Løbe NR

Type fil

link - omtale

1601

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-1.htm

Af alle Videnskabsgrene er Astronomien eller Stjernevidenskaben uden Tvivl den, der tiltaler de fleste. Endog sådanne, som kun har ringe Interesse selv for de mest almindelige Ting i deres Omgivelser, interesserer sig ofte meget for at vide noget om de Himmellegemer, hvis Lysstråler der falder på dem.

1602

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-2.htm

Dette er Guds Opfordring til os om at studere Astronomi. Alle burde sætte sig ind i dette Emne. Det er det interessanteste og mest inspirerende af alle Videnskaber. Det højner og udvider Forstanden. Det vækker og vejleder Fantasien. Det giver os et rigtigere Begreb både om os selv og om vor Skaber. Den sande og virkelige Hensigt med enhver Videnskab er at bibringe Menneskene en bedre Forståelse af Gud.

1603

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-3.htm

Vi spørger os selv: Kan nogen virkelig fortælle os noget om disse og om, hvorledes de er kommet der? Hvad er deres Formål, deres Hensigt og Skæbne? Blev de engang til, eller har de altid været til? Og hvad vil deres Endeligt blive, hvis de engang skalophøre at eksistere?

1604

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-4.htm

Ingen kan have noget fyldestgørende Begreb om Astronomi uden at have i det mindste lidt Kendskab til Atmosfæren. På Grund af Uvidenhed nærede enkelte i Fortiden måske den Tanke, at Himmelhvælvingen kun var en Slags Plade, der lukkede os inde, en mægtig Krystalsfære omkring os.

1605

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-5.htm

Isac Newtons Opdagelse, da han konstaterede, at der i Universet findes en hemmelighedsfuld Kraft, som virker mellem alle Materiens Småpartikler, uanset hvor fjernt de ligger, og hans Måling af denne Krafts Tiltrækning mellem de forskellige Legemer indbyrdes, var en Bedrift, 2om ingen bør forklejne. Hvad han udrettede, taler for sig selv ved de kæmpemæssige Resultater, som hans Opdagelse gav Stødet til.

1606

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-6.htm

Jobs Bog indeholder mange Hentydninger til Forhold i den materielle Verden. I de sidste Kapitler i Bogen fremlægger Skaberen nogle af Videnskabens fundamentale Problemer for den forvirrede Job. Grunden hertil er let at indse.

1607

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-7.htm

Vildfarelse og Sandhed vedrørende et vist Emne kan ikke samtidigt bo til Huse hos det samme Menneske. Sandhed og Vildfarelse er Modsætninger; den ene er fuldstændig i Strid med den anden. Hos den, som hylder en bestemt Vildfarelse, vil den Sandhed, som er dens Modsætning, ikke kunne få Rum.

1608

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-8.htm

Nøje knyttet til den gamle Vildfarelse, at Jorden var Universets Centrum, var der en anden Vildfarelse, som var lige så stor og måske endnu mere hindrende for en fremadskridende Forståelse af Sandheden. Vi sigter til den Anskuelse, at Jorden hvilede på en materiel Grundvold. Nogle mente, at Jorden var flad og svømmede omkring på et uhyre Hav. Andre, som også troede, at den var flad, hævdede, at den hvilede på kolossale Søjler. Hvad disse Søjler hvilede på, lod de ganske roligt stå hen i det uvisse.

1609

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-9.htm

"Den vendes som Leret til Seglet; og de fremstår som et Klædebon." Job 38,14 (eng. Bibelovers.) Længe nærede jeg den Tro, at dette Vers på en eller anden Måde måtte påpege Jordens Omdrejning; men når jeg gav mig til at betragte Skriftstedet, forekom dets Betydning mig vag og ubestemt. Til sidst besluttede jeg at foretage en omhyggelig Analyse af enhver Skygge af Betydning, som der måtte ligge deri, og komme til Klarhed over, hvad dette Vers virkelig indeholder.

1610

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-10.htm

"Planetsystemet indtager en Plads i Rummet på et Tværmål af ca. 9500 Mill. km, og dog synes dette enorme Område at være kun et lille Punkt i Uendeligheden. Allerede i Forhold til Orionstågen, som kun er en lille Plet på Himmelhvælvingen, er det kun at ligne ved et Gran; og uden for Planetsystemet er der Hærskarer af lysende Kloder, nogle strålende med pragtfuld Glans, andre skinnende i dunkel, tilsløret Skønhed. Det mindste Teleskop er nok til at forøge deres Antal i en utrolig Grad, medens de mægtige Instrumenter, som nu anvendes, fremstiller Stjernehimmelen i en så ophøjet Pragt, at Fantasien svimler, og vor Forstand overvældes. 

1611

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-11.htm

Det er umuligt for Mennesketanken at sætte en Grænse for Rummet. Vi springer ud i det ufattelige Dyb, så langt som Fantasien vil bære os, og når vi er nået til den yderste Grænse, og Fantasien ikke vil føre os længere, kan vi ikke sige til os selv: «Her er Enden;" thi den eneste Skranke, som vi kan forestille os, er øjeblikkelig noget, der ligner en vældig Mur, og bag denne findes der endnu uigennemforsket Rum uden Mål.

1612

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-12.htm

Når vi ser i en Almanak for at finde, hvornår der er Fuldmåne, eller for at se, hvad Tid Månen står op eller går ned, og når vi undersøger en Tidevandstabel for at finde, når der er Højvande eller Lavvande, studerer vi i Virkeligheden - selvom vi ikke er os det bevidst - en Kommentar til et Vers i Bibelen. Vi viser simpelthen vor praktiske Tillid til et stort Faktum, nemlig Månens Trofasthed. "Ét har jeg svoret ved min Hellighed, jeg vil ikke lyve for David: Hans Sæd skal blive evindelig, 

1613

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-13.htm

For Årtusinder siden erklærede den hellige Skrift, at Himmelens Stjerner var utallige. Tider er kommet, og Tider er henrundet; Menneskenes Kendskab til Himmelrummet er blevet større; Forskninger har i Tidernes Løb føjet ny Forråd af Fakta til den astronomiske Videnskab. I vore Dage vil man sige, at Stjernerne er utallige.

1614

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-14.htm

For det ubevæbnede Øje ser det ud, som om Stjernerne Århundrede efter Århundrede vedligeholder den samme indbyrdes Stilling til hverandre på Himmelhvælvingen. Crion og Plejaderne, Arkturus og de tolv Himmeltegn nævnes i Jobs Bog. Dersom Abraham endnu en Gang kunne beskue den Himmel, vi ser, så ville han se Stjernerne, som han så dem for Årtusinder siden, da Gud "førte ham udenfor og sagde: Kære, se til Himmelen, og tæl Stjernerne, om du kan tælle dem". Så vidt det blotte Øje kan opdage, synes ikke en eneste Stjerne at have flyttet sig bort fra sin Plads.

1615

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-15.htm

"Kan du knytte Syvstjernens Bånd, eller løse Orions Reb?" Job 38,31. Enkelte har forsøgt at forklare dette Skriftens Udtryk ved at henvise til den Omstændighed, at Plejaderne (Syvstjernen) om Foråret ses om Aftenen, og at dette skulle have nogen Forbindelse med den gamle Forestilling, at Plejaderne hidførte Forårets liflige Indvirkning.

1616

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-16.htm

Dette Citat fra denne ældgamle Bog i Bibelen er mærkeligt, og de Fakta, som den nyere Tids Astronomi har fremdraget, åbenbarer dets Betydning, som er både slående og betegnende. I dette 38. Kap. i Jobs Bog retter Gud en Udfordring til Menneskets Magt og Visdom i Modsætning til hans egen fuldkomne Magt og ubegrænsede Visdom. Han henviser til Eksempler på sin vidunderlige Virken i Universet og byder os betænke, hvor lidet vi evner i Sammenligning med Skaberens uendelige Gerninger.  

1617

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-17.htm

Der er én Tanke, som enkelte Astronomer har fremholdt, og som, prøvet med Guds Ord, viser sig at være fuldstændig uden Grund. Jeg føler mig tilskyndet til at kalde den Fortvivlelsens evige Evangelium. Det er den Tanke, at Solen og alle Stjernerne engang må afkøles og uddø. Rigtignok er den Dag ifølge disse Videnskabsmænds Teorier meget langt borte; men de påstår, at den ikke desto mindre sikkert vil komme. Engang i en fjern Fremtid vil Solen og Stjernerne rulle omkring ude i Rummet, kolde som Isstykker og døde som Slakker.

1618

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-18.htm

"Engang troede man, at alle Stjernerne lignede hverandre meget med Hensyn til Størrelse og Beskaffenhed; ikke at der ikke var betydelig Forskel, men at de lignede hverandre omtrent på samme Måde, som de enkelte Individer i samme Race kan ligne hverandre."  "Astronomy", af Young.

1619

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-19.htm

Kun meget få har nogen Forestilling om den Kraftudfoldelse, som finder Sted i det materielle Univers. Inden vi beskæftiger os med de Kræfter, som gør sig gældende iblandt Stjernerne ude i Rummet, vil vi i nogle Øjeblikke dvæle lidt ved de forbavsende Kræfter, som er i Virksomhed i vor umiddelbare Nærhed.

1620

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-20.htm

Det var dette brændende Ønske om at trænge ind i Fremtiden, der bragte den gudsforladte Saul til at søge hen til Dødningemanersken i Endor. Han nærede Frygt og bange Anelser i Anledning af det forestående Slag og var fast bestemt på, at han om muligt ville skaffe sig Oplysning om de forestående Begivenheder, selv om han skulle hente den hos en, som var et satans Redskab. 

1621

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-21.htm

Evigheden! Hvilket indholdsrigt Ord, når det står som Betegnelse for et Tidsrum, der aldrig ophører! Og dog, når vi begynder at undersøge vor Forestilling om Begrebet Evighed som betegnende Tid i universel Betydning, kan vi ikke tænke os den anderledes end som uendelig. Lader vi f.eks. Tanken gå tilbage til den fjerne Fortid, kan vi ikke tænke os et Punkt, hvor Tid begyndte, og sige: Her var det, Tiden begyndte. I det Øjeblik, vi således forsøger at sætte en Grænse, forsikrer vor Forstand os, at den kan tænke sig lige så megen Tid forud som den, vi først afmålte.

1622

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-22.htm

Astronomien har åbenbaret næsten ubegrænsede Dybder i Stjerneverdenen - Stjerner og Solsystemer overalt omkring i det uendelige Rum. Universets Omfang er uhyre stort. Dets Uendelighed genspejler noget af Uendeligheden hos ham, som har dannet det. Og Gud behersker Universet. Atter og atter har vi set Eksempler på hans Herredømmes Magt. Fra Højhedens Trone i Universets Midtpunkt udgår der usynlige Stråler af Indflydelse og Kraft, som til Fuldkommenhed regulerer og behersker alt.

1623

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-23.htm

"Himmelhvælvingens Udseende omkring dette Nebularlys var dybt mørkt, et Forhold, som hos - Huyghens fremkaldte den Tanke, at Fænomenet skyldtes, at man gennem en Åbning i Himmelrummet så ind i et bagved liggende Lysfelt." ("History of Physical Astronomy", af Robert Grant, Side 563.) Eller som en anden Astronom udtrykker det: "Selv Huyghens, Opdageren,

1624

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/un-un/un-24.htm

"Himmelen veg bort, lig en Bog, der sammenrulles, og hvert Bjerg og hver Ø flyttedes fra deres Steder. Og Kongerne på Jorden og Stormændene og Krigsøversterne og de rige og de vældige og hver Trælog fri skjulte sig i Hulerne og i Bjergenes. Kløfter, og de sagde til Bjergene og Klipperne: Fald over os og skjul os for hans Åsyn, som sidder på Tronen, og for Lammets Vrede! Thi deres Vredes store Dag er kommen; og hvem kan bestå?"  

1625

 

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/dst-6.pptx

I flere af biblens profetier er der brugt en tidsperiode på tid og tider, der er blandt bibelfortolkere uenighed om, hvor lang tid en tid er. Nogle mener at en tid er lig med et år der er lig med 360 dage, som disse ubibelske fortolkere, så siger er 360 år. Hvis man holder sig til biblens ord er der ingen problemer med hvor lang tid en tid er, biblens svar er helt klar i Daniels bog kap. 4 versene 13, 20 og 22 siges der at kong Nebukadnesar skulle være sindssyg i 7 tider, disse 7 tider er lig med 7 år, derfor er en halv tid lig med et halvt år. Dan 7,25