NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 101

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Templet.HTM

Der er ikke nogen profeti i hele Bibelen der har været genstand for et så indgående og grundigt studie, som profetien om Jerusalem og især tempelets genopbygning. Flere trossamfund baserer væsentlige dele af deres lære på denne profeti. Årsagen til dette er, at årstallet for opfyldelsen af denne profeti, for nogle trossamfund er meget afgørende. Derfor kan det måske undre nogen, at det til trods for de meget grundige studier og undersøgelser, der er foretaget er stor uenighed om dette årstal. Men da verdenshistorien og Guds ord, Bibelen ikke kan blandes, er det ikke så underligt.

 102

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Tider.htm

De har uden tvivl gjort det på en ærlig og oprigtig måde, men uanset hvor ærlige og oprigtige disse historikere, videnskabsfolk og andre skribenter end var, så er deres skrifter IKKE Guds ufejlbarlige ord, det er IKKE GUDS INSPIREREDE ORD. Mange tids beregninger er fremstillet ud fra usikre historiske kilder og ikke ud fra Guds ufejlbarlige ord.
Mange beregninger går meget længere tilbage end de ca. 6.000 år Bibelen angiver som Jordens alder. Det er således, at slutningen af den nye stenalder, svarer til Bibelens skabelse, det vil sige at der er en forskel på ca. 100.000 år, på hvor længe der har været mennesker her på jorden.

 103

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Tilbed-skaberen.htm

Jeg har derimod kun har hørt nogle få hørt nogle få sige dette om Bibelen, at Guds ord er kendsgerninger - fakta og uomstødelige beviser, som vi ikke kan se bort fra.

De personer der har skrevet om de såkaldte historiske kendsgerninger, gør det alle ud fra den politiske og religiøse baggrund de har. Disse såkaldte kendsgerninger er i en MEGET HØJ GRAD præget af den holdning, som vedkommende har til det han/hun skriver om og derfor også afgørende for hvilke konklusioner vedkommende kommer frem til.

 104

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/stu2.html

Egypten syntes ligesom dets bygningsværker at trodse tidens tand. ved den ild der brændte på dets arne, havde alle nationer tændt kundskabens lampe. Det besad den enhed, fred og rolige majestæt, der følger med bevidstheden om magt, den høje alders storhed. For et almindeligt menneskes øjne, hvad enten han var videnskabsmand eller tænker, viste der sig ikke den mindste sky på fremtidens horisont, som kunne true Egyptens magt og fred.

 105

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/studi12.html

De samme synder som var så almindelige i Noahs dage, og som kaldte Guds vrede ned over verden, råder i vore dage. Mænd og kvinder har fulgt deres spise- og drikkevaner indtil fråseri og drukkenskab. Denne så almindelige synd - tilfredsstillelsen af en fordærvet appetit - ophidsede menneskenes lidenskaber i Noahs dage. Denne førte til en almindelig fordærvelse, indtil deres forbrydelser og voldshandlinger råbte til himlen, og Gud måtte rense jorden for dens moralske vederstyggeligheder med en vandflod.

 106

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/falske-prof.html

Denne generations blindhed er ubeskrivelig, og derfor bedrages den! De falske profeter, er på Satans vegne draget ud for at forføre jordens befolkning <Åb 13,3 og 8 og 12-14> Millioner forkaster Guds ord, men godtager de bedrag, Satan og hans medhjælpere forkynder. De prædikener, som holdes af de falske profeter indeholder ikke nogen fordømmelse af de populære synder. De er milde og venlige, og behager kødelige kristendomsbekendere, så de fortsat kan skjule deres synder under en kappe af påtaget kristendom.

 107

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/stutre.html

Den fik ikke sine forråd fra noget andet land. Den opfandt et alfabet, løste aritmetiske problemer, opfandt instrumenter til at måle tiden med, fattede planer om at bygge mægtige bygninger med det svageste af alle materialer - ler, opdagede kunsten at polere, bore og gravere ædelsten; forstod at gengive menneskelige og dyriske legemers omrids nøjagtigt, nåede stor fuldkommenhed i vævekunsten, studerede med held himmellegemenernes bevægelser, dyrkede grammatik om videnskab, udformede et system af love, indså værdien af nøjagtig kronologi.

 108

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/foredrag-ny.htm

Jeg kommer gerne, Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm med et foredrag om klimaændringerne, hvorfor - hvad vi kan gøre ved det og hvordan vi kan undgå de meget omfattende og helt uoverskuelige konsekvenser, det f.eks. vil medføre når himlen bliver lukket for regn!
Åb 11,6 De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, ...
Foredraget er planlagt til 2 timer, evt. med en lille pause i midten. Der kan efter foredraget stilles spørgsmål.

 109

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/fpikirken.html

Før vi besvare dette spørgsmål, er det nødvendig at vi får defineret, hvad vi mener med en falsk lære.
En falsk lære er en lære der er i modstrid med de afgørende trospunkter, som er en betingelse for frelse.  En falsk lære er en lære der er i modstrid med de kristne trossamfund, doktrinære punkter.

 110

 htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/skole86/stjerner-33.html

Andromeda var en meget smuk prinsesse, datter af den Etiopiske kong Cefeus, der var gift med Cassiopeia. Hun var så smuk, at hendes moder pralede med, at hendes skønhed endog langt overgik Nereidernes. Til straf for moderens overmod lænkede disse havgudinder derpå Andromeda til en klippe ved

 111

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/HV-DAG.HTM

Da jeg for nogle måneder siden blev stillet spørgsmålet om, hvilken dag Jesus blev korsfæstet, var jeg som så mange andre ikke i tvivl om, at Jesus var blevet korsfæstet fredag eftermiddag. Men af flere velmenende personer blev jeg gjort opmærksom på, at Jesus IKKE var korsfæstet om fredagen, men om onsdagen. Jeg besluttede derfor, at undersøge om det var fredag, onsdag eller en hel anden dag, at Jesus var blev korsfæstet på.

 112

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Hvemtager.html

En person drikker sig fuld, hvorefter vedkommende sætter sig ind i sin bil og kørere. Hvilket resulterer i at den berusede bilist kørere en person ned. Var det bevist eller ubevist?
Således som de fleste ser på det i dag, er dette at køre en anden ned i beruset tilstand en ubevist handling.

 113

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/HVOR-STU.HTM

Nogle mener at det ikke er nødvendigt at gå i dybden, de er tilfredse med et overfladisk kendskab til Guds ord. Mange kan ikke se nogen som helst grund til at gå i dybden. Men hvis det er guld eller andre ædle metaller, safir, diamanter, rubiner eller olie de i deres pengebegærlighed søger efter, så ved de, at det er nytteløst at søge på overfladen. Nøjagtig på samme måde er det med Guds ord.
Du kan finde mange vidunderlige ting ved en overfladisk læsning af Bibelen, men de største, de mest dyrebare og de smukkeste sandheder, ligger IKKE på overfladen.

 114

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/HYRDER.HTM

Nu ved jeg ikke om du er en af dem der næsten automatisk siger om de ting du læser om i Bibelen, at det var den gang eller det er alle de andre, det gælder ikke for det trossamfund, som jeg tilhørere.
Eller du siger, disse ting er skrevet for at vi, til alle tider, det vil sige OGSÅ i dag, kan lære af det og muligheden for, at det OGSÅ gælder for det trossamfund jeg tilhører er bestemt til stede.

 115

 htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/skole86/stjerner-22.html

Perseus og Kusken er i foregående afsnit omtalt blandt vinterens stjernebilleder. I virkeligheden er de synlige hele året, de er cirkumpolare, hvilket betyder, at de står himlens nordlige pol så nær, at de hos os aldrig går ned under horisonten. Af andre cirkumpolare stjernebilleder skal vi her omtale Store Bjørn, Lille Bjørn, Dragen, Cepheus og Cassiopeia.

 116

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/JESU-K.HTM

Daniel sagde: På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Dan 12,1-3

 117

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Dod.html

Hvis de døde virkelig var i Himmelen, ville de prise Gud. Men denne tekst fortæller at de er tavse.
Ingen påkalder dig i døden, hvem takker dig i dødsriget? Sl 6,6
Dødsriget takker dig ikke, døden lovpriser dig ikke; de, der gik i graven, kan ikke håbe på din trofasthed. Es 38,18

 118

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Dommen.html

Guds frygt er i dag et fremmedord, selv i de kristne kirker.
Betydningen af ordet frygt, bliver ofte misforstået, og man kan derfor undres over, at der ikke her i Åb 14,7 er brugt et andet ord, som i denne forbindelse ville være meget lettere forståeligt, og hvor muligheden for misforståelser var mindre, som for eksempel ÆRBØDIGHED!

 119

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/drag-1.htm

Hvis du ønsker at tilhøre Herren, så vælg ham, hvis ikke, så vælg Bal - verden.
Esajas og Jeremias forkyndte det samme budskab, den gang lød budskabet: "Skil jer ud."
Jer 51,45 Mit folk, drag ud derfra, red jeres liv fra Herrens glødende vrede!

 120

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/dsa.htm

De 5 brudepiger der havde ekstra olie med, delte IKKE med de 5 der ikke havde taget ekstra olie med, Matt 25,8-9 var det ikke en selvisk indstilling, havde Jesus ikke lært dem at de skulle dele med dem der ikke havde? Luk 3,11 man skal selv ud fra biblen undersøge om det man tror på er som det står i biblen, årsagen til at det er dig selv der skal undersøge det, er den at det er dig der skal modtage guds frelse eller verdens fortabelse.

 121

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/aandfri-1.html

Det er åbenbart for alle, at den kristne bekendelses udøvere ikke svarer til berettigede forventninger. Det er også åbenlyst, at gudsfrygt og fromhed er blevet mere og mere sjældne. Der kan være mange årsager. Man kunne nævne adskillige velkendte, men uden at man derfor kan angive nogen bestemt af dem som hovedårsagen, bristens inderste kerne eller kan man det?

 122

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/engle2-1.html

Præsten havde talt om tro. Smeden kunne tydeligt huske hvordan præsten på en malerisk måde havde forklaret Jesu ord om, at hvis vi blot havde tro så er alle ting muligt, Matt 21,22 + Mark 9,23 smeden kunne også huske præstens beskrivelse af Jesu ord til disciplene om, at hvis de havde tro, så kunne de sige til et bjerg, at det skulle kaste sig i havet og det ville gøre det. Matt 17,20; 21,21  Det var denne tro at smeden nu ville afprøve. Smeden tog nu den lille ambolt og bar den hen til gadekæret.

 123

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/enkristen.html
For nogle få måneder siden ringede en af mine bekendte til mig. "Hans"; sagde han, "jeg vil meget gerne have en samtale med dig, ikke her på telefonen, men jeg vil gerne komme og besøge dig, jeg har noget meget alvorligt jeg vil tale med dig om."  Vi aftalte en dag og han kom.
Efter nogle få indledende bemærkninger blev han meget alvorlig og sagde til mig, at han meget gerne ville, at vi skulle læse et Bibelvers sammen.

 124

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/detnybabylon.htm

Når en sådan forsker efter mange års misbrug af fostre, krøblinger og dyr er nået frem til en epokegørende opdagelse, bliver han – hun fremstillet for offentligheden, som en meget dygtig forsker og bliver hædret med den ene hædersbevisning efter den anden. Hvad det har kostet af liv og umenneskelige pinsler og smerter på de personer og dyr, som er brugt undervejs, er der ingen der ønsker at vide noget om, det er det, for uhyggelig og for umenneskelig til.

 125

docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/husmoder.docx

Den ulykkelige tilstand i mange hjem skyldes ofte husmoderens utilfredshed, at hun afskyr husmoderarbejdet som er en del af hendes liv i hjemmet. Den omsorg og de forpligtelser hun må bære, ser hun på som en plage. De opgaver som vil være interessante og hyggelige dersom hun havde vist en glad og tillidsfulde holdning, fortoner sig i det rene slaveri. Hun ser med uvilje på sin slave tilværelse, og betragter sig selv som en martyr.