Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1676

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/gudshemmeligh-156/menu-gh.htm

 

HAR  GUD  HEMMELIGHEDER  FOR  SIT  FOLK?

 

 

 1677

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dyret-168/dyrm-sp1.html

 

Dyrets mærke!I den første måned, på den trettende dag i måneden, blev kongens skrivere kaldt sammen, og der blev skrevet til kongens satrapper og til statholderne i hver enkelt provins og til stormændene i hvert enkelt folk, til hver enkelt provins med dens egen skrift og til hvert enkelt folk på dets eget sprog, ganske som Haman havde befalet. Det blev skrevet i kong Ahasverus' navn og forseglet med kongens signetring. Med ilbud blev der sendt breve ud til alle kongens provinser med besked om at udrydde, dræbe og tilintetgøre alle jøder, både unge og gamle, kvinder og børn, på én og samme dag, den trettende dag i den tolvte måned, måneden adar og om at røve og plyndre. En afskrift af denne skrivelse skulle udfærdiges som forordning i hver enkelt provins og offentliggøres for alle folkene, så de kunne være parat til den dag. Est 3,12-14

 

 1678

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/basplag-23/baspla-1.htm

 

De syv basuner og de syv sidste plager.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.comNår vi ønsker at studere de syv sidste plager, kommer vi ikke ret langt ind i dette studie, før vi finder ud af at disse plager, på mange måder ligner de syv basuner. Vi må derfor stille os selv spørgsmålet er plagerne og basunerne, da det samme, blot beskrevet på 2 forskellige måder?

 

 1679

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/ivmiav-25/ivav-sp1.htm

 

I VERDEN, MEN IKKE AF VERDEN.Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Joh 15,19Hvem var det, at disse ord blev sagt til?

# Farisæerne og de skriftkloge.
# Hedningerne.
#  Disciplene

 1680

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/falskeprof-138/menu-falske.htm

Falske profeter !

 

 1681

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-1.html

 

Dugen fra himlen!

Alle var klar over, at evangeliet var for alle, uanset, hvem man var, eller hvilket land man kom fra. Dette var der ingen tvivl om, hverken i de jødiske menigheder eller hos Peter. Men man mente, at en ikke jøde, det vil sige en hedning, først skulle blive en jøde kristen (renses), ved at holde hele Moseloven, hvilket også indbefattede omskærelsen.

 1682

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dragxud-27/drag-1.htm

 

For mange år siden brugte Herren, Paulus til at give menigheden i Korint, et meget alvorligt budskab.

Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: "Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk." Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."

Hvor finder vi dette budskab?

 

 1683

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/saadankdst-2/indledning.html

 

Sådan kan du også studerer Biblen!

Der er MANGE  forskellige måder, at studere Biblen på!
Vi har gennem årene givet forskellige forslag til hvordan det kan gøres, men Herren viser os stadig nye måder!
Den måde vi her vil vise dig, er en følge af, at det ofte er betydningen af et enkelt ord, der er afgørende for om den pågældende tekst bliver forstået på den rigtige måde eller ikke.

 

 1684

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dsa-121/sidste-adv.htm

Den sidste advarsel!

    

    

    

    

 

 1685

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/undersxdom-24/undo-sp1.htm

 

DEN UNDERSØGENDE DOM. 


Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. Åb 14,6-7.Er dette et budskab til hele jordens befolkning?

 

 1686

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dst-95/dst-menu.html

Studier om den sidste tid!

http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/thess2-2/2tess-2.html

Dette studie er ikke færdig, men vi arbejder på at færdigøre det!
På nuværende tidspunkt er det kun vers 1, 2 og 3 der er helt færdig.
 

2.Tessalonikerbrev   kapitel 2.

Tænk over dette!

v1 Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham,

Hvad er det for et komme, Paulus her taler om?  >>>
Hvem er det der skal føres sammen med Jesus?  >>>

 v2 så lad jer ikke straks  bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.

Hvor kan vi finde en profeti om Herrens dag?  >>>
Er Herrens dag og Jesu komme, den samme begivenhed?  >>>
Hvornår kommer Herrens dag?  >>>

 1688

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/nadver-89/nadv-1.html

Den Bibelske Nadveren!

Når dette studie har fået denne overskrift, er det fordi, at en meget stor del af de former for afholdelse af nadver der i dag finder sted i de forskellige menigheder i de trossamfund der har en handling, de kalder naver, bestemt ikke følger biblens anvisninger på hvordan en bibelsk nadver bør foregå. En af de mest alvorlige afvigelser, der i dag findes sted, er omtalt i Johannes.

 

 1689

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/aandlig-99/menu-aandlig.htm

Den Åndelige død!

    
    

 1690

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt6/enkristen.html

JEG ER EN KRISTEN! og TROR PÅ JESUS! derfor ER JEG FRELST!!Millioner af mennesker verden over bliver glade og føler en indre varme og glæde når de hører disse ord
Millioner af mennesker siger, dagligt, en eller flere af disse sætninger.

Og de glæder sig over det.
Og hvorfor skulle de ikke det?

 1691

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt6/FUSION.HTM

ÅBENBARINGENS BOG.

Ord kan bruges på mange forskellige måder.

Det samme ord kan have vidt forskellig betydning, alt efter HVEM der bruger ordet og i HVILKEN FORBINDELSE, ordet bliver brugt.

Når en fysiker eller en kemiker taler om en fusion har ordet fusion en helt anden betydning, som når diriktørene for to firmaer taler om det.

 1692

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt6/jv.html

Jeg fik besøg af Jehovas vidner!


Jeg fik en dag besøg af to mænd, som ønskede, at dele det de kaldte Guds ord med mig.
Jeg inviterede dem inden for, men fandt meget hurtig ud af at de IKKE havde en særlig stor respekt for Guds ord.
Når jeg f.eks. spurgte om, hvem det var Abraham så og talte med i 1Mos 18 kap, ifølge JV's egen oversættelse af Biblen, var det Jehova, men ifølge den samme oversættelse og ifølge Jv's egen lære er der intet menneske, der kan eller har set Jehova.
Her fik jeg en lang forklaring om, at det ikke var Jehova, selv om der flere steder på en meget klar og tydelig måde siges at det netop var Jehova! Jesus Kristus!

 1693

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt6/Met-ver.htm

 

I VERDEN, MEN IKKE AF VERDEN.


Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Joh 15,19

Du er I verden og det kan du ikke ændre på, men det er dit valg, om du vil være AF verden.

Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Joh 15,19

HVEM BLEV DISSE ORD SAGT TIL?

 1694

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt6/bevist-ubevist.html

Er det bevist eller er det ubevist?Er der forskel på de retningslinier der gælder i den danske lovgivning og så de anvisninger Jesus gav?

Gal 5,19-21 Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.

 1695

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/syndentils.html

ER SYND EN TILSTAND?


Dette er nogle tanker, som jeg vil opfordre dig til at tænke nærmere over og ud fra Biblen studere, hvad Biblen har at sige om disse ting.

Vi KAN blive fuldkomne.
Hvad vil det sige at være fuldkommen?
Hvornår er vi det?
Hvordan bliver vi det?
Vi har ingen grund til at synde mere.

 1696

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/Guk.htm

Guds uendelig kærlighed!"Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne." Joh 3,16. Han gav ham ikke blot til at leve blandt mennesker, til at bære deres synder og dø som deres offer, men han skænkede ham til den faldne slægt. Kristus skulle blive ét med menneskene i deres interesse og behov. Han, som var ét med Gud, har knyttet sig til menneskene med bånd, som aldrig skal briste. Jesus skammer sig ikke ved ,at kalde dem sine brødre. Heb. 2,11. Han er vort offer, vor talsmand og vor broder. Han bærer vor menneskelige skikkelse for Faderens trone, og gennem evigheden er han et med den slægt, han har forløst; han er Menneskesønnen. Og alt dette gør han, for at menneskene kan blive løftet op af den fordærvelse og fornedrelse, som er en følge af synden, for at de må afspejle Guds kærlighed og få del i hans glæde og hellighed.»

 1697

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/mpmg.htm

 

Du kan begynde et nyt liv, med Gud!


Når vi forjagede nutidsmennesker tager tid til at standse op og tænke, hænder det, at vi siger til os selv: Kunne jeg blot glemme fortiden, og begrave alt det gamle og begynde på ny!
Jeg er glad for at kunne sige dig, at det er muligt at begynde på ny.
Noget af det bedste i Jesu Kristi evangelium er det, at Jesus Kristus ikke kom for at fordømme, men for at frelse. Han kom ikke for at bryde ned. Han kom for at bygge op. Han kom ikke for at skabe mismod. Han kom for at give håb. Derfor kom Herrens engel med dette budskab om

 

 1698

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/hefte-6zx.HTM

Et lykkeligt ægteskab!Ja, der er en løsning Guds løsning. Gud skabte os og ved alt om os. Han indstiftede ægteskabet og foretog den første vielse og hans regler for ægteskabet gælder endnu. Han kender svarene. Giv ikke op! De kan redde Deres ægteskab.
Har De prøvet alt andet?
Giv Gud en chance.
Her er hans regler.
Følg dem og red Deres hjem.

 1699

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/stu2.html

 

Profetierne om Egypten!


v6 Egypten var en rørstok for Israels folk.
v7 Når de greb fat om dig med hånden, knækkede du og flænsede skulderen på dem alle sammen; når de støttede sig til dig, brækkede du og fik deres lænder til at ryste.
v8 Derfor siger Gud Herren: Jeg bringer mit sværd over dig og udrydder mennesker og dyr.
v9 Egypten skal blive ørken og ruiner. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Han sagde: »Nilen er min, jeg har skabt den!«
v10 Derfor kommer jeg over dig og dine strømme og gør Egypten til ruiner og ørken fra Migdol til Syene, helt til Nubiens grænse.
v11 Mennesker skal ikke drage igennem det, og dyr skal ikke drage igennem det; ingen skal bo der i fyrre år.

 

 1700

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/hefte-3zx.HTM

 

Det  Ny  Jerusalem!New York og London er ingenting i sammenligning. Her kan du studere forbavsende kendsgerninger vedrørende denne gigantiske by. Du vil blive grebet af det ophøjede emne.

???
Hvem er denne bys arkitekt og bygherre?
Hebr 11,16 "men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem."