Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1726

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/sund-lorda.pptx

Der er mange som ikke kan skelne mellem det som kommer fra Gud og det

som kommer fra mennesker. Jeg skal fort ile sandheden som Gud giver mig

den. Hvis I fortsætter med at finde fejl og at have en stridbar ånd, vil vi aldrig

kende Guds vilje. Jesus sagde til disciplene: "Endnu har jeg meget at sige jer,

men I kan ikke bare det nu." (Joh 16,12). De var ikke indstillet at de ville

finde glæde i det hellige og det evige, men Jesus lover at sende talsmanden.

 

 1727

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/sunday.pptx

"Kun om søndagen kan vi opleve et personligt møde med Kristus."
(Apostolsk Journey of pave Benedikt XVI til Brasilien

i anledning af den 5. generalkonference biskopper i Latinamerika og Caribien,

konstituerende samling, adresse pave Benedikt XVI, Conference Hall, Shrine of

Aparecida, sondag 13. maj 2007.)

 

 

 1728

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/lord-sund.pptx

Det var sagen! Vedtag en lov om helligholdelse af søndagen
Det ville tilfredsstille de hedenske soltilbedere, hedninger og kristne og det romerske kejserrige.

I året 321 vedtog Konstantin den første søndagslov, idet han gav efter for

kirken. Her er ordlyden, nøjagtig som den star optegnet:

"Alle dommere og byboere og alle håndværkere skal hvile på solens ærværdige dag.
" Edikt den 7 marts 321 e:K. Corpus Juris Civilis Cod. Liv.3, tit.12, lex.3,

 

 1729

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/861xsundaylov.pptx

Hvilken ændring af kalenderen skete der i 1972?

1 1972 lykkedes det for den store bedrager at føre en del af jordens befolkning, endnu et skridt væk fra Skaberen

og skabelsen, ved at foretage en ændring af kalenderen, således at lørdagen nu ikke mere er den syvende dag,

men at søndagen blev den syvende dag.

 

 1730

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/859xsunlov.pptx

Hvem er det der tilbeder dyret og tager dyrets mærke?

Det er ALLE dem der fortsætter med at helligholde søndagen, efter at de har fået eller har haft mulighed

for at få kendskab til at søndag IKKE er den dag Himlens og Jordens skaber har velsignet og helliget og

givet som et tegn, på hvem der tjener ham.

Men for bedre at forstå dette alvorlige advarselsbudskab er det nødvendigt, at kende de to

budskaber der kom før dette, og som danner grundlaget for dette det tredje og sidste advarsels-

budskab til denne verdens befolkning.

 

 1731

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-15a.docx

  HVEM ER EN KRISTEN — hvordan kan vi kende hende — ham?

Satanismen har ingen positive ting at give et menneske, kun negative.

Den kristne tro har utrolig mange gode og positive ting at give enhver, som ønsker det.

Satan har gennem satanisme og andre lignende grupper og foreninger ødelagt livet for millioner af naive og

godtroende mennesker, som har vist blot en lille interesse for disse ødelæggende ting.

 1732

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-15b.docx

I DAG HELBREDER DJÆVLEN - SATAN FLERE END JESUS!

På Luthers tid, var handelen med afladsbreve en af de mest gudsbespottelige ting der var og den Katolske

kirke tjente enorme summer på denne ugudelige form for handel med en falsk tilgivelse.

I dag er det ikke den katolske kirke, der står i forreste række når det gælder om at tjene penge på at

bedrage godtroende mennesker.

 

 1733

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-15c.docx

DØDEN - hvad betyder det at dø?

I 1 mos 2,7 står der: "Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så

mennesket blev et levende væsen."

Det vil sige, at da Gud skabte mennesket, blæste han livsånde i hans næsebor. Det er denne "ånd" der

vender tilbage til Gud, når et menneske dør.

 

 1734

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-15d.docx

DEN MUSLIMSKE TRO OVERTAGER EUROPA.

For 30 - 40 år siden var antallet af muslimer her i Danmark så lille, at de ikke havde nogen betydning.

Der var ingen muslimer hverken i byråd eller amtsråd og at der en dag skulle komme muslimer i det danske

folketing var en helt utænkeligt tanke. I dag 2020 er der flere muslimer i folketinget og vi har også haft

muslimske ministre. En dag får vi også en muslimsk statsminister, selv om det for mange er helt utænkelig.

 

 1735

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-15e.docx

FORSKELLIGE HELLIGDAGE — er de omtalt i biblen?

Storebededag eller bededag, som denne, den fjerde fredag efter påskedag, også bliver kaldt.

Den kristne kirke har siden oldtiden haft en række helligdage som var bestemt til bodsdage og fastedage.

Det var onsdage og fredage samt en række dage fastlagt året igennem. Både de fastlagte og en række

ekstraordinære bods- og bededage har varieret gennem tiden.

 

 1736

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-16a.docx

FORSKELLIGE UKENDTE LOVE.

Er der forskel på de forskellige retningslinjer og love, som Herren har givet?

JA, der er en MEGET STOR FORSKEL!

Nogle af dem var ceremonielle anvisninger. Det vil sige, at de havde en symbolsk betydning, og skulle

hjælpe befolkningen til at se frem til Frelserens komme.

 

 1737

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-16b.docx

DEN HIMMELSKE HELLIGDOM.

Der er ikke nogen profeti i hele Bibelen der har været genstand for et så indgående og grundigt studie, som

profetien om Jerusalem og tempelets genopbygning.

Flere trossamfund baserer væsentlige dele af deres tro på denne profeti. Årsagen til dette er, at årstallet

for opfyldelsen af denne profeti, for nogle trossamfund er meget afgørende. Derfor kan det måske undre

nogen, at det til trods for de meget grundige studier og undersøgelser, der er foretaget er stor uenighed

om dette årstal. Men da verdenshistorien og Guds ord. Bibelen ikke kan blandes. er det ikke så underligt.

 

 1738

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-16c.docx

SABBATEN ER EN DEL AF SKABELSEN!

Da Gud ved sit ord skabte denne jord skete det på seks dage, hvorefter Gud helligede og velsignede den syvende dag.

Sl 33,6 Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund. v7 Han samler havets vand

som i en lædersæk og det store dyb i sine forrådskamre. v8 Hele jorden skal frygte Herren, alle verdens beboere skælve for

ham. v9 For han talte, og det skete, han befalede, og det stod der.

 

 1739

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-16d.docx

BIBLEN ER TROVÆRDIG OG ER GUDS ORD.

Lad os antage, at du aldrig nogen sinde har set en Bibel. I tankerne kan jeg se dig holde den sorte Læderindbundne bog i

hånden og blade igennem den.

Øverst på hver side er der ord, du ikke har mødt før: Mosebøgerne, Salmerne, Brevet til Romerne, Åbenbaringen. - Hvad

betyder disse navne? Du I ser nogle udpluk hist og her og lægger mærke til, at sproget er anderledes end det, du er vant til

at I se.

 

 1740

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-16e.docx

Hvorfor tog Gud Enok bort i levende live?

HERREN tog Enok bort, for at give os et eksempel på, hvordan han VIL og KAN, tage ALLE
dem der vandrer med ham, hjem til sig. Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år
 med Gud og fik sønner og døtre. Enok levede i alt 365 år.

Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. 1 Mos 5,22-24

 

 1741

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/skole-16f.docx

DE TI  BUD - UNIVERSETS GRUNDLOV.

En medfange under sidste krig spurgte en dag en af de nuværende nordiske statsministre,
hvad han mente, kirkens vigtigste opgave var. Hertil svarede han: "Kirkens vigtigste
opgave er at lære vort folk at holde Guds ti bud."

Mange statsmænd og de fleste kristne kirkesamfund finder, at de ti bud er den bærende
grundvold både for det enkelte menneske, for familielivet og for samfundet.

 

 1742

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/3-46.htm

Fra i dag til nåde tiden er slut.

Mange af disse begivenheder vil ske på samme tid.
1...

De 1335 dage begynder.

Dan 12,12; Sl 130,5-8; Jak 5,7-11; Es 25,9;

2...

Der fremsættes og vedtages en lov der befaler at søndagen skal helligholdelse på

samme måde, som den sabbat der er omtalt i Biblen.

Sl 119,126; Es 10,1-2; Dan 7,25;

 

 1743

 

http://bibel-skolen.org/5600-Delphi/c43-g.HTM

Den undersøgende, dom er slut for alle!

Mange af disse begivenheder vil ske på samme tid.

1...

Jesus kaster røgelseskaret! Ab 8,5

Den tredje Engels Budskab afsluttedes. Guds Kraft havde hvilet over hans Folk; de havde fuldført deres Gerning og var beredt til den prøvende Stund, der ventede dem. De havde modtaget den sildige Regn, og det levende Vidnesbyrd.

 

 1744

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-14a.pptx

Den tankeløse søn.

 

 1745

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-14b.pptx

Er du en Kristen?

 

 1746

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-14c.pptx

Begynd et helt nyt liv, med Jesus!

 

 1747

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-14d.pptx

Den bibelske form for dåb.

 

 1748

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118a.docx

Bønnen, fader vor.

 1749

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118b.docx

Hvad kan vi bede om?

 1750

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118c.docx

Vi er Guds børn, Gud er vor far.