Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1901

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/nistudie.html

Der er foregået en meget stor forandring med hensyn til Jordens klimaforhold. Det er derfor interessant hvis vi kan finde ud af om denne ændring skete brat eller har haft en jævn udvikling. Mon der var tale om et langsomt temperaturfald, eller faldt temperaturen hurtigt i løbet af kort tid? Når vi betragter forsteningerne af mammutterne får man en tydelig forestilling af at temperaturforandringen er sket meget pludselig og hurtig; fordi indeslutningen i isen af de overmåde store elefanter og af kødets fuldkomne bevaring viser, at kulden til sidst blev pludselig stærk som på en eneste vinternat.
Denne pludselige klimaforandring kom, den store katastrofe gjorde Jorden til en mægtig kirkegård, og fortidens dyr blev indesluttede i jordlagene og blev til de nu kendte forsteninger.

 1902

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/sotte.html

Og i Ugarit ved Middelhavet var for første gang vidnesbyrd om den kanaanæiske Ba'alsdyrkelse kommet for en dag. Tilfældet vilde, at endnu samme år en profetrulle med Esajas bogen fra en hule ved det Døde Hav blev dateret til tiden før Kristus. Disse sensationelle efterretninger - dette udtryk må være tilladt i betragtning af disse funds kulturelle betydning - fremkaldte hos mig ønsket om at beskæftige mig mere indgående med den bibelske arkæologi, det yngste og endnu så lidt kendte område af oldtidsforskningen. Jeg ledte derfor både i den tyske og den udenlandske litteratur efter en overskuelig og almen tilgængelig sammenfatning af forskningens hidtidige resultater, men jeg fandt ingen. Thi der findes ingen sådan. Nu gik jeg selv kilderne efter, og, med min hustrus virksomme bistand i dette regulære detektivarbejde, samlede jeg fra bibliotekerne i mange lande, hvad der indtil nu var nedlagt af videnskabeligt sikrede forskningsresultater i faglitteraturen om den bibelske arkæologi. Det blev mere og mere spændende, jo dybere jeg trængte ind i emnet.

 1903

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/ssyv.html

Skrivekunsten opstod ikke pludseligt efter et eller andet genis indskydelse Det var en langvarig proces med mange udviklingstrin gennem flere århundreder. Det hele begyndte ganske naturligt, idet menneskene boede sammen i mindre samfund, og man fandt hurtigt ud af, at det var nødvendigt og praktisk at mærke sine ejendele. Det betød større sikkerhed mod tyveri, ligesom man havde lettere ved at få de ting tilbage, man lånte til venner og naboer. Man opfandt ganske enkelt et ejer-mærke, som man prentede eller indridse de på økser, hakker, knive, kar og øvrige ejendele. Senere begyndte man at handle med hinanden over længere afstande, og snart var der nogle, der specialiserede sig i handel og formidlede varetransaktioner fra den ene producent til den anden, fra den ene boplads til den anden og fra landsdel til landsdel. Disse handelsmænd var ofte nødt til at sende besked til deres handelsforbindelser, ligesom de måtte føre regnskab. En handelsmand i Ur solgte f.eks. 2 får til en kollega i Lagash og fik til gengæld 3 sække korn; men han havde ikke fuld tillid til sit sendebuds ærlighed og intelligens, og derfor indgraverede han 2 får og 3 sække korn på en lertavle enkelt og såre fornuftigt. 

 1904

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/stfire.html

Og ingen kan sige, at disse forudsigelser blev skrevet efter Kristi tid, for den sidste bog i det gamle Testamente blev skrevet 400 år før Kristus vandrede i Betlehems gader, eller, hvis vi antager den mest kristnes opfattelse, i det mindste 168 år før. Så der kan ikke have været nogen hemmelig forståelse mellem det gamle Testamentes profeter og det nye Testamentes evangelister. Kristus løber gennem det gamle og det nye Testamente, som blodet igennem vore årer. Han er den gyldne tråd, der binder alle dets dele sammen, det lys der oplyser alle dets hemmelige kamre, nøglen til dets dybeste hemmeligheder og grundtonen til dets evige harmoni, hjertet i enhver af Bibelens bøger og profetier." Hvem er den gyldne tråd, der løber gennem hele Bibelen og binder alle dele sammen?

 1905

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/stseks.html

For at besvare disse spørgsmål sagligt er det nødvendigt at belyse dem fra flere sider. Vi vil søge at se på spørgsmålene fra et historisk og et videnskabeligt synspunkt, idet en grundig gennemgang af alle de forbavsende fakta må danne basis for et ærligt svar.
Lad os først give et resume af den historiske udvikling i de områder, der ud fra den bibelske skildring gør krav på at være det sted, hvor civilisationens vugge stod.
Af århundreders søvn fremstod på et tidligt tidspunkt tre kulturområder: det rige Mesopotani en, den frodige dal ved Nilen og det bjergrige Palæstina. Her siges civilisationens vugge at have stået.

 1906

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/stu2.html

Da Esajas, Jeremias og Ezekiel levede, var Egypten så gammelt, at det kunne fremvise en længere uafbrudt kongerække end nogen anden nation. Før Ezekiel var Egyptens kolonisation lige så gammel som den kristne religion er for os.
Profeterne på hans tid, 600 år før Kristus, kendte Egypten som verdens kornmagasin, fremragende i videnskab, kunst, luksus og pragt, civilisationens leder. I mange hundrede år havde disse kunstige bjerge, Egyptens, med rette, berømte pyramider, stået som stolte vogtere over et stolt land og dets glansperioder.

 1907

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/stud-1.html

Lagde du mærke til, at blot et enkelt bogstav kan ændre betydningen af et ord, fra at være positivt til at være negativt. Troværdig - Utroværdig. Det bør du huske på, da det viser hvor nøjeregnende vi bør være når vi undersøger disse ting.
Et ualmindeligt foredrag af David Dare, en omvendt vantro. Alle skeptikere, spottere, vantro og fritænkere - alle klasser af tvivlere indbydes specielt til at overvære disse foredrag. Det er tilladt at afbryde taleren når som helst under foredraget med spørgsmål eller benægtelser af hans udtalelser. Hvis Du er fritænker, agnostiker, kætter eller ateist, så KOM, DETTE ER SPECIELT FOR DIG."

 1908

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/studi12.html

Enhver handling, ligegyldig hvor lille, har sin plads i livets store drama. Betænk, at ønsket om en eneste tilfredsstillelse af appetitten bragte synden med dens forfærdelige følger ind i verden. Guds sønners vanhellige ægteskaber med menneskenes døtre førte til det store frafald, der endte med verdens ødelæggelse ved en vandflod. Den ubetydeligste selvnydelse har ført til store revolutioner. Dette er tilfældet nu. Der er meget få, som er forstandige. Ligesom Israels børn vil de ikke agte på råd, men følger deres egen tilbøjelighed. De forener sig med verdslige elementer ved at overvære sammenkomster, hvor der vil blive lagt mærke til dem, og viser således vejen, og andre følger efter. Hvad der én gang er blevet gjort, vil de selv og mange andre gøre igen. Hvert skridt, som disse tager, gør et varigt indtryk ikke blot på deres egen samvittighed og deres vaner, men på andres. Dette forhold giver menneskelivet en overvældende betydning.

 1909

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/studie10.html

Bibelen er forskellig fra alle andre bøger i verden af en bestemt grund. Både mange forskellige mennesker og Gud selv står bag dette værk. Bibelen siger at den er »indblæst af Gud«. Vi bruger ordet »inspireret«. Det betyder ikke, at Gud dikterede for skribenterne, men at han inspirerede dem til at skrive sandheden.
Derfor kan man stole på Bibelens ord. Dens budskab har en særlig kraft til at tale til mennesker i alle aldre og situationer. Derfor kaldes Bibelen også ofte for »Guds ord«. Hvad er en af årsagerne til at Bibelen er forskellig fra alle andre bøger?

 1910

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/studiex11.html

Geologer hævder at finde beviser i selve jorden på, at den er meget ældre, end den mosaiske beretning fortæller os. Menneske og dyreknogler, våben, forstenede træer osv. af meget større omfang end dem, der eksisterer nu eller har eksisteret i tusinder af år, er blevet fundet. Heraf slutter man, at jorden var befolket længe før den tid, der omtales i skabelsesberetningen, og af en menneskerace, der var meget større end nutidens mennesker. Sådanne ræsonnementer har fået mange, der bekender sig til at tro på bibelen, til at antage den teori, at skabelsesdagene var uendelig lange tidsperioder.

 1911

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/studifem.html

Under sit studium af kilderne - evangelierne - for at finde materiale at skrive romanen over, fandt general Wallace sig stillet over for det uforklarlige menneske, Jesus. Jo mere han studerede Kristi liv og karakter, desto stærkere blev han overbevist om, at han var mere end blot et menneske som alle andre.
Han var forbavset over, at denne unge mand fra en ubetydelig galilæisk landsby, så simpel, at endogså dens navn var en skændsel, denne mand, der hverken kendte den græske eller den hebraiske litteratur, en ung tømrer, der knapt havde været uden for sin egen egn, i sin første offentlige tale, bjergprædikenen, kunne fremkomme med den mest originale, den mest revolutionære henvendelse om praktisk moral verden nogen sinde har hørt.
Lew Wallace undredes som den øvrige verden. Tiden har ikke sløret disse ords lys, formindsket deres uforlignelige skønhed eller svækket deres kraft. Fortroligt kendskab til dem kan ikke ødelægge deres friskhed og vellugt. Hans ord stråler uforlignelige som altid, de lifligste, roligste, viseste, der nogen sinde er talt til menneskene.

 1912

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/natur-V/jordhist-139/stutre.html

Den fik ikke sine forråd fra noget andet land. Den opfandt et alfabet, løste aritmetriske problemer, opfandt instrumenter til at måle tiden med, fattede planer om at bygge mægtige bygninger med det svageste af alle materialer - ler, opdagede kunsten at polere, bore og gravere ædelsten; forstod at gengive menneskelige og dyriske legemers omrids nøjagtigt, nåede stor fuldkommenhed i vævekunsten, studerede med held himmellegemenernes bevægelser, dyrkede grammatik som videnskab, udformede et system af love, indså værdien af nøjagtig kronologi. I næsten enhver videnskabsgren gjorde den begyndelsen. Meget af den græske kunst og videnskab kom fra Babylon. Dens store fæstningsmure var over 60 meter høje, og oven på dem kunne flere vogne køre ved siden af hinanden. Dens mægtige paladser og tempeltinder ragede højt op over de høje mure og fyldte den rejsende med betagelse, mens han endnu var langt fra dem.
Hvor mange meter høj var den mur der var uden om Babylon?

 1913

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/retferdighed-87/retf-1.html

 

Hvorledes skal vi se på Kristus?

Ja, hvorledes skal vi betragte Kristus? Netop som han selv har åbenbaret sig for verden; ud fra det vidnesbyd han gav om sig selv. I den vidunderlige prædiken, som er gengivet i Johannes Evangeliets 5. kapitel, siger Jesus: "Thi ligesom Faderen opvækker de døde og gør levende, således gør Sønnen også levende, hvem han vil. Faderen dømmer jo heller ikke nogen, men al dom har ham overladt Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen.

 

 

 1914

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/retferdighed-87/retf-2.html

I 4 Mos. 21,4-6 har vi en del af beretningen om noget, som skete, mens Israels børn var i ørkenen. Lad os læse den: "Så brød de op fra bjerget Hor i retning af Det røde Hav for at komme uden om Edoms land. Undervejs blev folket utålmodigt og talte mod Gud og Moses og sagde: "Hvorfor førte los ud af Ægypten, når vi skal dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er lede ved denne usle føde." Da sendte Herren giftslanger blandt folket, og de bed folket, så en mængde af Israel døde." Folket talte imod Gud og Moses og sagde: "Hvorfor har I ført os ud i ørkenen?" De fandt fejl ved deres leder. Og derfor blev de dræbt af slanger. Læs nu, hvad apostlen Paulus skriver om den samme begivenhed:

 1915

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/retferdighed-87/retf-3.html

Hvis du går ind i en forretning og køber og betaler noget, vil du så modtage det, når det bliver leveret? Naturligvis vil du det! Ingen tvivl om den sag. Den kendsgerning, at du har købt varen og betalt for den, er tilstrækkeligt bevis for, at du ikke alene er villig til, men også ivrig efter at få den. Hvis du ikke ønskede den, ville du ikke have betalt for den. Og jo mere du havde betalt, des ivrigere ville du være for at få den. Hvis prisen var så stor, at det næsten havde kostet dig livet at betale den, kan der ikke være nogen som helst tvivl om, at du ville modtage varen, når den blev leveret. Din store bekymring ville være, at der skulle ske nogen fejl ved leveringen.

 1916

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/retferdighed-87/skole87.exe

 

 Denne film – studie beståer af mange forskellige studier, som alle sammen er om Herrens retfærdighed, som kom til udtryk ved Jesu død på korset. Den kærlighed og retfærdighed Herren der viste er så stor at vi små syndige mennesker slet ikke kan forstå det, men vi kan vise i vort liv, at vi ønsker at tage imod den.

 1917

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/born-et.txt

Når et problem opstår, forbliver vi almindeligvis ikke passive og har inaktive. Vi prøver at løse det. Vi ønsker ikke at have sådanne problemer, som jeg har nævnt i det første kapitel. Så vi ser efter en løsning - og vi handler på den.

Nogle af disse løsninger kan være til hjælp, og skulle ikke nødvendigvis blive forsømt. Imidlertid kan de være forkerte og blive en erstatning for den løsning, som Gud specielt ønsker, vi skal se, forstå og benytte.

* Vi taler med mennesker om vore problemer, og vi lytter til deres

forslag.

 

 1918

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/bon-to.txt

Du og jeg kan klare dette problem for os selv ved at studere Guds ord og
ved at stille os selv dette spørgsmål - ”Hvad lærer dette vers (eller den passage) mig om Gud?"
Når vi læser Bibelen, gør vi det ofte på en selv-centret måde. Vi ser efter et løfte, som kan hjælpe os igennem denne dag, eller igennem et problem vi møder. Vi ser efter et vers, som vil opmuntre os og hjælpe os til at holde ud.
Sådanne løfter og opmuntringer er der, og vi er taknemmelige for dem. Men
vores hovedformål med at læse Bibelen skulle ikke være at finde noget for os selv. Det er at finde ud af noget om Gud. Det kunne være en `"gammel"
sandhed, som kommer tilbage til os på en ny måde; det kunne være en ny
sandhed, vi ikke har set før; det kunne være en sandhed, vi må se og forstå helt klart. Men det, vi ser efter er – at se og forstå Gud, som Han virkelig er.

 

 1919

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/bon-tre.txt

 Dette er rigdomme!
Ønsker du rigdom? Guld, sølv, diamanter, rubiner og smaragder? Disse skatte er meget værdifulde. De er skjulte, og vi er nødt til at lede efter dem.
Men de kan kun findes af dem, der leder efter dem.
Er du villig til at lede efter begravede skatte i dag? Det er hårdt arbejde!
Men skattene er der i Guds ord, og de venter kun på, - at du og jeg finder dem - og når vi gør det, vil Gud velsigne os igennem det. De otte enkle og logiske skridt du skal tage i din stille stund hver morgen (plus forbøn for andre) er følgende:

 

 1920

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/forsk-et.txt

Her i denne fil, har jeg samlet en del mange forskellige tekster om Biblen. Her er både beretninger om biblen og om oversættelser, trykning og mange andre ting, måske vil du ligesom mig synes at mange af disse oplysninger er meget interessante.

BØGERNES BOG _
DER ER KUN EN BOG
Da den engelske forfatter Walther Scott lå på dødslejet, sagde han til sin datter, der sad ved sengen:
"Giv mig Bogen"
"Hvilken?" spurgte hun. Bogreolerne var jo fyldt.
"Der er kun én" svarede Scott. “Det er Bibelen!"
Ja, der er kun én bog, når det rigtigt gælder!
Bibelen er en helhed - en levende organisme. Ligesom legemet der forbløder, hvis et organ skæres bort, således forbløder
Bibelen, hvis der skæres et stykke af den.
Men bibelkritikkens "kirurger" siger, at de kun skærer det uvæsentlige væk. Ordet om Kristus og frelsen
lader de stå, men resultatet bliver en kristendom
uden Kristus - uden vækkelse og liv!
Bibelen er skrevet af vidt forskelligt uddannede
mænd. Konger, præsidenter, præster, hærførere, vismænd, musikledere, fiskere, bønder og hyrder m.fl.

 

 1921

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/skole35.exe

Her har vi samlet nogle kendte sange og salmer, de fleste af dem har noder med til teksten

 1922

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/for-dig.txt

 Guds forbløffende kærlighed
Forældres kærlighed til deres børn er en mægtig kraft. Tænk på et ægtepar og deres nyfødte barn. Barnet har absolut ingenting at give sine forældre. Ingen penge. Ingen færdigheder. Ingen gode råd. Hvis den lille havde lommer, ville de være tomme. Et spædbarn i en vugge er et billede på den fuldstændige hjælpeløshed. Hvad er der så elskeligt ved det?
Det ved kun en mor og en far. Se bare på en mors ansigt, når hun pusler om sin nyfødte. Se en fars øjne, når han holder den lille i sine arme. Og hvis du har dit liv kært, så prøv ikke at skade barnet eller tale ondt om det. Hvis du gør det, så har du skaffet dig en frygtelig fjende, for forældres kærlighed til deres børn er en mægtig kraft.
Jesus sagde, at når vi syndige mennesker har så stor en kærlighed til vores børn, hvor meget mere må Gud, vores syndfri og perfekte Far, så ikke elske os? Matt 7,11: »Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!
Men hvad sker der, når denne kærlighed ikke gengældes? Hvad sker der med en faders hjerte, når hans børn vender sig fra ham?

 

 1923

 

 

 1924

 

 1925