NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  951-975

 626

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/dbiavds.html

Faderen, en stor, stærk mand, troede ikke på et liv efter døden. Da han betragtede barnets livløse, blege ansigt, lod han fingrene løbe gennem de gyldne lokker for sidste gang. »Farvel, min lille pige - for evigt,« sagde han grådkvalt, me

 627

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/aanden2.htm

Åndens frugter, kærlighed, glæde og fred, tilhører karakteren, medens nådegaverne er redskabet, midlet. Åndens frugter er tilgængelige for alle uden undtagelse. Nådegaverne er til dem, som Ånden giver dem til.

 628

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/aanden3.htm

Du behøver Helligånden. Der findes ingen grænser for det menneskes brugbarhed, der sætter sig selv til side og giver plads til Helligåndens værk i sit hjerte, og som lever sit liv helt overgivet til Gud."

 629

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/aanden4.htm

Bed hver dag om, at dit liv må forherlige Jesus. Brug en stille stund for at lytte til det, Gud siger dig. Vær ikke bange for at lytte til Åndens stemme, for du vil snart lære at skelne mellem røsterne. Åndens stemme leder dine tanker til Bibelens ord, og den røst taler altid i overensstemmelse med Jesu lære.

 630

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/hellig1.htm

Tiden fra pinsedagen til nådetidens ophør er på en særlig måde åbenbarelsen af Helligåndens gerning. Det ville være en skæbnesvanger fejltagelse, om den kristne skubbede denne afgørende sandhed om Helligåndens ledelse og virken til side og ikke tog hensyn dertil.

 631

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/hellig2.htm

Jesus er vor forsoning, og han er den, som døber med Helligånd. Den korsfæstede lovede alle sine efterfølgere Helligåndens gave. Gennem hele Bibelen fremstilles som grundlag for den dom, hvormed vi skal dømmes, to hovedmotiver: vor indstilling til Jesus Kristus og vore gerninger. I en vis forstand betyder begge disse jo et og det samme: frelsen er en levende tro på Jesus, og en levende tro virker gennem Ånden og bringer evigt liv.

 632

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/hellig3.htm

Mange er overbevist om, at Jesus blev ofret en gang for alle til forsoning for vore synder. Men kun få er overbevist om, at Ånden, som blev udgydt på pinsedagen, blev givet til menigheden en gang for alle. Peter siger om Åndens gave: "Thi jer gælder forjættelsen, jer og jeres børn." Ap. G. 2,39.

 633

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/forsoning.htm

 

Jesus Kristus betyder mere for os end nogen anden. Så meget i hans liv og virksomhed er af evighedsbetydning for os. Hvorledes kan vi for eksempel fuldt ud fatte værdien af det faktum, at Jesus blev menneske?
Han er jo ikke bare Guds Søn. Han er også Menneskesøn.
I ham er Gud kommet nær til os. Ved ham kommer vi nær til Gud.

 634

 htm

http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/dst-12.docx

Der er mange tider og tidsperioder I den sidste tid, men vi kan ikke give nogen dato eller år for de forskellige begivenheder. Matt 24,36 + Matt 24,42-44 + Matt 25,13 + Mark 13,32 

 635

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/helligd2.html

Han oprettede sin pagt med dem og blev valgt som deres konge. Israel blev på den måde et sandt teokrati eller Guds herredømme. Han udvalgte siden levitterne til at tjene ham som præster. Han gav forordninger om at bygge ham en bolig midt iblandt dem.
For at anskueliggøre sin store frelsesplan anvendte han både mennesker og dyr. Ved forbilleder fremstillede han for dem, hvorledes synden til sidst skulle udryddes og universet igen bringes i fuldkommen harmoni med skaberen. Studiet af disse forordninger er meget lærerigt for en troende; fordi hver eneste ting i den gamle pagts gudstjeneste var "... et afbillede og en skygge af den himmelske" Hebr. 8,5.
Glemmer vi dette, bliver der et "dække" over "den gamle pagt, uden at" det "tages bort; thi kun i Kristus bliver det fjernet." 2 Kor. 3,14.

 636

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/dommen.html

»Jeg vil bygge et dejligt hus, stifte hjem og blive en agtet borger i samfundet.«
»Og hvad så?« sagde professoren.
»Tja, så bliver jeg vel gammel og trækker mig tilbage,« svarede Finney.
»Og hvad så?«
Den unge mand blev lidt forlegen, men svarede: »Så dør jeg vel.«
»Og hvad så?«
Finney havde ikke tænkt længere. For ham var der

 

 637

 htm

http://jordens-allersidstetid.com/detNYbabylon/studier/dna.html

At kunne lave en DNA profil, således at man med 100% sikkerhed kan fastslå hvem vedkommende er, har i mange sammenhæng en meget stor fordel. Men en undersøgelse har også vist, at det også medfører nogle hidtil ukendte afsløringer af et omfang der har sendt chokbølger gennem alle de steder man arbejder med disse ting.

 

 638

 htm

http://jordens-allersidstetid.com/detNYbabylon/studier/Guds-ord.htm

Adskillige gange advarede Jesus sine disciple om, at de skulle passe på de ikke blev ført vild. Det var foreksempel det allerførste han sagde til dem, da de spurgte ham om hans komme og verdens ende.

Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: "Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?" Jesus sagde til dem: "Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. Matt 24,3-5

 

 639

 htm

http://jordens-allersidstetid.com/detNYbabylon/studier/dyr-merke.htm

Thess. 2,10-12. med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

 

 640

 htm

http://jordens-allersidstetid.com/detNYbabylon/studier/skaberen.htm

 1.  En oprigtig kristen, der tror på Gud og dermed også på Bibelens ord om skabelsen.
 2.  En person der ikke tror på Gud eller Bibelen.
 3.  Den sidste gruppe, er langt den største og består af dem  der SIGER, at de tror, på Gud og på Bibelen, men som alligevel ikke tror, at jordens, dyrenes og menneskets skabelse er sket, på den måde det er beskrevet på i Bibelen.

 

 641

 Htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/supermark.htm

Flere af disse trossamfund og religiøse bevægelser, havde sendt nogle af deres lederes taler fra gudstjenester og møder med. Heldigvis havde man i overskriften skrevet hvilket trossamfunds religiøse leder eller guru der havde holdt den pågældende tale, for ligheden var så stor, at det ved en gennemlæsning var umuligt at afgøre hvilket samfund eller bevægelse de kom fra.
Nogle mener, at det er godt de er så ens, og at det de forskellige trossamfund skal stræbe frem imod, er at blive et stort samfund. Mange af dem er godt på vej frem mod dette mål, ved et samarbejde, på tværs af ALLE trossamfund og bevægelser.

 

 642

 word

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/eseu.html

Nogle mennesker taler om lovens tidsalder og evangeliets tidsalder, som om det var to vidt forskellige ting, og som om der var et modsætningsforhold imellem dem. Nogle gejstlige hævder, at evangeliet har afløst loven og fuldstændig fjernet dens krav på mennesket. Men hvordan er dette muligt?

 

 643

 Word

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/forbilled.html

Nogle siger, at ordet fuldkomme betyder »at afskaffe« i denne sammenhæng. Men dette harmonerer ikke med Bibelens sprogbrug. Vi behøver blot at læse de ord, som Kristus sagde ved sin dåb: »Da svarede Jesus og sagde til ham (Johannes Døber): 'Lad det nu ske; thi således bør vi opfylde alt, hvad ret er!' Så giver Johannes

 

 644http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/forstand.htm

I Biblen er der tale om visdom, kundskab, forstand og indsigt. At der er forskel på visdom, kundskab, forstand og indsigt kan vi blandt andet se ved at der i det samme vers er tale om flere af dem.

 

 645

 htm

http://bibel-skolen.org/2205-HtmHtml/JESU-LIV.HTM

Vi lever i denne syndige jords sidste tid, hvor Satan går rundt, som en brølende løve for at lede så mange som muligt vild. Han finder en tiltalende lære og giver de kristne skyklapper på, således at de kun ser de skriftsteder og de udtalelser der passer ind i den lære de ønsker at have, som foreksempel læren om at Jesus KUN var et ganske almindeligt menneske, og at enhver af os KUNNE have taget hans plads, med andre ord, vi er ifølge disse falske profeters opfattelse i besiddelse af nøjagtigt den samme magt og de samme muligheder for at gøre de ting som Jesus gjorde. Efter disse menneskers opfattelse, der er INGEN forskel.

mmmmmmmmmm

 646 xxx

 htm

mmmmmmmmmm

647

http://bibel-skolen.org/2009-ForskHtmComStudier/bedraget.html

Millioner af millioner af kristne er i dag offer for det jeg uden tøven vil kalde "bedraget over alle bedrag"!
Nemlig dette, at de tror, at den helligdag der er en del af skabelsen, hvor den syvende dag blev velsignet.  1Mos 2,2-3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

mmmmmmmmmm

 648

 htm

http://bibel-skolen.org/2205-HtmHtml/Jesus.html

Da Jesus vandrede her på jorden VAR han BÅDE Gud og menneske på samme tid, men han skjulte sin Guddommelighed ved at påtage sig et menneskes skikkelse, ligesom han gav afkald på at bruge sin guddommelighed til egen fordel.

mmmmmmmmmm

 649

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/synder.docx

Herrens Profet erholdt det Indtryk af den Helligånd, at mange af Farisæerne og Saducæerne, som forlangte Dåb, ikke havde nogen sand Overbevisning om deres Synder. De bevægedes af egennyttige Grunde til at tage dette Skridt. De tænkte, at dersom de blev Profetens Venner, så kunne de have bedre Håb om at blive personlig begunstigede af den kommende Prins. De troede i deres Blindhed, at han vilde oprette et timeligt Rige og vilde skaffe sine Underesåtter Rigdom og Ære.

mmmmmmmmmmm

 650
http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/vrede.docx

Kristus følte meget ligesom Syndere må føle, når Guds Vredes Skåler bliver udgydte på dem. Mørk Fortvivlelse vil indhylle deres strafskyldige Sjæle ligesom et Dødens Ligklæde, og da vil de føle Syndens Syndighed i den højeste Grad. Saligheden blev erhvervet for dem ved Guds Søns Lidelse og Død. De kunde have erholdt den, dersom de vilde have annammet den villigt og med Glæde; men Ingen bliver tvungen til at adlyde Guds Lov. Dersom de foragter de himmelske Velsignelser, dersom de vælger Syndens Glæder og Bedrag, så kan de have sit fri valg og til sidst modtage sin Løn, som er Guds Vrede og den evige Død. De må for evigt adskilles fra Jesu Ansigt, hvis Offer de har foragtet. De må miste det salige Liv og opofre evig Herlighed for Syndens timelige Nydelse.