Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1876

 

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/fortid/fortid-1.html

FORTIDENS   GRAVSKRIFTER.

»Jordskorpen er en stor Kirkegård, hvor Klipperne er Gravsten, og hvor de begravede døde har skrevet deres egen Gravskrift,« siger en stor Videnskabsmand, idet han omtaler de mange forstenede Dyr og Planter, der stammer fra Fortidens Verden.

Læsningen af disse Gravskrifter er Geologens Arbejde, og idet han fortæller os deres Indhold, får vi Kendskab til jorden i hin fjerne Tid.

Omkring 320 f. Kr. skrev Theofrastos om Elefantknogler og Elfenben, som fandtes i Grækenlands jordbund; men ellers beskæftigede Europa sig i mange Århundreder kun lidt med disse Fund. I Asien lød mærkværdige Beretninger om Mammuten, hvis Rester man fandt i Jorden. Kineserne sagde, at dette Dyr levede under Jordoverfladen, men døde, når det kom frem i Dagens Lys.

 

 1877

 

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/fortid/fortid-2.html

Betragter man Fortidens Elefanter, ser man, at de opnåede en betydelig Størrelse. »Elephas meridionalis når efter Gaudry ca. 4 Meters Højde og overtræffer i Størrelse alle indtil nu kendte Landpattedyr.« Mammutens Stødtænder er 35 m lange og kan ofte veje 125 kg. I Staten Wyoming i U. S. A. findes Rester af nogle store Hovdyr. De »hører til de største og mærkeligste Landpattedyr. De største Arter af Tinoceras når 2 Meters Højde og næsten 4 Meters Længde, de er altså næsten lige så. store som Elefanten.«

 

 1878

 

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/fortid/fortid-333.htm

I Begyndelsen var Bladene ikke krøllede. Da var det let at læse deres Indhold, idet man ikke behøvede at glatte dem, før man begyndte at læse deres Beretning. Deres Lærdomme måtte da straks være til at forstå, og Muligheden for Fejltagelser var da langt mindre. Imidlertid »har Tilføjelser, Afdækning og Hævning skabt Uorden i Lagene ved at adskille, forstyrre og gøre indviklet, hvad der engang var ligetil.« Dana: »Manual«, 102.

 

 1879

 

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/fortid/fortid-4.html

 Nogle har anvendt Jordens Rullesten som et Termometer. Disse Sten er opfattet som et Tegn på en kold Periode, idet man tænkte, at Isen var medvirkende ved deres Dannelse. Howorth siger, at dette Termometer kan vise forkert, da Rullesten også kan dannes af Havet. De behøver derfor ikke at være et Vidnesbyrd om, at Temperaturen var lav. Konglomerater (sammenkittede, runde Sten) har været anvendt på samme Måde. Disse kan imidlertid også dannes uden Isens Hjælp.

 

 

 1880

 

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/fortid/fortid-5.html

Grand Canyon og NiagaraVandfaldene har man også anvendt som Tidsmålere. »Usikre er alle Ekstrapolationer fra Betragtninger om Tidsvarighed, der er nødvendige for Eksempler under de nuværende Betingelser, som Tidslængde for de samme Eksempler i tidligere Tid.« Salomon: »Grundziige der Geologie«, 1. Bind, 28.

 

 1881

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/Tilbed-skaberen.htm

 

 

I mange trossamfund gør man Gud til en løgner, ved at tro på en anden skabelsesberetning end den der er omtalt i Bibelen. Hvor Gud, Herren skabte himmelen og jorden, planter og dyr og som kronen på værket skabte Gud mennesket i sit eget billede. <Sl 33 + Sl 148>

Es 43,1 Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min.

Hver eneste af disse vers fortæller om Gud, som SKABEREN. Ved at antage en tro på en udvikling af dyr til menneske, forkaster man Guds ord og gør Ham, Herren til en løgner, samtidig antager man en falsk lære der er i strid med Bibelen.

Mange af de der tror på Bibelens skabelsesberetning falder i en anden af Satans snedige faldgrubber. De lader sig lede ud i bedragenes og vildfarelsens ørken, ved at mene at Bibelen ikke kan forstås uden hjælp fra verdens og kirkehistorie.

 

 1882

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/syndflod.htm

Der er mange forskellige o pfattelser af syndfloden, nogle mener at det kun var en lokal oversvømmelse andre mener at der slet ikke har været en syndflod.
Vi her på Bibel-skolen tror på Guds ord - Bibelen, også når det gælder Syndfloden.
Herren siger på en meget klar og tydelig måde, at han vil udslette menneskene, kvæget, kryb og fugle (1 Mos 6,7) kort sagt alt kød (1 Mos 6,13).
I vers 21 (1 Mos 7,21) kan vi læse at alt kød, fugle, kvæg, dyr, kryb og mennesker, omkom. Kun de der var i Arken overlevede (1 Mos 7,1-3). Der er mange forskellige opfattelser af syndfloden, nogle mener at det kun var en lokal oversvømmelse andre mener at der slet ikke har været en syndflod.
Vi her på Bibel-skolen tror på Guds ord - Bibelen, også når det gælder Syndfloden.
Herren siger på en meget klar og tydelig måde, at han vil udslette menneskene, kvæget, kryb og fugle (1

 1883

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/Syndfl.htm

Syndfloden var IKKE blot en lokal foreteelse.
Jordens dybder er Herrens arsenal. Herfra hentedes de våben, der ødelagde verden ved syndfloden. Vandet, der væltede frem fra jorden, forenedes med vandet ovenfra og fuldbyrdede ødelæggelsen. Siden syndfloden har både ild og vand været Guds midler til ødelæggelse af særlig ugudelige byer. Sådanne straffedomme sendes, for at de, der er ligegyldige overfor Guds lov og nedtræder hans autoritet, skal erkende hans retfærdige overherredømme.
Når menneskene har set brændende bjerge udsende ild og flammer og strømme af smeltet lava, så floder er blevet udtørret tætbefolkede byer begravet og ruin og ødelæggelse spredt overalt, er selv de stolteste hjerter blevet fyldt af rædsel, og vantro mennesker og gudsbespottere er blevet tvunget til at erkende Guds uendelig store magt.

 1884

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/studi12.html

Hvis menneskene som levede før syndfloden havde rettet sig efter Guds ord, ville de være blevet bevaret, og de ville ikke være omkommet i vandfloden. Hvis israelitterne havde været lydige mod guds ord, ville han på en særlig måde have velsignet dem. Men de faldt fordi de tilfredsstillede appetitten og sanseligheden. De ville ikke være lydige mod Guds ord. Ved at tilfredsstille en forvent appetit blev de ledt ud i mange og forfærdelige synder. Hvis de havde sat Guds bud først og ladet deres fysiske behov komme i anden række, og ydmygt godtaget Guds valg af mad for dem som det bedste, ville ingen af dem være omkommet i ørkenen. De kunne have slået sig ned i det frugtbare Kanans land som et helligt og sundt folk, og ingen i deres stammer ville være snublet.
Da Jesus blev fristet i ørkenen var den ene af fristelserne om det samme, som Adam og Evas, hvilken fristelse var det?

 1885

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/Skabelsenfil.htm

 Den tredje himmel er Guds trone – Guds bolig.

1Kong 8,30 Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse, når de beder vendt mod dette sted, hør den i himlen, hvor du bor, hør og tilgiv!

Sl 11,4 Herren er i sit hellige tempel, Herrens trone er i himlen. Hans øjne iagttager, hans blik prøver menneskene.

Sl 102,20 For Herren ser ned fra sin høje helligdom, fra himlen ser han ned til jorden;

* Den anden himmel består af

Utallige galakser med utallige solsystemer.

Den galakse, vi tilhører, har mange, mange stjerner og solsystemer.

Vort solsystem, består af - Solen, planeterne, månerne og asteroiderne.

 

 1886

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/skabelse-II.htm

 

 1887

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/skabels.html

Men vi er ude efter sandhed og ikke efter meninger, og jeg tror ikke, vi skal få megen fremgang i en sand løsning af dette problem ved at benægte Guds eksistens. Vi kommer ingen steder med en sådan benægtelse. I størstedelen af mit liv har jeg haft med videnskabelige problemer at gøre, og fra dette synspunkt er der for mange beviser på en stor personlighed i spisen for universet til, at jeg kunde betvivle eksistensen af et personligt væsen, som på en eller anden måde er ansvarlig for denne verden og universet som et hele, og som nu leder og styrer det lige fra de mindste enkeltheder til de største åbenbarelser.
Vi kan derfor forbigå denne løsning uden yderligere kommentarer.

 1888

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/nistudie.html

Der er foregået en meget stor forandring med hensyn til Jordens klimaforhold. Det er derfor interessant hvis vi kan finde ud af om denne ændring skete brat eller har haft en jævn udvikling. Mon der var tale om et langsomt temperaturfald, eller faldt temperaturen hurtigt i løbet af kort tid? Når vi betragter forsteningerne af mammutterne får man en tydelig forestilling af at temperaturforandringen er sket meget pludselig og hurtig; fordi indeslutningen i isen af de overmåde store elefanter og af kødets fuldkomne bevaring viser, at kulden til sidst blev pludselig stærk som på en eneste vinternat.
Denne pludselige klimaforandring kom, den store katastrofe gjorde Jorden til en mægtig kirkegård, og fortidens dyr blev indesluttede i jordlagene og blev til de nu kendte forsteninger.

 1889

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/Darwinx.htm

Udviklingslære og darwinisme opfattes ofte som én og samme ting. Men det er det ikke. Teorien om udvikling af liv over en lang periode betvivles af mange, som tror på en guddommelig skabelse, men det materiale, der er indsamlet i de sidste to hundrede år af geologien, palæontologien, molekylærbiologien og andre naturvidenskaber har i realiteten bevist teorien. Darwinismen, derimod, er aldrig blevet videnskabeligt bevist trods meget store anstrengelser.

De fleste videnskabsmænd er enige om, at liv har udviklet sig med lejlighedsvise afbrydelser, men i stadig voksende mangfoldighed og mere komplicerede former, og at nogle af de vigtigste trin i levende organismers udvikling har været: 1) bakterier og slimdyr. 2) svampe og gopler. 3) fisk med rygrad. 4) amfibier (dyr, der lever dels i vand dels på land). 5) krybdyr (bl.a. dinosaurer). 6) fugle og pattedyr.

 

 1890

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-1.html

Et gammelt græsk sagn fortæller om arkitekten og billedhuggeren Daidalos fra Athen, der faldt i unåde hos kong Minos af Kreta. Sammen med sin søn Ikaros blev han indespærret i den såkaldte Labyrint, hvor de dog hurtigt enedes om, at de måtte se at komme ud i friheden igen. Daidalos gav sig til at studere søfuglenes vinger, og han fik lavet to par vinger af en lignende konstruktion ved hjælp af voks og fjer. Ved at baske med disse vinger steg far og søn op i luften og regnede med at flygte til øen Sicilien.

 1891

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-1010.html

Systemet ser sådan ud: Først har vi de forskellige arter som æbletræet, fyrretræet, den afrikanske elefant, sneleoparden, havørnen og mennesket. Der er mere end 1 million forskellige arter. Medlemmer af en bestemt art har karakteristiske træk, som skiller dem ud fra andre grupper, og de kan krydses og få afkom. Arternes natur bliver som regel ved at være forskellig fra andre arter. Inden for en art kan der forekomme variationer eller racer, som f. eks. forskellige hunde eller heste eller menneskeracer.
Katteracer som den afrikanske løve, bjergløven, den bengalske tiger og jaguaren hører alle til Felisslægten". Træer som Sugarfyr, Yellowfyr, L,odgepolefyr hører til Pinusslægten« (det er forskellige amerikanske fyrrearter). Forskellige slægter (genera), som ligner hinanden, grupperes i familier.

 1892

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-1111.html

Der er dog noget, som er os nærmere, og som ikke er mindre kompliceret end universet, og næppe så velkendt, det er den menneskelige hjerne. Selv med vore dages elektronmikroskoper og fremskredne teknik, står vi, hvad udforskningen af hjernen angår, kun ved indgangen til en forståelse af denne ufatteligt komplicerede struktur.

 1893

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-22.html

"Se her," sagde professoren og tegnede en lille cirkel på den sorte tavle. ,Dette er en celle."
Jeg studerede plantefysiologi hos Dr. Richard Belkengren ved Oregon State University, som havde det med at opremse lange og betagende forklaringer, og den han kom med den dag var i sandhed imponerende. Bare én almindelig celle, og hør så, hvad sådan én kan præstere," sagde han.

 1894

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-33.html

Til. Tr ansport af dette daglige kvantum skulle vi 40tons jernbanevogne. Da hver banevogn er godt 12 m lang, ville det blive et tog på 250.000 km's længde eller mere end 6 gange rundt om jorden ved ækvator. Hvis toget kørte med en fart af 100 km i timen, og I skulle vente på at komme over ved en jernbaneoverskæring, ville det vare 3½ måned, inden den sidste vogn var passeret, så I igen kunne starte motoren og køre videre!

 1895

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-44.html

Den mest fundamentale af alle naturens love angår naturens tidsfornemmelse. Når der sker en eller anden begivenhed, foregår det på en måde, der sætter skel mellem "baglæns" og "forlæns". Dette er en kendsgerning, man var klar over allerede i oldtiden, hvor man opstillede lister over begivenheder, som aldrig kunne ske i omvendt orden. Floder løb ikke op ad bakke, planter og mennesker voksede ikke nedad, ild forvandlede ikke aske til hele træer. Ved begyndelsen af den videnskabelige epoke udvidede Newton de samme tanker lunkent vand, som er en blanding af kogende vand og koldt vand, vender ikke tilbage til henholdsvis kogende og koldt vand. Altså bliver varmen forringet, så der er mindre tilbage af den.

 1896

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-55.html

Det var i 1910 han gjorde denne opdagelse, der viste sig at rumme en komplet samling kambriske forsteninger. Der var havorm, vandmænd, krebsdyr og trilobiter. Mange af dem var bløddyr, der havde efterladt fine aftryk i det finkornede skiferler. Der var en imponerende mængde ledonne, og aftrykkene lignede nærmest røntgenbilleder, der viste enkeltheder som rygrad, børster og hår. Selv fordøjelsesorganer og andre bløddele kunne man se. For nogle af de rejelignende dyrs vedkommende kunne man se de mindste enkelt, heder ned til små vedhæng og munddele.

 1897

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-66.html

For nogle år siden, da jeg gik på et kursus i bogtrykning, brugte jeg mange timer på håndsætning ét bogstav ad gangen. Da vi var ved at være færdig med kursuset, fik læreren arrangeret en tur til San Francisco, hvor vi aflagde besøg hos nogle store forlagsvirksomheder, og der så jeg for første gang en sættemaskine, som gjorde stort indtryk på mig. Der var ingen mennesker i lokalet, kun maskineri, der helt selv i stor fart klarede støbning og sætning af bogstaverne, der skulle trykkes i en bog.

 1898

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-77.html

For at forbedre et dyrs legemsbygning ved naturlig udvælgelse må det være nødvendigt, at hvert eneste trin i opbygningsprocessen gør dyret bedre egnet til at tilpasse sig omgivelserne end før. Et øje, der er halvt udviklet, må være dyret til større gavn end et øje, der er 49 % udviklet, og dette må være bedre end et, der kun har nået 48 % udvikling o. s. v. Den strukturelle nyttighedskurve må nødvendigvis være stadig stigende ellers vil udviklingen uvægerligt: gå i stå, blive standset af selve den naturlige udvælgelse. Hvis kurven ikke viser en stadig stigning, men går op og ned, må den naturlige udvælgelse (som går på nyttighed og tilpasning), der arbejder fra begge retninger, tvinge organismen mod det nærmeste maksimum.

 1899

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-88.html

Automation er nøgleordet i plante og dyreceller. Naturen gør alt for at sikre, at der ikke er noget, der kommer ud af balance eller ud af kontrol. Den ofrer de fleste kræfter på at sørge for, at de bedste kræfter ikke ofres til ingen nytte. Når man ser, hvorledes dette går til, kan man dårligt komme uden om begreberne Skabelse" og Skaber". I hvert fald kan vi ikke undgå at støde på alle mulige logiske hindringer, når vi prøver på at forestille os, hvordan disse kontrolsysterner skulle være opstået ved en række gradvise forandringer af kromosomerne. Men lad os lige se lidt på den naturlige udvælgelse" som hovedprincippet i udviklingslæren i dag, inden vi går over til at beskrive selve kontrolsystemerne.

 1900

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/liv-undere-91/louin-99.html

En døvblind mand kender kun verden omkring sig gennem lugte, smags og følesansen, og hvad han kan opfatte ved hjælp af disse sanser. Hvis denne mand så fik mulighed for at bruge sine ører, ville lydenes verden åbne sig for ham, og han ville få en større forståelse af sine omgivelser. Hvis han også fik lov at bruge sine øjne, ville lysets og farvernes verden åbne sig for ham, og han ville blive i stand til at danne sig et endnu bedre indtryk af omverdenen. Han vil nu have mulighed for at trænge ind i dele af virkelighedens verden, som han ikke havde før.