NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  801-825

 376

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/retf-1.html

Ja, hvorledes skal vi betragte Kristus? Netop som han selv har åbenbaret sig for verden; ud fra det vidnesbyrd han gav om sig selv. I den vidunderlige prædiken, som er gengivet i Johannes Evangeliets 5. kapitel,

 377

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/retf-2.html

"Er du en af vore eller en af vore fjender?" siger: "Ingen af delene; jeg er Fyrsten over Herrens hær." Mon nogen vil tvivle på, at Kristus var Israels virkelige leder, skønt han var usynlig? Moses, den synlige leder, "holdt ud, som om han så den Usynlige." Det var Kristus, som gav Moses den opgave at gå og befri hans folk.

 378

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/retf-3.html

Mange mennesker tøver med at begynde at tjene Herren, fordi de frygter, at Gud ikke vil tage imod dem; og tusinder, som i årevis har været bekendende kristne, tvivler stadig på, at Gud har antaget dem som sine børn. For deres skyld skriver jeg dette;

 379

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/vdifgns.html

I religiøse kredse tales der en hel del om nåde i dag. Vi taler om at blive »frelst af nåde.« Vi siger, at Guds nåde er os nok. Vi taler om nådens tidsalder og om at være »under nåde.« Vi henviser ofte til dette vidunderlige, betydningsfulde ord, men forstår vi til fulde, hvad nåde egentlig er?
Når vi læser Romerbrevet 6,14, drager nogle den forhastede slutning, at der er et modsætningsforhold mellem lov og nåde.

 380

 htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/850xhelligdommenET.pptx

Da mennesker faldt i synd, var de skyldige til døden. I sin barmhjertighed trådte Kristus, Guds søn, ind i deres sted for at lide døden for dem. I tidens fylde skulle Guds søn træde ind i verden som menneske for at føre menneskeslægten tilbage til Gud og Paradiset. Adam og Eva forlod Edens Have med dette lykkelige håb. 

 381

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-1.htm

Deres antal er så stort, at jordisk regnekunst må give tabt overfor at tælle dem. De »mange engle rundt om tronen« er »titusinde titusinder og tusinde tusinder,« »en utallig skare«. På Elisas tid så en modløs og forskrækket dreng et bjerg fuldt af engle og vogne, og blev trøstet derved. Et ord fra menneskenes Herre kunne hidkalde mere end tolv legioner væbnede hjælpere fra Himmelens borg til deres elskede fører.

 382

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-2.htm

Abraham var hundrede og tyve år gammel, da han modtog den mest forunderlige og forfærdende befaling, der nogensinde er blevet givet til et menneskeligt væsen. Patriarken havde fundet sig et roligt hjem i Be'ersjeba og levede omgivet af velstand og hæder. Han havde plantet en hellig lund, gravet dybe brønde og bygget et alter for den Allerhøjeste.

 383

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-3.htm

På grund af samvittighedsnag og ængstelse undgik han efter bedste evne mennesker. Selv fremmede kunne bidrage til, at hans ældre broder kunne opspore ham. Mens han travede videre over Syriens ensomme bjerge og dale, følte han sig voldsomt udmattet af rejsen. I modsætning til sin broder var han uvant med det frie liv i skoven og på sletten. Men han vovede ikke at standse.

 384

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/aa-gaver.htm

Så købte han Samaria-bjerget af Shemer for to talenter sølv, og han byggede på bjerget og kaldte den by, han havde bygget, Samaria efter bjergets tidligere ejer Shemer. 1 Kong 16,24.
Na'aman svarede: "Tag dog to talenter!" og han nødte ham. Så lagde han to talenter sølv i to punge og gav dem sammen med to sæt festklæder til to af sine tjenere, der gik foran Gehazi og bar det.
2Kong 5,23

 385

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-4.htm

Nu var Jakob alene med sig selv og sin Gud. Tyve begivenhedsrige år var gået hen siden åbenbaringen af stigen og englene. På dette tidspunkt havde han haft alle sine ejendele i en grov hyrdetaske. Nu var han blevet rig. Hans mangfoldighed af hjorde bogstavelig talt fyldte dalene.

 386

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-5.htm

Efterhånden som tiden gik, fik hovmod og lykke ham til at glemme Gud. Med forøget iver vendte han tilbage til afgudsdyrkelse. Rigets vismænd benyttede sig heraf og foreslog, at han skulle lade lave en billedstøtte mage til den, han havde set i sin drøm, og lade den opstille, hvor alle kunne se den.

 387

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-6.htm

Lystbåde besejlede Eufrats klare vand eller fandt sig en ankerplads et sted ved dens skyggefulde bredder. Herskerens og fyrsternes fornemme køretøjer, trukket af skaberakklædte heste, jog i pomp og pragt gennem denne strålende hovedstads myldrende gader. Arrede krigere kørte deres stridsvogne ad de brolagte gader og ud gennem de brede porte, og derfra videre til erobringer og hæder.

 388

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-7.htm

»På den tid lagde kong Herodes hånd på nogle af menigheden og mishandlede dem. Jakob, Johannes' broder lod han henrette med sværd.« Når man lader Judas ude af betragtning, var dette det første brud på apostlenes kreds. Men derfor sover Jakob ikke mindre trygt i sin grav, ej heller vil han opvågne mindre sejrende på grund af sin alt for tidlige martyrdød lige ved begyndelsen af hans løbebane.

 389

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/vor-far.htm

Men dersom vi kalder Gud vor Fader, erkender vi os at være hans børn, der skal ledes af hans visdom og være lydige i alle ting, fordi vi ved, at hans kærlighed er uforanderlig. Vi vil godkende hans planer vedrørende vort liv. Som Guds børn vil vi gøre hans ære, hans karakter, hans husfolk og hans gerning til genstand for vor højeste interesse.

 390

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/aaa-8.HTM

Du har nu haft mange, mange år, hvor du har haft mulighed for at vende dig til tanken om, at det er på Guds ord, Bibelen og den alene du skal bygge din tro. Men i stedet for er du nærmest gået den anden vej, og har blandet mere og mere af dine egne og andres teorier i din tros fundament.

 391

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/Moses-si.htm

Der var også sundhedslove, med anvisninger og retningslinjer på, hvordan de kunne bevare sundheden og undgå sygdomme. 2Mos 15,26; 23,25 Ens for alle disse mange anvisninger og love er, at de blev givet i kærlighed til menneskene, for at mennesket kunne have det så godt, som overhovedet muligt, med deres medmennesker og med sig selv. Ud over disse forskellige love og anvisninger oprettede HERREN en pagt for ALLE de der ønsker det.

 392

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/BAAND1-3.HTM

Am 8,11-12 Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.

 393

 docx

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/prest.docx

Prædikanter bør indprente folk nødvendigheden af den personlige anstrengelse. Ingen menighed kan opblomstre, uden at dens medlemmer er arbejdere. Folk må løfte op hvor prædikanten løfter op. Jeg så at der ikke kunne udrettes noget varigt for menigheder på forskellige steder med mindre de kan vækkes op til forståelse af at der hviler et ansvar på dem. Enhver som er lem på legemet, bør føle at hans egen sjæls frelse afhænger af sin egen personlige bestræbelse. Sjæle kan ikke frelses uden anstrengelse. Prædikanten kan ikke frelse folket.

 394

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/dbiavds.html

Faderen, en stor, stærk mand, troede ikke på et liv efter døden. Da han betragtede barnets livløse, blege ansigt, lod han fingrene løbe gennem de gyldne lokker for sidste gang. »Farvel, min lille pige - for evigt,« sagde han grådkvalt, mens hans store legeme skælvede.

 395

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-8.htm

En dag kom en strålende engel til Johannes. Han siger om denne engel: »Han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg og viste mig den hellige stad, Jerusalem, som kom ned fra Himmelen fra Gud.« Mens Johannes stirrede op mod himmelen, så han tydeligt den strålende, himmelske stad. Aldrig før havde noget dødeligt menneskes øje set et sådant glimt af overjordisk herlighed.

 396

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/dommen.html

»Jeg vil bygge et dejligt hus, stifte hjem og blive en agtet borger i samfundet.«
»Og hvad så?« sagde professoren.
»Tja, så bliver jeg vel gammel og trækker mig tilbage,« svarede Finney.
»Og hvad så?«
Den unge mand blev lidt forlegen, men svarede: »Så dør jeg vel.«
»Og hvad så?«
Finney havde ikke tænkt længere. For ham var der intet hinsides døden.

 397

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/eseu.html

Nogle mennesker taler om lovens tidsalder og evangeliets tidsalder, som om det var to vidt forskellige ting, og som om der var et modsætningsforhold imellem dem. Nogle gejstlige hævder, at evangeliet har afløst loven og fuldstændig fjernet dens krav på mennesket. Men hvordan er dette muligt?

 398

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/forbilled.html

Nogle siger, at ordet fuldkomme betyder »at afskaffe« i denne sammenhæng. Men dette harmonerer ikke med Bibelens sprogbrug. Vi behøver blot at læse de ord, som Kristus sagde ved sin dåb: »Da svarede Jesus og sagde til ham (Johannes Døber): 'Lad det nu ske; thi således bør vi opfylde alt, hvad ret er!' Så giver Johannes efter.« Matt. 3,15.

 399

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/forstand.htm

I Biblen er der tale om visdom, kundskab, forstand og indsigt. At der er forskel på visdom, kundskab, forstand og indsigt kan vi blandt andet se ved at der i det samme vers er tale om flere af dem.

 400

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/frelser.htm

Da Jesus vandrede her på jorden VAR han BÅDE Gud og menneske på samme tid, men han skjulte sin Guddommelighed ved at påtage sig et menneskes skikkelse, ligesom han gav afkald på at bruge sin guddommelighed til egen fordel.