NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   576-600

 151

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-19a.htm

Hvilken dag blev Jesus korsfæstet? – et

Dette er alle de skriftsteder der er til den første del af dette emne

 152

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-19b.htm

Hvilken dag blev Jesus korsfæstet?  To

Dette er alle de skriftsteder der er til den anden afdeling af dette emne

 153

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-21.htm

Da jeg for nogle måneder siden blev stillet spørgsmålet om, hvilken dag Jesus blev korsfæstet, var jeg som så mange andre ikke i tvivl om, at Jesus var blevet korsfæstet fredag eftermiddag. Men af flere velmenende personer blev jeg gjort opmærksom på, at Jesus IKKE var korsfæstet om fredagen, men om onsdagen. Jeg besluttede derfor, at undersøge om det var fredag, onsdag eller en hel anden dag, at Jesus var, blev korsfæstet på.

 154

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-3.htm

Jesus Kristus - Guds Søn!                            1-3

Joh 11,25

Jesus sagde til hende: "Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.

Luk 5,24

Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder" - sagde han til den lamme: "Jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem!"

 155

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-4.htm

Jesus, var både Gud og menneske!                1-4

Fil 2,5-11

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud,
men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne,
for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

 156

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-5.htm

Joh 19,31

Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over - for det var en stor sabbatsdag - bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned.

Apg 13,34-37

Og at Gud lod ham opstå fra de døde, så han ikke nogen sinde skal vende tilbage til forrådnelse, har han sagt således: 'For jeg vil opfylde de urokkelige løfter til David for jer!'
Derfor siger han også et andet sted: 'Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse.'
For da David havde tjent sit slægtled, sov han hen efter Guds vilje og blev lagt hos sine fædre og så forrådnelse.
Men han, som Gud oprejste, så ikke forrådnelse.

 157

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-6.htm

Jesu død og opstandelse!                               1-6

1Tim 2,5-6

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,
som gav sig selv som løsesum for alle - det var vidnesbyrdet, da tiden var inde.

Ef 1,7

I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

 158

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-7.htm

Fra påsken til opstandelse!                              1-7

Matt 26,17

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?"

Mark 14,12

Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte hans disciple ham: "Hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltidet til dig?"

Luk 22,15

og han sagde til dem: "Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide,

 159

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-8.htm

Helligdommen!                                           1-8

Hebr 9,1

Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom.

Hebr 8,5

De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse Åbenbaringsteltet. Han sagde: "Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget."

Hebr 8,1-2

Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene
og gør tjeneste ved helligdommen, det sande Åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst.

 160

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-9.htm

Joh 14,2-3

I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

Apg 1,9-11

Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne.
Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem.
De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen."

 161

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-1.htm

Åb 3,20

Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Matt 25,8-10

Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.
Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket.

 162

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-10.htm

Åb 13,1

Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.

Åb 13,2-3

Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.
Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren
og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?"

 163

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-11.htm

2Kor 6,14

Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?

1Kong 18,21

Da trådte Elias frem for hele folket og sagde: "Hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham; hvis det er Ba'al, så følg ham!" Men folket svarede ham ikke et ord.

 164

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-12.htm

Matt 4,8-10

Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed
og sagde til ham: "Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig."
Da svarede Jesus ham: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.' "

 165

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-13.htm

2Mos 20,4-5

Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.
Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;

Es 2,8

Deres land er fuldt af afguder, de tilbeder deres hænders værk, det deres fingre har lavet.

Apg 17,29

Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde.

 166

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-14.htm

Åb 14,8

Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.

Rom 1,24

Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.

Rom 1,25

De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen.

 167

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-15.htm

Matt 7,22-23

v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

2Mos 15,26

Han sagde: "Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig

 168

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-16.htm

Åndemanere - Spiritisme!   

Her har vi samlet mange af de skriftsteder der er i biblen og dette emne

 169

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-18.htm

Åb 13,5-6

v5 Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder.
v6 Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen.

Dan 7,26

Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

 170

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-19.htm

Åb 13,16-17

v16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
v17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Åb 14,9-10

v9 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,
v10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

 171

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/hefte-4x.HTM

Ja, du er personligt medansvarlig, med mindre du selv ALTID adlyder loven og forventer, at andre gør det samme. Hvis du på noget punkt lever i uoverensstemmelse med Guds lov eller nogen anden god lov, nedbryder du tilliden til loven og støtter derved lovløsheden. Kriminalitet lister sig ind over verden i dag, og tingene vil blive meget værre, med mindre vi gør noget ved det nu. Der er kun ét virkeligt håb for vor udisciplinerede generation, som har mistet kontrollen over sig selv. Vi bliver nødt til at tage den rettesnor alvorligt, som Gud har givet for menneskelig lykke de ti bud. Som en stor mand siger: 

 172

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-20.htm

1Kor 16,2

Den første dag i ugen skal I hver især samle sammen og lægge så meget til side, som han har råd til, så der ikke først skal foretages indsamlinger, når jeg er kommet.

Apg 20,7

Den første dag i ugen var vi samlet for at bryde brødet. Paulus førte samtaler med dem, da han skulle rejse næste dag, og han blev ved med at tale lige til midnat.

Joh 20,19

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: "Fred være med jer!"

 173

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-21.htm

v25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.
v26 Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

 174

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-22.htm

De ting der vil ske NÅR loven om Søndagshelligholdelse er vedtaget er så frygtelige og så omfattende at det slet ikke kan forstås af mennesker.
Åb 8,7 De brande der, hvert år hærger i Sydeuropa, Australien og USA er kun små ubetydelige brande i forhold til de brande, som vil komme til den tid.
Åb 8,8-9 og så havet og de skibe der sejler på havet og de dyr – fisk der er i havet vil mærke konsekvenserne af en vedtagelse af loven om Søndagshelligholdelse

 175

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-23.htm

Når loven om søndagensloven skal vedtages vil der være mange ting, som ligner det der skete før syndfloden. Selv om Noah byggede et stort skib midt inde I ørkenen, så var der alligevel mange som ikke troede på det han sagde og således vil det også være når loven om søndagen bliver vedtaget befolkningen vil heller ikke tro på de konsekvenser det vil få. I dag bliver stort dele af jordens befolkning oplært til at der ikke er nogen konsekvenser.