Måde kunnet tjene til Forbillede på den kommende Tilintetgørelse; det var nemlig her, at Profeten Jeremias gik ud med de Ældste i Israel og udtalte Fordømmelse over deres Afgudsdyrkelse og på Herrens Befaling sønderslog en Pottemager Krukke for deres øjne. for at betyde for dem, at de skulle knuses og tilintetgøres som denne Krukke. 

 1094

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad29.htm

Til Trods for, alt Bibelens Lære, at «Syndens Sold er Døden», er så tydeligt og klart fremsat i den hellige Skrift, rejser der sig dog Indvendinger imod den. Disse fremkommer enten af Uvidenhed eller af Bestræbelser for at tillempe Bibelens Ord efter visse forudfattede Meninger, medens øjnene lukkes for alt det i Skriften, som strider imod disse Meninger. Vi vil da i nærværende Kapitel betragte de få Skriftsteder, der fremsættes som Bevis for den evige Pine. 

 1095

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad3.htm

I følg vore Betragtninger i første Kapitel kan man ikke sige, at Mennesket blev skabt udødeligt. Gud gjorde Adam til en «levende Sjæl», ikke en udødelig Sjæl, og denne «levende Sjæl», Adam, døde, da han blev ni Hundrede og tredive År gammel. 1 Mos. 5,5. Der siges ikke, at hans Legeme døde, men Adam, hele Mennesket, døde.

 1096

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad30.htm

Med disse Ting i Erindring vil det ikke være vanskeligt at belyse de Skriftsteder, der har givet Anledning til den Formodning, at de ugudelige s Pine aldrig vil ophøre: Åb. 14,9-11. «Og den tredje Engel fulgte dem og sagde med høj Røst: Dersom nogen tilbeder Dyret og dets Billede og tager Mærket i sin Pande eller i sin Hånd, han drikker og Guds Vredes Vin, som er iskænket ublandet i hans Fortørnelses Kalk; og han skal pines med Ild og Svovl for de hellige Engles og for Lammets Åsyn.

 1097

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad31.htm

Det varede ikke længe, inden jeg fandt frem til årsagen. Han var netop kommet tilbage fra en spiritistisk seance, den første han havde deltaget i i mange år. Derfor var det beklageligt for ham, at jeg lige skulle komme på det tidspunkt. Han var stadig fortryllet af eftervirkningerne af sin samtale med et meget fornemt genfærd, en Farao fra det gamle Ægypten. Atmosfæren var spændt. Det betød et opgør, og vi vidste det begge to!

 1098

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad32.htm

»Døden«, sagde han, »er ikke den død, folk i almindelighed mener; det er snarere vor adgang til den usynlige verden.
Han holdt inde et øjeblik og så søgende ud over publikum. Så sagde han: »Blandt de mange nye, der er kommet her i aften, er der en herre og en dame, som er ankommet fra Cape Tovm i Sydafrika den 6. april.« Han pegede op mod bageste række.

 1099

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad33.htm

Den okkulte videnskab er ikke ny. Faktisk er den ældgammel. Man har fundet gamle inskriptioner, der viste, at akkadierne troede på spøgelser og tilbad ånder. I de gamle tider havde ånderne en uhyre indflydelse. I den kristne epokes middelalder dukkede den op igen, men under reformationen i det 16. århundrede led den et alvorligt tilbageslag.

 1100

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad34.htm

Der er stærkt divergerende opfattelser af spiritismen. Mange er overbevist om, at den er ægte, mens andre kalder den djævelsk. Nogle taler om den som tricks og taskenspillerkunster, men ingen, der virkelig har undersøgt sagen, vil prøve at afvise den således.