NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   626-650

 201

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-20a.htm

 202

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-20b.htm

 203

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-22.htm

Dan 7,25-26

v25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.
v26 Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

Dan 12,7

Så hørte jeg manden, der var iført en linneddragt, og som svævede over flodens vand, sværge ved ham, som lever evigt, idet han løftede begge hænder mod himlen: "Én tid, to tider og en halv tid! Når det hellige folks magt ikke længere bliver knust, hører det alt sammen op."

 204

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-23.htm

Åb 14,4 Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet,

At der er nogle som ikke vil dø, kan vi læse i 1Kor 15,51-52 og 1Thess 4,15 og 1T 59 og PP 243 de 144.000 vil høre dagen og timen for Jesu synlige komme.

 205

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-24.htm

Joh 16,2-3

De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.

Matt 24,10-12

Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.

 206

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-3.htm

2Krøn 36,22-23

Men i perserkongen Kyros' første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt:
"Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud Herren være med enhver iblandt jer af hele hans folk! Enhver skal drage derop!"

Ezra 6,1

Så gav kong Dareios befaling til at undersøge arkiverne, hvor skattene i Babylon opbevares.

Ezra 6,12-13

Måtte den Gud, der har ladet sit navn bo der, styrte enhver konge og ethvert folk, der tager skridt til at overtræde bestemmelsen og ødelægge dette Guds hus i Jerusalem. Jeg, Dareios, udsteder befalingen! Den skal udføres i alle enkeltheder."
Så gjorde Tattenaj, statholderen over provinsen Hinsides Floden, Shetar-Bozenaj og deres embedsbrødre, nøjagtigt som kong Dareios havde sendt besked om.

 207

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-4.htm

De 1000 år - Himlen og den ny jord!          5-4

Joh 14,1-3

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!
I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

 208

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-5.htm

Kaste Lod!                                                   5-5

3Mos 16,8

og han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel.

Jos 18,6-8

I skal udarbejde en beskrivelse af landet, delt i syv dele, og bringe den til mig her. Så vil jeg kaste lod for jer her for Herren vor Guds ansigt.
Levitterne skal ikke have nogen del blandt jer, for præstetjenesten for Herren er deres lod. Gad, Ruben og halvdelen af Manasses stamme har fået deres arvelod øst for Jordan; den har Herrens tjener Moses givet dem."
v8 Så gjorde mændene sig klar til at tage af sted, og Josva befalede dem at udarbejde en beskrivelse af landet; han sagde: "Drag rundt i landet, udarbejd en beskrivelse af det, og vend så tilbage til mig! Så vil jeg kaste lod for jer for Herrens ansigt her i Shilo."

 209

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-6.htm

Pagtens ark!                                                     5-6

Dan 2,27

Daniel svarede kongen: "Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen.

2Mos 25,10

De skal lave en ark af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.

5Mos 10,4-5

Herren skrev det samme på tavlerne som før, de ti bud, han havde talt til jer på bjerget, inde fra ilden, den dag I var forsamlet. Da Herren havde givet dem til mig,
begav jeg mig ned ad bjerget og lagde tavlerne i den ark, jeg havde lavet; dér kom de til at ligge, sådan som Herren havde befalet.

 210

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-7.htm

Dugen fra Himlen!                                5-7

Apg 10,11-12

og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor dug, der ved de fire hjørner blev sænket ned på jorden.
I den var der alle slags af jordens firbenede dyr og krybdyr og af himlens fugle.

Apg 10,13

Og en røst lød til ham: "Rejs dig, Peter, slagt og spis!"

 211

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-8.htm

Hvad med Isral?                                       5-8

1Mos 13,14

Efter at Lot og Abram var gået hver til sit, sagde Herren til Abram: "Se ud over landet, derfra hvor du står, mod nord og syd, mod øst og vest.

1Mos 17,7-8

Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud.
Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana'an, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud."

 212

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-9.htm

På dansk er det desværre det samme ord der bruges om begge former for tvang. Jeg har derfor, for at kunne skelne mellem dem, kaldt den ene form for tvang for DEN VIRKELIGE TVANG, den anden form for tvang har jeg kaldt DEN UNDSKYLDENDE FORM FOR TVANG. På engelsk har man forskellige ord, som viser hvilken form for tvang det er der er tale om.

 213

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-2.htm

Byg din tro på Jesus og Biblen!                     2-2

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Matt 7,24-25

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.
Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

 214

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-10.htm

Helligånden - Talsmanden!                         2-10

Joh 16,12-13

Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu.
Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

Matt 10,19-20

Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.

 215

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-11.htm

Luk 12,51-53

Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.
Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre,
far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor."

Matt 10,34-36

Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.
Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor,
og en mand får sine husfolk til fjender.

 216

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-12.htm

Den Åndlig død!                                      2-12

1Tim 5,6

men den, der fører et udsvævende liv, er levende død.

Jak 2,26

For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Ef 5,14-15

v 14 For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det: Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig.
v15 Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise.

1Pet 4,6

For derfor blev evangeliet forkyndt også for døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i Ånden, som Gud lever.

 217

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-13.htm

Evner - Talenter - Åndelige gaver!                 2-13

Rom 12,4-6

For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver,
således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.
Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen;

 218

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-14.htm

Matt 9,13

*** ... at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
---- ... at kalde retfærdige, men syndere.
Jesus sagde at han ikke kom for at kalde de retfærdige, men syndere.
Hvorfor er det netop de syndige, Jesus på en speciel måde interesserer sig for?
De fleste oversættelser overlader det til fantasien, at finde ud af hvorfor Jesus kalder på os syndige mennesker.
Måske er det fordi omvendelse har noget med syndserkendelse at gøre, dette og indrømme at jeg er en synder, at jeg har fejlet. Det er meget vanskeligt for mange. Men der er også oversættelser, som ikke lader os i tvivl om, hvorfor Jesus på en speciel måde kalder på os syndere, vi kaldes til OMVENDELSE!

 219

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-15.htm

Daniels bog - Åbenbaringens bog!              2-15

Åb 1,3

Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær.

Dan 12,4

Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor.  

 220

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-16.htm

Søg og du skal finde!          2-16

5Mos 4,29

Men derude skal I søge Herren din Gud; du skal finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl,

Sl 91,15

Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære.

 221

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-17a.htm
Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. Dan 2,28
i din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor, og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld. Dan 2,38
>>> var dagenes ende begyndt på kong Nebukadanesers tid?
Hvis ikke hvordan skal det så forståes?

 222

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-17b.htm

Dan 7,3-7og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og det havde ørne vinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af, det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne; så blev der sagt til det: »Rejs dig, og æd meget kød!« Derefter så jeg endnu et dyr; det så ud som en panter. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt. Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn.

 223

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-17c.htm

Hvad står der?
Hvordan læser du? Forstår du det du læser? 2-17C

17

Åb 8,5 Englen - Jesus TOG røgelseskaret - Han har ikke gået rundt med det hele tiden

18

1Mos 22,4-8
Så kommer VI alså både Abraham og Jsak tilbage

19

Forklar ud fra Biblen forskellen på verdenes I h 3,16 og 1Joh 2,15

 224

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-17d.htm

Hvad står der? Hvordan læser du?
Forstår du det du læser?                                         2-17D

31

Er det muligt at studere Biblen efter at en person har været for I dommen ja
Matt 25,9-10

32

Hvad betyder det at brudgommen kommer, er det Jesu synlige komme Matt 25,6
Nej Matt 25-9

 225

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-2/2-19.htm

Skal vi være nøjere I vort studie.
Hvor nøje skal vi være I vort studie af Guds ord.
En hurtig overfladisk læsning.
En almindelig læsning.
Tænk nøje over de enkelte sætninger
Tænk nøje over de enkelte ord.
gæs - græs
ærlig - kærlig